نیازهای اطلاعاتی دانشجویان روان شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

3 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده


این مقاله به بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه سمنان می‌پردازد. پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی است که با کمک روش گراندد تئوری به بررسی دیدگاه دانشجویان روان‌شناسی دانشگاه سمنان در دوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد، دکترا) می‌پردازد. جامعه پژوهش شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی روان‌شناسی مشغول به تحصیل در زمان انجام پژوهش (1394-1396) بود بنابریان از روش سرشماری استفاده شد و فرایند گردآوری داده‌ها تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. به دلیل ماهیت کیفی و اکتشافی پژوهش، گردآوری و تحلیل داده‌ها به صورت همزمان انجام شد و 27 مصاحبه نهایتا با جامعه پژوهش صورت گرفت. گردآوری داده‌های مورد نیاز با کمک مصاحبه نیمه‌ساختار یافته‌ انجام گرفت. تحلیل داده‌ها نیز به کمک نرم افزار مکس کیودا (MaxQDA) نسخه 10 انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که دانشجویان روان‌شناسی دانشگاه سمنان نیاز به کسب اطلاعات حرفه ای و اطلاعات نشر، مفاهیم اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات مرتبط با مکانیزم پژوهش، منابع اطلاعاتی تخصصی و منابع اطلاعاتی موجود در بافت دانشگاه و نیز مفاهیم مرتبط با جستجو و بازیابی اطلاعات دارند.
کلیدواژه‌ها: نیاز اطلاعاتی، دانشگاه سمنان، دانشجویان روان‌شناسی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychology Students Information needs

نویسندگان [English]

  • Rahman Marefat 1
  • yazdan mansourian 2
  • mohammad zerehsaz 3
1 faculty member, Semnan university
2 kharazmi university
3 kharazmi university
چکیده [English]

Psychology Students Information needs
Dr. Rahman Marefat
Dr. Yazdan Mansourian
Dr. Mohammad Zerehsaz

Abstract

The main aim of this paper is determining the information needs of psychology student of Semnan University. This study is an applied research and uses grounded theory to reveal viewpoints of postgraduate psychology students at Semnan University. All undergraduate students studying psychology at the time of the study (2016-2017) were the statistical population. Data collection process continued until data saturation. Because of qualitative and exploratory nature of research, data collection and analysis were conducted until saturation, and 27 in-depth interviews finally done. Semi-structured interviews were conducted and MaxQDA softeware was sued for data coding. Five main categories, such as information needs about professional information and publication information, internet and social networks, research mechanism, contextual and academic special resources and information retrieval and search, were found in this study which were reveal as their information needs.
Keywords: Information needs, Semnan University, postgraduate psychology students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information needs
  • Semnan University
  • postgraduate psychology students
آهنچیان، م ر؛ لطفی، ح؛ کاظمی، ش؛ ثابت زاده، الف (1394). سنجش نیازهای آموزش کتابداران متخصص و غیر متخص کتابخانه های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5 (1)، 170-153.
خادمیان، م؛ خواجه نامقی، الف (1390). شناسائی نیازهای اطلاعاتی و میزان رضایت مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات... 88، 22 (4): 104-127.
زوارقی، ر؛ حمدی پور، الف؛ مرادی، س (1396). بررسی مقوله ارتباط در فرایند اطلاع یابی بر اساس نظریه تغییر بنیادین: نمونه پژوهی ارتباطات دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشدکه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز در فضای مجازی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 28(4): 55-74.
صیامیان، ح؛ حسن‌ زاده، م؛ نوشین فرد، ف؛ حریری، ن (1393). نیازهای اطلاعاتی کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه ها در تامین آنها: مرور نظام مند.‎ فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 25 (2): 150-165.
قاسمی، س؛ داورپناه، م ر (1395). بررسی نیازهای اطلاعاتی حرفه ای و غیر حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاهها بر مینای رویکرد تحلیل شناختی کار: مطالعه موردی، دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 6(1)، 202-186.
کیانی خوزستانی، ح؛ نیکنام، م؛ پیشوایی، ف (1391). رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23 (4): 120-134.
محبوب، س؛ حسن زاده، م (1391). بیان نیاز اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 89، 23 (1): 90-111.
مجرب، م؛ حیاتی، ز (1394). منابع و خدمات کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز در تقابل با نیازهای کاربران. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5(2)، 181-163.
یمین فیروز، م؛ داورپناه، م ر (1384). نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی رفتار اطلاع‌یابی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 63: 123-132.
CAPTCHA Image