نویسنده = ���������� �������������� ������������
کانال های جریان دانش میان دانشگاه و صنعت: بررسی علم سنجی و مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22091/stim.2023.8929.1908

منصوره صراطی شیرازی؛ روح اله خادمی