نویسنده = ������������ ������
تحلیل علم‌سنجی تولیدات علمی در حوزه تمدن اسلامی

دوره 5، شماره 3، مهر 1398، صفحه 33-65

10.22091/stim.2019.1488

علی شرفی؛ علی شقاقی؛ محمدرضا پاشنگ