کلیدواژه‌ها = دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شناخت تجارب اعضای هیئت علمی در خصوص حفاظت از مجموعه اطلاعات شخصی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 107-128

10.22091/stim.2020.4468.1320

سونا ایمانی طیبی؛ فیروزه زارع فراشبندی