شناخت تجارب اعضای هیئت علمی در خصوص حفاظت از مجموعه اطلاعات شخصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: حفاظت از اطلاعات، به معنای نگهداری و حفظ اطلاعات و تضمین امنیت برای استفاده پایدار از آن است. هدف از پژوهش حاضر، شناخت تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص حفاظت از مجموعه اطلاعات شخصی خود بود.
روش: پژوهش حاضر کیفی بوده که با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. نمونه‌‌گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به سطح اشباع داده‌‌ها ادامه پیدا کرد (21 نفر). تجزیه و تحلیل داده‌‌ها به روش تحلیل محتوای موضوعی انجام شد.
یافته‌‌ها: اعضای هیئت علمی مورد بررسی از ابزارها و مکان‌‌های مختلفی برای نگهداری و حفظ اطلاعات خود استفاده می‌‌کردند. چهار مکان عمده نگهداری اطلاعات آنان عبارت از رایانه، حافظه‌‌های جانبی، فضاهای مجازی و فضاهای سنتی بود. همچنین آنان چهار مؤلفه برای حفاظت از اطلاعات در نظر می‌‌گرفتند که شامل حفظ اطلاعات، امنیت اطلاعات، آرشیو اطلاعات و پایداری اطلاعات بود.
نتیجه‌‌گیری: تجارب اعضای هیئت علمی در مورد نگهداری و چگونگی حفاظت از مجموعه اطلاعات شخصی خود متنوع بود، ولی دغدغه اغلب آنان مربوط به گم نشدن اطلاعات است. برخی از آنان در محور امنیت اطلاعات فاقد دانش و آگاهی کافی بوده و نیازمند آموزش‌‌هایی در این خصوص می‌‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Experiences of Faculty Members in Protecting of Personal Information Collection

نویسندگان [English]

 • Sona Imani- Tayebbi 1
 • Firoozeh Zare_ Farashbandi 2
1 MSc., Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The protection of information means maintaining information and ensuring security for its sustainable use. The purpose of this study was to identify the experiences of the faculty members of Isfahan University of Medical Sciences regarding the protection of their personal information collection.
Methodology: This research was a qualitative study which was carried out using content analysis method. The data gathering tool was a semi-structured interview. Purposive sampling was done until the data saturation level was reached (n= 21 people).
Findings: The faculty members used various tools and locations to maintain and protection their information. The four main areas of their storage were computers, external memories, virtual spaces, and traditional spaces. They also considered four components for protecting information, including: information maintain, information security, information archives and information stability.
Conclusion: The faculty members' experiences on how to protect and preserve their personal information were different, but most of the concern was to get lost information. Some of them lacked knowledge and awareness in the security of information, and needed training in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Personal Information Protection
 • Personal Information Management
 • Faculty Members
 • Isfahan University of Medical Sciences
 1. ایمان، م.ت.؛ نوشادی، م.ر. (1390). تحلیل محتوای کیفی. پژوهش، 3 (2):15-44.
 2. آزاده، ف.؛ جدیدی، ز.؛ حقانی، ح. (1396). بررسی میزان به کارگیری مدیریت اطلاعات شخصی (PIM) توسط اعضای هیات علمی دانشکده‌‌های پیراپزشکی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در سال 1393. پیاورد سلامت، 11 (1): 44-52.
 3. دلقندی، ف.؛ ریاحی‌‌نیا، ن. (1393). مدیریت اطلاعات شخصی آکادمیک: بررسی موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 1 (3): 97-106.
 4. زوارقی، ر. (1388). چشم‌‌اندازی بر راهبرد‌‌ها، ابزار‌‌ها و مهارت‌‌های مدیریت دانش شخصی (پی . کی. ام). مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 78: 177-198.
 5. زوارقی، ر.؛ صفایی، م. (1391). مدیریت اطلاعات شخصی (پی آی ام): مروری بر مفاهیم. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27 (4): 1053-1088.
 6. سلیمانی، ه. (1395). بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز براساس مدل جونز. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 7. سه دهی، م.؛ اسفندیاری مقدم، ع.ر.؛ باب الحوایجی، ف.؛ حریری، ن.؛ نوشین‌فرد، ف. (1397). رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و میزان به‎کارگیری مؤلفه‎های مدیریت اطلاعات شخصی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2 (82):
  45-78.

DOI: 10.30481/lis.2018.63169.

 1. شکاری، م.ر. (1394). سنجش وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی اعضای هیئت علمی گروه‌‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی ایران. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه تهران.
 2. شکاری، م.ر.؛ فهیم‌‌نیا، ف.؛ حیدری، غ.ر. (1394). سنجش میزان کاربست مؤلفه‌‌های مدیریت اطلاعات الکترونیکی شخصی توسط اعضای هیئت علمی. تعامل انسان و اطلاعات، 2 (1):49-34.
 3. صالح‌‌نژاد، ز. (1393). رفتار مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند.
  پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند.
 4. صدقی، ش.؛ رودباری، م.؛ عبداللهی، ن.؛ عبداللهی، ل.؛ حاصلی، م.؛ زرقانی، م. (1393). واکاوی آشنایی دانشجویان با مدیریت اطلاعات شخصی در دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت، 8 (4): 354-367.
 5. عباس‌‌زاده، م. (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه‌‌شناسی کاربردی، 23 (1): 19-34.
 6. عبداللهی، ل. (1390). استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشکده مدیریت و اطلاع‌‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 7. فصیحی، ا. (1390). مدیریت کیفیت در تحقیق کیفی با تأکید بر گراندد تئوری و اثنوگرافی. عیار پژوهش در علوم انسانی، 2 (6): 45-66.
 8. فیشر، ک.؛ اردلز س.؛ مک کچنی، ل. (1387). نظریه‌های رفتار اطلاعاتی. ترجمه فیروزه زارع فراشبندی، محسن حاجی زین‌‌العابدینی، غلام حیدری، لیلا مکتبی‌‌فرد؛ ویراسته زاهد بیگدلی. تهران: کتابدار.
 9. کوکبی، م.؛ مجاور، آ.؛ حیدری، غ.ر.؛ شکاری، م.ر. (1394). جستاری بر تعاریف، رویکردها و پیشینه مدیریت اطلاعات شخصی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1 (1): 5-45

DOI: 10.22091/stim.2015.607

 1. Abdolahi, L.; Tahamtan, I.; Abdollahi, B. & Abdollahi, N. (2012). Comparison of Knowledge and Performance between Faculty Members and PhD Students in Personal Information Management: Presenting an Instructional Model based on Lifelong Learning. Res Dev Med Educ, 2 (1): 71-5.
 2. Boardman, R. (2004). Improving tool support for personal information management. PhD. diss., Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College, London University, London.
 3. Capra, R. (2009). A survey of personal information management. Retrieved 28 Oct., 2012, from: http://pimworkshop.org/2009/papers/capra-pim2009.pdf.
 4. Chaudhry, A.S.; Rehman, S. & Al-sughair, L. (2015). Using Personal Information Management to Strengthen Information Literacy at work. International Journal for E-Learning Security,
  5(1): 421-428.
 5. Crystal, A. (2008). Design Research For Personal Information Management Systems
  To Support Undergraduate Students
  . PhD. Thesis, University of North Carolina, Chapel
  Hill.
 6. Jones, S. R., Thomas, P. J. (1997). Empirical assessment of individual's personal information management systems.Behaviors & Information Technology, 16 (3), 158-160.
 7. Kljun, M.; Dix, A. & Solina, F. (2009). A study of a crosstool information usage on personal computers: how users mentally link information relating to a task but residing in different applications and how importance and type of acquisition affect this. Retrieved 17 Nov., 2012, from:

http://eprints.lancs.ac.uk/33816/1/kljuncrosstool_information_usage_2009.pdf.

 1. Majid, S.; San, M.; Tun, S. & Zar, T. (2010). Using Internet Services for Personal Information Management. 2nd International Symposium on Information Management in a Changing, Ankara, Turkey. September 22-24, 2010, 96: 110-119.
 2. OsaeOtopah, F. & Dadzie, P. (2013). Personal information management practices of students and its implications for library services. Aslib Proceedings: New Information Perspectives,
  65 (2): 143-160.

 

 1. Park, S.J. (2011). How do graduate students manage their electronic information collections?: Investigating management activities and practices. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 48 (1): 1-4.
 2. Pikas, C.K. (2007). Personal information management strategies and tactics used by senior engineers. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology,
  44 (1): 1-21.
 3. Song, G. & Ling, C. (2009). The Roles of Profession and Gender in Some PIM Tasks.
  In: Michael J.Smith & Gavriel Salvendy (Eds.). Human Interface and the Management
  of Information: Designing Information Environments, 13th International Conference on Human-Computer Interaction, HCI Internationa l2009, San Diego, California, USA, July
  19–24, 2009, 429-436. Available at: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1601596 (accessed 11 April 2018).
 4. Whittaker, S. & Hirschberg, J. (2001). The character, value, and management of personal paper archives. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 8 (2):150-1.
 5. Whittaker, S. & Sidner, C. (1996, April). Email overload: exploring personal information management of email. In: Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (pp. 276-283). ACM.

 

CAPTCHA Image