دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1399 

مقاله پژوهشی

نقش سواد دیجیتالی و شایستگی‌های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان

صفحه 17-42

10.22091/stim.2020.3857.1277

سید احمد حسینی؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی