دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1399 

مقاله پژوهشی

2. نقش سواد دیجیتالی و شایستگی‌های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان

صفحه 17-42

10.22091/stim.2020.3857.1277

سید احمد حسینی؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی


7. رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران

صفحه 129-155

10.22091/stim.2020.4909.1349

فرشید دانش؛ حمید کاظمی علیشاهی؛ صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی