تحولِ دیجیتالِ اثربخش و لزوم هم‌گرایی بین حوزه‌های دخیل در مدیریت دانایی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

تحول دیجیتال پلی برای گذر از دنیای سنتی به دنیای جدید است. ویژگی‌های دنیای جدید عمدتا بر دیجیتال‌سازی استوار معطوف می‌باشد. در دنیای جدید، از ارتباطات شخصی تا کسب و کارهای کلان، همگی بر محمل ارقام استوار گشته و پدیده نوینی به نام واقعیت مجازی را آشکار ساخته است. واقعیت مجازی، شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند زندگی دوم، واقعیت افزوده و در یک کلام دنیای مجازی را تسریع کرده است. نحوه انتقال از مناسبات، ساختارها، نگرش، رفتار و شئونات قبل از دیجیتال‌سازی به عصر دیجیتال نیازمند تحول دیجیتال می‌باشد. ضرورت تحول دیجیتال، نیاز به مدیریت دانایی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. ریشه تحولات عمیق فردی و سازمانی و همچنین ارتقای اثربخشی فعالیت‌های دگرگونه‌سازی در پویایی منظومه دانایی فردی و سازمانی نهفته است. منظومه دانایی در سطح فردی و سازمانی از ارتباطات پیچیده و دائم التغییر بین عناصر درونی و مولفه‌های بیرونی تاثیر می‌پذیرد. تعریف و تنظیم ارتباط بین عناصر درونی و هماهنگ‌سازی آنها برای تعامل موثر با مولفه‌های بیرونی به ارتقای اثربخشی و تاب‌آوری آن در تعامل با فراز و فرودهای تحول دیجیتال کمک شایانی خواهد کرد. در این نوشتار، به صورت مختصر لزوم همگرایی حوزه‌های مدیریت دانایی به عنوان عناصر درونی منظومه دانایی برای ایجاد آمادگی فردی و سازمانی برای تحول دیجیتال موفقیت‌آمیز تبیین شده است. انجام مطالعات عمیق بر مبنای مفروضات مطرح شده در این نوشتار به شکل‌گیری و غنی‌سازی ادبیات علمی در زمینه تحول دیجیتال اثربخش خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Digital Transformation and the Need for Convergence between Areas Involved in Knowing Management

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassanzadeh
Prof.Department of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran.
چکیده [English]

The digital transformation is a bridge to the transition from the traditional world to the new world. The features of the new world are largely focused on digitalization. In the new world, from personal communication to macro business, everything is based on digits and reveals a new phenomenon called virtual reality. Virtual reality has given rise to phenomena such as second life, augmented reality, and, in a word, the virtual world. How to move from relationships, structures, attitudes, behaviors and styles before digitalization to the digital age requires digital transformation. The need for digital transformation has made the need for “Knowing Management” inevitable. The root of profound individual and organizational changes, as well as the promotion of the effectiveness of transformation activities, lies in the dynamics of the individual and organizational knowing system. The knowing system at the individual and organizational level is affected by the complex and ever-changing relationships between internal elements and external components. Defining and regulating the relationship between internal elements and coordinating them for effective interaction with external components will help to promote its effectiveness and resilience in interacting with the ups and downs of digital transformation. In this paper, the need for convergence of knowing management areas as internal elements of the knowing system to create individual and organizational readiness for successful digital transformation is briefly explained. Conducting in-depth studies based on the assumptions presented in this paper will lead to the formation and enrichment of scientific literature in the field of digital transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Transformation
  • Convergence
  • Knowing Management
CAPTCHA Image