نقش شبکه‌های ‌اجتماعی در میزان مطالعه الکترونیکی و چاپی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد، گروه علوم ارتباطات و اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با‌ هدف بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در مطالعه الکترونیکی و چاپی درسی و غیر درسی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش با روش پیمایشی- تحلیلی از نوع کاربردی انجام شده است. جامعه آماری (3032 نفر) با روش تصادفی ساده، و حجم نمونه 216 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است و داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در دوسطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها:‌ استفاده دانشجویان از شبکه‌های اجتماعی بین‌ سه تا چهار ساعت در روز (6/33%) بوده و استفاده جامعه آماری از تلگرام‌ (96/0) بیش از سایر شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. دانشجویان مورد مطالعه از امکانات شبکه‌های اجتماعی در مطالعۀ الکترونیکی درسی و غیردرسی 46‌% و در جهت هدایت به مطالعۀ چاپی درسی و غیردرسی به میزان 43‌% بهره می‌گیرند. نقش شبکه‌های اجتماعی در مطالعۀ الکترونیکی درسی و غیردرسی 55‌% و در مطالعۀ چاپی درسی و غیردرسی‌‌52%‌ می‌باشد‌. شبکه‌های اجتماعی به میزان ‌55‌%‌ در ایجاد عادت به مطالعه نقش دارند.
نتیجه‌گیری: شبکه‌های اجتماعی در ایجاد عادت به مطالعه نقش داشته و دانشجویان مورد مطالعه در استفاده از این شبکه‌ها با مشکلاتی نظیر کندی سرعت و قیمت بالای اینترنت، قیمت بالای منابع چاپی و عدم آشنایی با سایت‌ها و فیلترینگ مواجه هستند. با توجه به نقش شبکه‌های اجتماعی در تبادل اطلاعات، ضروری است در مورد قابلیت‌های این شبکه‌ها و در نتیجه افزایش بهره‌وری مؤثر از آنها تلاش شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social networks in the amount of electronic and print studies Case Study: Students of Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University

نویسندگان [English]

 • Matra Samiei 1
 • Hediqah Ghobadi Terra 2
 • nadjla Hariri 3
1 Assistant Professor, Department of Information Science, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Master of Science in Information Science, University of Science and Research, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Communication and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the role of social networks in the electronic, print and non-text study of the Faculty of Literature and Humanities of the Islamic Azad University Science and Research Branch of Tehran.
Methodology: This research has been carried out through a survey-analytical method of applied type. The statistical population consisted of graduate students of the faculty of literature, humanities and social sciences of Science and Research Branch of Islamic Azad University of Tehran who were 3032 people. The sample was randomly assigned to 216 individuals. The data gathering tool was a researcher made questionnaire. The collected data were analyzed using SPSS software using descriptive and inferential statistics.
Findings: Students use social networks between three and four hours (33.6%), and use Telegram (0.96) more than other social networks. as well as social networks in electronic and non-teaching (46%) and directed to non-syllabus studies (43%). The role of social networking in the electronic and non-teaching curriculum is (55%) and in non-syllabus curriculum is (52%). Social networks (55%) have contributed to the study of their peers.
Conclusion: Social networks play an important part in the habit of reading and face problems such as Internet speed, high Internet prices, high prices for printed materials, and lack of familiarity with sites and filtering. Considering the role of social networks in exchanging information, try to work on the capabilities of these networks and thereby increase their effective productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Students
 • Social Network
 • Electronic Study
 • Printed Study
 1. آذرنگ، ع. (1387).کتاب و کتابخوانی. تاریخ نشر کتاب در ایران، 68- 69: 238- 250.
 2. اسکندری، ز. ؛ احمدی‌فرد، ه. ؛ حیدری، ی. (1395). شبکه‌های مجازی، گامی به سوی ترویج و اشاعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی. در: زنجان: کنفرانس منطقه‌ای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، آسیب‌شناسی و راهکارها.
 3. ترکیان تبار، م. (1384). بررسی میزان گرایش به مطالعه غیر درسی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود. پژوهشنامه تربیتی، 4 (4): 1-28.
 4. حاجی زین‌العابدینی، م. (2 آبان 1389). کتاب‌خوانی مدرن. روزنامه اطلاعات، 28880: 11.
 5. دادگران، م. ؛ خرازی آذر، ر. ؛ دبلشکی، ف. (1396). نقش شبکه‌های اجتماعی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی (مطالعه موردی: دنبال‌کنندگان صفحه کتابدونی در شبکه اجتماعی اینستاگرام). راهبرد اجتماعی فرهنگی، 6 (22):212-210.
 6. صراف‌زاده، م.؛ علوی، س. (1392). جایگـاه شـبکه‌هـای اجتمـاعی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی ارشد علـم اطلاعـات و دانـش‌شناسی. تعامل انسان و اطلاعات، 1 (1): 44-56.
 7. فیدر، ج. (1380).جامعه اطلاعاتی. ترجمه علی راد باوه و عباس گیلوری. تهران: نشر کتابدار
 8. میرزایی، م.؛ رحیمی، ص.؛ مرادی، م. (1395). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی ‌در تبادل‌های علمی (مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی).کتابداری و اطلاع‌رسانی، 19 (73): 108-130.
 9. نورا، ن. و دیگران ( 1395). تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شهرستان دورود.در: تهران: دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی، ص 55-62.

10.یعقوبی، ج. (1396). کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها. نما، 4 (4).

 1. Haneefa, K. Mohamed; Sumitha E (2011).Perception and Use of Social Networking Sites by the Students of Calicut University. Journal of Library & Information Technology, 31 (4).
CAPTCHA Image