دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1399 
منطق درآمدزایی شبکه‌های اجتماعی: ارزیابی تطبیقی

صفحه 79-114

10.22091/stim.2019.4097.1299

مرتضی نبی میبدی؛ حمید رضا خدمتگزار؛ سیروس علیدوستی