کشف الگوهای کلیک کاربران برای استفاده در پرس‌و‌جو در پایگاه‌های اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر استفاده از بازخورد رفتاری فرد، در بازیابی اطلاعات بود. به این منظور کاربران با محدوده مطالعاتی مشخص مورد بررسی قرار گرفته و برخی از جستجوهای آنها به عنوان نمونه رفتار بررسی شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش مشاهده اجرا شده است. این مطالعه با همکاری30 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با پیشینه تخصص در جستجوی اطلاعات انجام شد. از تعداد30 شرکت‌کننده، 15 نفر زن و 15 نفر مرد از گروه سنی 35-29 بودند. تمام فرایند جستجوی انجام شده از سوی هر یک از آزمودنی‌ها به وسیلۀ نرم‌افزار تصویربرداری از صفحه نمایش ذخیره شد. آنچه که در این پژوهش بکار رفته مطالعه موردی است. جامعه مورد مطالعه، کاربران بخش جستجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات بودند. در این مطالعه تلاش شد روند بازیابی اطلاعات توسط افراد مورد بررسی قرار گیرد.
یافته‌ها: الگوی جستجوهای انجام شده، در بیشتر موارد به صورت کلی به جزئی و اختصاصی است. شرکت‌کنندگان جستجویشان را با اطلاعات کلی مانند معرفی و بررسی حقایق شروع نموده و سپس هر یک بر روی جنبه‌های خاصی تمرکز کردند. در بعضی موارد، کاربران در حین جستجو ایده‌های جدیدی بدست آوردند. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشینه کلی، دانش موضوعی، محدوده زمان و ابزارهای در اختیار، پاسخ مورد نظر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نتیجه‌گیری: با توجه به تجزیه و تحلیل یافته‌ها می‌‌توان نتیجه گرفت که جهت افزایش سطح مهارت اطلاع‌یابی کاربران فعلی و آینده، باید دوره آموزشی تخصصی بازیابی اطلاعات برای همه طبقات کاربران برگزار گردد. در راستای افزایش سطح دسترسی کاربران پیشنهاد می‌گردد تمهیداتی جهت تهیه، افزایش، روزآمدسازی و غنای منابع اطلاعاتی الکترونیکی و آموزش استفاده از این منابع برای تمام کاربران با مرتبه‌های علمی مختلف اندیشیده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of clicking patterns of database users

نویسندگان [English]

  • Fataneh Vahabi 1
  • Saeid Asadi 2
1 PhD. Student, Knowledge and Information Science, Iranian Research Institute for Information Science & Technology, Tehran; Isfahan University of Medical Sciences, Esfahan, Iran
2 Associate Professor, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to use individual behavioral feedback in information retrieval. For this purpose, users are examined with a specific range of studies and some of their searches are considered as examples of their behavior.
Methodology: The present case study is applied research that has been carried out using the observation method. The study was conducted in collaboration with 30 students with a background in the search for information. Out of 30 participants, 15 were women and 15 were men in the age group of 35-39. The entire search process performed by each subject was saved by the screen imaging software. The study population was the users of the search section of the Information Science and Technology Research Institute. In this study, an attempt was made to examine the process of information retrieval by individuals.
Findings: The pattern of searches performed in most cases is from a general to a specific approach. The participants started their search sessions by looking for holistic information such as searching for learning and analyzing the facts and then continued to more specific areas. The findings showed that background, general knowledge, time and available tools are the factors that impact the results for a user.
Conclusion: according to the results, it is concluded that in order to increase the information skills of current and future users, a specialized training course on information retrieval should be held for all classes of users. In order to increase the level of accessibility of users, it is recommended to think about provision, enhancement, updating and enrichment of electronic information resources and training of the use of these resources for all users of different scientific degrees.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information retrieval
  • Database users
  • Behavior feedback
  • Database
بدر، ا. (1396). طبقه‌بندی کاربر نهایی برای کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان با استفاده از رویکرد داده‌کاوی. تهران: واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.
حیاتی، ز. ؛ مظفری، ا. ؛ حیاتی، ا. ؛ منوچهری، ر. (2015). خوشه‌بندی مشتریان کتابخانه عمومی با توجه به نیاز آنها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، فرایند تحلیلی سلسله مراتبی و مدل کانو. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،20(3): 513-534.
راد، ای. (1388). بررسی رفتار جستجو برای اطلاعات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در استفاده از وب گسترده. کتابداری و علم اطلاعات،3(12): 141-168.
یاری، س. ؛ احمدی، ح. (1393). مروری بر ادبیات رفتارجویی در ایران. پردازش و مدیریت اطلاعات ایران،30(1): 173-197.
Agichtein, E. ; Brill, E. & Dumais, S. (2006). Improving web search ranking by incorporating user behavior information. In: Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval, SIGIR.
New York, NY: ACM: 19-26.
Al‐Muomen, N. ; Morris, A. & Maynard, S. (2012). Modeling information‐seeking behavior of graduate students at Kuwait University. Journal of documentation, 4(68).
Bellogin, A. ; Castells, P. & Cantador, I. (2011a). Precision-oriented evaluation of recommender systems: An algorithmic comparison. In: Proceedings of the 5th ACM conference on recommender systems, RecSys: 333-336.
Bellogin, A. ; Wang, J. & Castells, P. (2011b). Text Retrieval Methods for Item Ranking in Collaborative Filtering. In: Proceedings of the 33rd European Conference on Advances in Information Retrieval, ECIR: 301-306.
Blei, D.M. ; Griffiths, T.L. & Jordan, M.I. (2010). The nested Chinese restaurant process and Bayesian nonparametric inference of topic hierarchies. Journal of the ACM, 57(7): 1-7.
Borlund, P. (2010). The Concept of Relevance in IR. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 10(54): 913-925.
Brodsky, A.E. & Welsh, E.A. (2008). Applied research. In: The Sage Encyclopedia of Qualitative Research.
Buresova, I. & Simikova, M. (2013). Information Behaviour of Gifted Children - the Qualitative study. Proceda- Social and behavioral Science: 8(69): 242-246.
Calegari, S. & Pasi, G. (2010). GrOnto: A Granular Ontology for Diversifying Search Results. In: Proceedings of the First Italian Information Retrieval Workshop, Padua, Italy.
Crossno, P. & et al. (2013). Visual Analysis of Topic Models and Their Impact on Document Clustering. Int. J. Artif. Intell. Tools, 22(5): 36.
Joshi, P.A. & Nikos, S.M. (2013). Information Seeking Behaviours of User: A Case Study of Private Higher Technical Libraries in Chandrapur Districts. Available at:
https://core.ac.uk/display/11876016.
Lavrenco, V. & Croft, W.B. (2001). Relevance-Based Language Models. In: ACM SIGIR (24th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval): 120-127. Available at: https://doi.org/10.1145/383952.383972.
Liu, X. & Croft, W.B. (2004). Cluster-Based Retrieval Using Language Models. In: SIGIR ’04: Proceedings of The 27th Annual International ACM SIGIR Conference On Research and Development in Information Retrieval:186-193. New York, NY: ACM.
Lorigo, L. & et al. (2006). Eye Tracking and Online Search: Lessons Learned and Challenges Ahead. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(7):
1041-1052.
Lu, J. & Callan, J. (2006). Peer-to-peer tested definition: trecgov2-25000-bysource-v1. Available at: http://boston.lti.cs.cmu.edu/callan/Data/.
McConkie, G.W. & Loschky, L.C. (2002). Perception onset time during fixations in free viewing. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 34: 481-490.
https://doi.org/10.3758.
Pellacini, F. ; Lorigo, L. & Gay, G. (2006). Visualizing Paths in Context. Technical Report# TR2006-580, Dept. of Computer Science, Dartmouth College
Saracevic, T. (1996). Modeling Interaction in Information Retrieval (IR): A Review and Proposal. In: Proceedings of the ASIS annual meeting, Vol. 33: 3-9.
Schamber, L. ; Eisenberg, M.B. & Nilan M.S. (1990). A Re-examination of Relevance: Toward a Dynamic, Situational Definition. J-Ipm, 26(6): 755-776.
Shani, Y. (2011). How Experienced Regret Promotes Post‐Decision Information Search. Journal of Economic Psychology, 32(3): 418-424.
Singh, M. & Hemachandran, K. (2012). Content Based Image Retrieval using Color and Texture. International Journal of Information Science, 3(1): 54-62.
Spink, A. ; Danby, S. ; Mallan, K. & Butler, C. (2010). Exploring young children's web searching and technoliteracy. Journal of documentation. 66(2).
Spink, A. ; Jansen, B.J. ; Wolfram, D. & Saracevic, T. (2014). From e-tax to e-commerce: Web searching changes. IEEE Computer, 35(3): 107-109.
Zhou, X.S. & Huang, T.S. (2003). Relevance Feedback in Image Retrieval: A Comprehensive Review. ACM Multimedia System Journal, 8: 536-544.
 
CAPTCHA Image