شناسایی عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطلاعات، مهارت‌های کوآنتومی و مهندسی دانش در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانششناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر حاکمیت فناوری اطلاعات، مهارت‌های کوآنتومی و مهندسی دانش در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور انجام شده است.
روش‌شناسی:روش پژوهش کیفی و به لحاظ هدف اکتشافی و مبتنی بر مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان اجرایی که آشنایی کامل با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور داشتند، تشکیل داده و 15 نفر از اساتید گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی و فناوری اطلاعات و مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور شناسایی عوامل از تحلیل تم استفاده گردید.
یافته‌ها:مضامین اصلی تأثیرگذار بر حاکمیت فناوری اطلاعات، شاخص‌های ساختاری و شاخص‌های درون‌سازمانی شامل 4 مضمون فرعی هستند. همچنین مضامین اصلی تأثیرگذار بر مهارت‌های کوانتومی شامل تفکر خلاق، تفکر سیستمی و تفکر اقتضایی و موقعیت‌گرایی و مضامین اصلی تأثیرگذار بر مهندسی دانش شامل کیفیت دانش، طراحی ساختار، آزمایش برای تایید اعتبار قوانین سازماندهی دانش، مستندسازی و نگهداری دانش می‌باشند که به ترتیب مشتمل بر 8 و 16 مضمون فرعی هستند.
نتیجه‌گیری:در حوزه‌های حاکمیت فناوری اطلاعات، مهارت‌های کوانتومی و مهندسی دانش، پژوهش‌های محدودی انجام شده است. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطلاعات، مهارت‌های کوانتومی و مهندسی دانش در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور کاربرد دارد. شناسایی عوامل می‌تواند برنامه‌ریزی جامعی در جهت توسعه حاکمیت فناوری اطلاعات، افزایش مهارت‌های کوانتومی و ارتقاء مهندسی دانش را به دنبال داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting IT Governance, Quantum Skills and Knowledge Engineering in Iran Public Libraries Foundation

نویسندگان [English]

 • Behrang Safari 1
 • Seyed Ali Asghar Razavi 2
 • Mitra Ghiasi 3
1 PhD Student of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Aim: Organizations' dependence on information technology is increasing day by day and the dominance of information technology is recognized as an important factor in achieving the goals of the organization by using information through the use of technology. In today's complex world, traditional management skills alone are no longer the response, so perhaps the principles of quantum physics can provide a set of skills that are more appropriate to respond to the complexities of the quantum age. Quantum skills have the capability to lead to increased effectiveness and organizational development. On the other hand, today knowledge is recognized as a source of innovation, the productivity of human sources, and organizational growth. Knowledge engineering helps people to have a suitable understanding of the phenomena and knowledge related to them.
Therefore, given the rapid and comprehensive changes in information technology over the range of activities and services of libraries and information centers which are effective on user satisfaction and the motivation of human sources, it is important to use information technology, knowledge engineering, and quantum skills and highlight the need of identifying their dimensions. Therefore, the present study was conducted to identify the factors affecting the dominance of information technology, quantum skills, and knowledge engineering in the public libraries of the country.
Methodology: The research method is qualitative and exploratory in terms of purpose and based on semi-structured interviews. The statistical population of the study consisted of executive experts who were fully acquainted with the public libraries of the country, and 15 professors of the departments of information science and information technology and managers of public libraries were selected by snowball sampling method. Theme analysis was used to identify the factors.
Findings: A review of the research findings showed that the main themes affecting the IT governance, structural indicators, and internal indicators include 4 sub-themes. Also, the main themes affecting quantum skills are creative thinking, systems thinking and contingency thinking, and situationism, and the main themes affecting knowledge engineering are knowledge quality, structure design, testing to validate the laws of knowledge organization, documentation, and knowledge retention. The order consists of 8 and 16 sub-themes.
Conclusion: Little research has been done in the areas of IT governance, quantum skills, and knowledge engineering. Therefore, identifying the factors affecting IT governance, quantum skills, and knowledge engineering is used in the public libraries of the country. Identifying factors can also lead to comprehensive planning to develop IT governance, increase quantum skills, and enhance knowledge engineering.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • IT Governance
 • Quantum Skills
 • Knowledge Engineering
 • Public Libraries
 1. آزادی، ق. (۱۳۹۰). بررسی نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد کتابخانه عمومی. ارتباط علمی، 22(1): 75-85.
 2. امیری دوماری، س. (1399). معرفی چارچوب‌های حاکمیت فناوری اطلاعات. در: تهران: هفتمین کنگره ملی تازه یافته‌های مهندسی برق ایران: 25-40.
 3. حسن‌زاده، م. (1396). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت‌‌ها. تهران: نشر کتابدار.
 4. حمزه‌پور، م. (1397). ارائه الگوی بومی رهبری کوانتومی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران. اندیشه مدیریت راهبردی، 12(1): 153-184.
 5. رحیمی پردنجانی، س.؛ پورمحمدی، ب.؛ امینی، س.؛ خزایی، ظ.؛ مرادی، ح. (1395). ارزیابی مهارت‌های کوآنتومی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آیت‌الله کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1394. پرستاری و مامایی، 5(4): 58-66.
 6. رحیمی دهکردی، م. (1394). تاثیر مهندسی دانش و یادگیری سازمانی بر کارآفرینی دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد.
 7. سیف اللهی، ن. (1395). فناوری ارتباطات و اطلاعات و مدیریت دانش. در: دومین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی: 1-14.
 8. شاهی، م.؛ صدوقی، ف.؛ احمدی، م.؛ داوری دولت آبادی، ن. (1394). حاکمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان‌‌های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران. انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(2):
  94-105.
 9. صادقی دهکردی، س.؛ مرادی پردنجانی، ح. (1394). بررسی مهارت‌های کوانتومی در مدیران آموزشی شهرستان شهرکرد.در: کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی: 14-28.

10. عظیمی ثانوی، ب.؛ رضوی، س. (1393). ارتباط بین میزان آشنایی و بکارگیری مهارت‌های کوانتومی مدیریت در سازمان‌‌های ورزشی. مدیریت ورزشی، 4: 13-25.

11. عظیمی ثانوی، ب.؛ رضوی، س.؛ حسینی، س. (۱۳۹۱). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰانآﺷﻨﺎﯾﯽ و بکارﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت‌ﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. آمل: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شمال، دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی.

12. غلامی، م.؛ مرادی، م.؛ سهرابی، ر. (1398). بررسی رابطه بین مهارت‌های کوانتومی مدیریت و اثربخشی رهبری در سازمان‌های کوانتومی. در: سومین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. تهران: انجمن تعالی کسب و کار ایران: 55-69.

13. کاباران‌زاده، م.؛ سفارزاد، ج. (1397). بررسی رابطه بین کاربرد ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای مدیریت دانش در بخش ستادی قوه قضائیه. در: نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی: 41-64.

14. کردی، م.؛ کاکویی ازبرمی، م.؛ خراسانچی، ب. (۱۳۹۵). بررسی تاثیر مهارت‌های کوانتومی مدیران بر پیاده‌سازی و اجرای موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی: شعب مناطق یک و دو بانک ملت استان تهران. پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 3(11).

15. کشاورززاده، س.؛ عبدی، ب. (1395). ارائه الگوی معماری حاکمیت خوب فناوری اطلاعات براساس چارچوب معماری سازمانی زکمن. در: نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی: 19-30.

16. محمودی، ن.؛ حبیبی، م. (1397). بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش در سازمان‌ها. در: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران: 97-108.

17. موسیوند، م.؛ فرازیانی، ف. (1394). تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان، کاربرد تحلیل مسیر. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 3(10): 11-21 .

18. وحدت، د.؛ شمس، ف.؛ ناظمی، ا. (1396). رویکردی برای سنجش شکاف هم‌سویی راهبردی و حاکمیت فناوری اطلاعات در حوزه سرویس‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها مبتنی بر یک روش تلفیقی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی). پژوهش های مدیریت عمومی، 10(35): 105-129.

19. Barley, W.C. ; Treem, J.W. & Kuhn, T.R. (2018). Valuing Multiple Trajectories of Knowledge: A Critical Review and Research Agenda for Knowledge Management Research. Academy of Management Annals, 12(1): 278-317.                  

20. Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2): 77-101.

21. Cai, W.; Vossogh, M.; Reinders, B.; Toshin, D.S. & Ebadi, A.G. (2019). Application of quantum artificial bee colony for energy management by considering the heat and cooling storages. Applied Thermal Engineering, 157: 1137-1342.

22. Cervone, H.F. (2017). Implementing IT governance: A primer for informaticians. Digital Library Perspectives, 33(4): 282-287.

23. Gloet, M. & Samson, D. (2016). Knowledge Management and Systematic Innovation Capability. International Journal of Knowledge Management, 12(2): 1-4.

24. Hui, C.; Gwo, J.; ShuXian, H. & Ting, Wu. (2008). A knowledge engineering approach to developing e‐libraries for mobile learning. The Electronic Library, 26(3): 303-317.

https://doi.org/10.1108/02640470810879464.

25. Maqbool, A. & et al. (2018). A Data-Driven Knowledge Acquisition System: An End-to-End Knowledge Engineering Process for Generating Production Rules. In IEEE Access, Vol.6: 15587-15607. Doi: 10.1109/ACCESS.2018.2817022.

26. Nisar, T.M.; Prabhakar, G. & Strakova, L. (2019). Social media information benefits, knowledge management and smart organizations. Journal of Business Research, 94:264-272.

27. Ojo, A.; Janowski, T. & Awotwi, J. (2013). Enabling Development Through Governance and Mobile Technology. Government Information Quarterly, 30(1): 32-45.

28. Setiawan, A. & Andry, J. (2019). Evaluate IT management using the Cobit 5 framework in the National Library. Journal Sistem Informasi.

CAPTCHA Image