بررسی فضای کسب‌وکار ناشران استان قم برحسب مدل استروالدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف:پژوهش حاضر بررسی فضای کسب‌وکار ناشران فعال در زمینه فروش کتب به صورت الکترونیک در استان قم و بر حسب مدل استروالدر بود.
روش‌شناسی: این پژوهش با روش پیمایشی ـ تحلیلی از نوع کاربردی انجام شده است. جامعه آماری موردنظر، 75 ناشر مستقر در مجتمع ناشران استان قم است، که در زمینه فروش کتب به ‌صورت الکترونیک فعال هستند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است که براساس مدل استروالدر تنظیم شده است. و داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در مجموع براساس مدل استروالدر، وضعیت ناشران در بخش مشتری از شرایط مطلوبی برخوردار بوده است. در بخش‌هایی چون ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، منابع کلیدی، مشارکت‌های کلیدی، فعالیت‌های کلیدی شرایط از وضعیت متوسطی برخوردار بوده و نیاز به بررسی و تقویت این بخش‌ها احساس می‌شود. همچنین وضعیت کسب‌وکار ناشران در بخش‌های کانال‌های ارتباطی، جریان‌های درآمدی و ساختار هزینه به نسبت سایر موارد با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. بخش‌های ساختار هزینه با رتبه 11/8، مشتری با رتبه 21/7 و منابع کلیدی 74/6 به ترتیب از بالاترین اولویت نزد ناشران برخوردار بوده‌اند.
نتیجه‌گیری:این پژوهش توانسته است فضای کسب و کار ناشران فعال در حوزه فروش کتب به صورت الکترونیکی را براساس مدل استروالدر مورد مطالعه قرار داده و راهکارهایی برای ارتقای کسب و کار آنها ارائه دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the business environment of publishers in Qom province according to the Osterwalder model

نویسندگان [English]

  • Reza karemi 1
  • Zohreh Chanbari 2
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information science, University of Qom, Qom, Iran
2 M.A. Department of Knowledge and Information science, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study is to the business environment of publishers in Qom province who were active in selling books electronically based on the Osterwalder business model.
Methodology: This research has been carried out through a survey-analytical method of applied type. The statistical population consisted of 75 publishers based in Qom Province Publishers Complex who have been active in selling books electronically. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire based on the Osterwalder business model. The collected data were analyzed using SPSS software using descriptive and inferential statistics
Findings: With the advent of information technology in the new age, most businesses have changed. The organization or individuals who want to be successful in business must evaluate their current situation and then identify the relevant gaps and plan to address these gaps. Publishers' business status in the customer sector is in good condition. In terms of value proposition, customer relationship, key resources, key partnerships, and key activities, there was a need to rethink strategies, and in the communication channels, revenue stream and cost structure has been challenged. The cost structure sections with a rank of 8.11, the customer with a rank of 7.21, and the key resources with a rank of 6.74 had the highest priority among publishers. The components of a well-known brand, social networks, and the use of incentive schemes, the components of producing a product with excellent content and structure, identifying a product with excellent content and structure, manpower, and product distribution with excellent content and structure are at the desired level.
Conclusion: this research has been able to study the business environment of publishers active in the field of selling books electronically based on the Osterwalder model and provide solutions to improve it.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osterwalder
  • Business model
  • E-book sales
  • Qom Province publishers
استروالدر، ا. ؛ پیگنیور، ا. (1390). خلق مدل کسب‌وکار. ترجمه توکلی و همکاران. تهران: آریانا قلم.
آفوا، آ. (1389). مدل‌های کسب‌وکار. ترجمه م. سپهری، م. سپهری و س. ملیحی. تهران: رسا.
ربانی، ن. (1396). طراحی مدل کسب‌و‌کار جدید در زمینه سرویس‌دهی فنی به نشر دیجیتال نشریات علمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه تجارت الکترونیک، موسسه آموزش عالی پویش قم.
رجوعی، م. ؛ عزت‌زاده، م. ؛ سعیدی، س. (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی در فروش کتب الکترونیک. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 49(2): 255-275.
رسولی، ب. ؛ کاظمی، ح. ؛ علیپور حافظی، م. ؛ حیدری، ا. (1396). موانع و چالش‌های توسعه فروشگاه‌های برخط کتاب در ایران: دیدگاه مدیران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28(3): 107-122.
زندیان، ف. ؛ موسی‌زاده، ع. ؛ زادولی خواجه، ل. ؛ حسن‌زاده، م. (1398). بررسی مقایسه‌ای آمیخته‌های بازاریابی بین ناشران رشته‌ علم اطلاعات و دانش‌شناسی و ناشران برگزیده. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 5(1):31-51.
Doi:10. 22091/stim. 2019. 1375.
سلطان محمدی، ا.س. (1394). بررسی عوامل زیرساخت نشر الکترونیکی ایران دولتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. تهران: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
قربانی، ر. (1391). مدل‌های کسب‌وکار در صنعت نشر دیجیتال: چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو. کتاب مهر، 6: 4-21.
مولوی، س. ؛ عباسی، س. ؛ شاه طهماسبی، الف. (1392). اولویت‌بندی شاخص‌ها و ابعاد موفقیت در بازاریابی کتاب‌های دانشگاهی. مطالعات فرهنگ ارتباطات، ٥٣: ٥٤-٢٩.
Heebels, B. (2012). Place-making in publishing: Dutch trade book publishers and the meaning of place in establishing reputation and rust. Geoforum Journal, Article in press.
http: //www. Marketingteacher. Com/lesson-store/lesson-marketing-mix. Html (date: July 19, 2012).
Jitpimolmard, S. (2019). Free Magazines: A Successful Business Model Innovation for Print Publishing in Thailand. Journal of Urban Culture Research, 19: 33-50.
Laing, A. (2008). Bookselling culture and consumer behavior: Marketing strategies and responses in traditional and online environments. Ph.D. thesis. The Robert Gordon University Aberdeen.
Vaisviliene , A. (2010). Influence of Advertising on Customer in Book Market. Ph.D. thesis. Vilnius University
CAPTCHA Image