انطباق معماری اطلاعات سطح خارجی نرم‌افزار سیمرغ از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌‌های تخصصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، استاد مدعو دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان انطباق معماری اطلاعات سطح خارجی نرم‌افزار سیمرغ از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان‌های کشور انجام گرفته است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و به صورت توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کتابداران (60 نفر) کتابخانه‌‌های تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان‌های کشور بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌‌ای محقق ساخته‌ است که در سه مؤلفه سطح خارجی، وضعیت تعاملی، قابلیت‌ها و امکانات معماری اطلاعات نرم‌افزار سیمرغ را مورد بررسی قرار داده است. روایی توسط تعدادی از اساتید مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ 93% تأیید شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و با آنالیز واریانس و آزمون تی مستقل مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌‌های پژوهش نشان داد که وضعیت معماری اطلاعات نرم افزار سیمرغ در مؤلفه‌‌های سطح خارجی با میانگین 55/3، وضعیت تعاملی با میانگین 73/3، قابلیت‌ها و امکانات معماری اطلاعات با میانگین52/3 مطلوب است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of Simorg software surface external schema architecture information adaptation rate from the Views of Librarians of specialized libraries

نویسنده [English]

  • Tooran Bagheri
Ph.D. Knowledge and Information Science, Management and Planning Organization of Kermanshah, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Purpose: This survey is done in order to identify the Simorg software surface external architecture information from the points of view of expertised librarians' Management and planning Organization in Iran.
Methodology: According to the objectives, nature of the subject, statistical population, temporal and spatial conditions, the present research method is descriptive and inferential. An applied research that aims to develop practical knowledge in a particular field. The population of the Management and Planning Organization research librarians all 60 provinces that were considered. Research data were also collected using a researcher-made questionnaire. After developing the questionnaire, in order to ensure the validity of the questionnaire to 10 experts in the field of information architecture had significant activities, send questions and comments on the final shape was used. besides, its stability was confirmed 93 percent by Cronbach's alpha. In addition to using descriptive statistical analysis of parameters such as frequency, median, mean and standard deviation, analysis of variance and t tests, especially inferential statistics were used. Kolmogorov-Smirnov test was also performed to check the compliance of data with normal distribution.
Findings: the results indicated that the librarians surveyed in this study, with an average of 55/3, the outer surface of the information architecture of Phoenix software in terms of organization, position on the screen, forms have data entry, alerts and The error is in good condition. Findings showed that between the views of librarians in this study with an average of 73.3, the degree of interaction with the external level of Simorgh software in terms of capabilities and features of information architecture such as processing speed and software interaction, the ability to correct user errors, data exchange, Routing, use of Boolean operators, etc. are in good condition. Findings showed that among the librarians in this study with an average of 52.3, Simorgh software has flexibility and user-friendliness and also has a significant effect on increasing the effectiveness, efficiency and job satisfaction of librarians.
Results: Information architecture is a way to organize content in software systems with the aim of increasing the accessibility and comprehensibility of information by users. The role of information architecture as a tool for planning, organizing and application development of information technology is very prominent. Therefore there is so much coincidence between Simorg software external surface architecture information from Plan and Budget Organizatin in librarians' points of view in the provinces of country.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simorg software
  • Specialised libraries
  • Information Architecture
  • library software
  • Management and Planning Organization
  • Librarians
اطهری بیرق، ع. ؛ یکتایی، م.ر. (۱۳۹۴). مروری بر روش‌های ارزیابی معماری نرم‌افزار. در: سومین همایش ملی کامپیوتر. سنندج: آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد سنندج.
باقری، ت. ؛ نوروزی، ی. ؛ اسفندیاری مقدم، ع. (1398). کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌‌افزارهای کتابخانه‌‌ دیجیتالی. کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، 28(92).
حسینی ذیجود، س. ؛ صمدی، ل. (1396). معماری اطلاعات در مجلات علمی- پژوهشی الکترونیکی تمام متن حوزه طب نظامی. طب نظامی، 19(1): 1-2.
زارعی، ع. (1395). معماری اطلاعات]جزوه [. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
عمادی، س. ؛ شمس، ف. (1388). ارائه مدلی قابل اجرا از معماری نرم‌افزار به منظور ارزیابی کارایی. نشریه انجمن کامپیوتر ایران، 7(1-3): 22-40.
غائبی، ا. (1374). سنجش و ارزیابی نرم‌‌افزارهای کتابخانه‌ای با تأکید بر نرم‌افزارهای موجود در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی.
فتاحی، ر. ؛ پریرخ، م. (1379). بررسی و ارزیابی کیفیت نمایش اطلاعات در فهرست رایانه‌‌ای داخلی و ارائه رهنمودهایی برای بهبود آن.در: فهرست‌‌های رایانه‌‌ای، مجموعه مقالات همایش کاربرد و توسعۀ فهرست‌های رایانه‌ای، 27 و 28 آبان 1378. به کوشش رحمت‌الله فتاحی. مشهد، تهران: دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی وزارت جهاد کشاورزی: 323-352.
قاضی‌‌زاده، ز. ؛ وفادار، ش. (1398). بهبود تجربه‌‌کاری در نرم‌‌افزار تلفن همراه با استفاده از معماری اطلاعات. نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، 17(2): 105-116.
مهدی‌پور، ا. ؛ هاشم‌زاده، م. (1391). معماری اطلاعات در مجله‌های الکترونیکی علمی – پژوهشی تمام متن حوزه علوم انسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 58: 35-60.
ناظمی، ا. ؛ ایزدی، ع. ؛ حیدری، س. ؛ قزلباش، ا. ؛ عمادی، پ. (1385). معماری‌ها و روش‌های ارزیابی معماری نرم‌افزار.در: دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران. تهران: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی.
نوروزی، ی. (1387). معماری پایگاه اطلاعاتی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 73(19): 155-168.
نوروزی، ی. ؛ نعمتی، س. (1389). ارزیابی نرم‌افزارهای جامع کتابداری تحت وب پارس آذرخش، نوسا و نمایه در بازیابی اطلاعات. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 16(1): 25-43.
Al-Neem, T. ; Gorton, I. ; Babar, M. & Rabhi, F. & Benatalah, B. (2005). A quality-driven Systematic Approach for Architecting Distributed Software Applications. In: Proceedings of the 27th International Conference on Software Engineering (ICSE), st.louis, USA.
Dobrica, L. & Niemela, E. (2002). A Survey on software architecture analysis methods. IEEE Transaction on software engineering, 28(7).
Kwan, S. ; Morville, P. & Rosenfeld, L. (2006). Information architecture for the World Wide Web: designing large-scale Web sites; Introduces tagging and advanced findability concepts. Beijing: O’Reilly, 3ed.
Massanari, A.L. (2007). In Context: Information Architects, Politics, and Interdisciplinary. Ph.D. Dissertation. University of Washington, Graduate school.
Munir, K. & Sheraz Anjum, M. (2017). The use of ontologies for effective knowledge modelling and information retrieval. Applied Computing and Informatics, 31(14): 116-126. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Ritika, B. & Sonal, Ch. (2016). Design and development of semanticweb-based system for computer science domain-specific information retrieval, Department of Computer Science and Applications, Panjab University, Chandigarh, India.
Ruzza, M. ; Tiozzo, B. ; Mantovani, C. ; D’Este, F. & Ravarotto, L. (2017). Designing the information architecture of a complex website: A strategy based on news content and faceted classification. International Journal Of Information Management, 37(3): 166-176.
Sushama, C. & Rama Mohan Reddy, A. (2015). A Software Architecture to Determine Contextual Components in Cloud Computing. Annals. Computer Science Series,13(2).
Svahnberg, M. ; Wholin, C. & Lundberg, L. (2003). A Quality-Driven Decision-Support Method for Identifying Software Architecture Candidates. Int. Journal of Software Engineeringand Knowledge Engineering, 13(5): 547-573.
Wyllys, R.E. (2000). Information Architecture. Retrieved 8 December 2004, from: Graduate School of Library and Information Science at UT-Austin Web site:
http://www.gslis.utexas.edu/~l38613dw/readings/InfoArchitecture. htm.
CAPTCHA Image