استقرار اثربخش مدیریت دانش در سازمان‎‌های ایرانی: موانعی که باید برطرف شوند

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بیش از پنجاه سال از مطرح شدن مفهوم مدیریت دانش در سپهر علم و ورود آن به فضای زندگی کاری و اجتماعی جامعه از جمله افراد، سازمان‌ها و مجامع از بخش خصوصی تا دولتی می‌گذرد. تجربه این مدت زمان نسبتاً طولانی و مانایی مدیریت دانش در ادبیات علمی نشان می‌دهد که این مفهوم یک مد زودگذر نبوده است. با گذشت زمان، مدیریت دانش به عنوان بخشی از مولفه‌های مهم زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی درآمده و هزینه‌کردهای مختلفی در این زمینه از سوی افراد و سازمان‌ها انجام شده است. فهم میزان موفقیت مدیریت دانش با توجه به غلبه بُعد ناملموس آن بسیار دشوار بوده و همین امر نیز موجب شکل‌گیری سوء تعبیرهای فراوان ارزیابی در این زمینه شده است. این نوشتار، حاصل تجربه 20 سال فعالیت علمی، مشاوره‌ای و اجرایی در عرصه مدیریت دانش را نشان می‌دهد که آسیب‌های عمده پیش روی پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش در سازمان‌های مختلف را جمع‌بندی کرده و براساس آن شش مولفه تسهیل‌گر را پیشنهاد کرده است. اشاعه این تسهیل‌گرها می‌تواند به جلوگیری از تکرار اشتباهات در آینده و ارتقای ضریب موفقیت طرح‌های جاری کمک کند. این تسهیل‌گرها در شش دسته کلی «آگاهی از مدیریت دانش»، «مشارکت زیست بومی»، «پشتیبانی هدفمند»، «انتظارات واقع‌بینانه»، «آمادگی زیرساختی» و «فرهنگ پشتیبان» ارائه و تبیین شده و راهکارهایی برای کاهش آنها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing Effective Knowledge Management in Iranian Organizations: Barriers that Need to Be Overcome

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassanzadeh
Professor, Department of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

More than fifty years have passed since the introduction of the concept of knowledge management in the field of science and its entry into the working and social life of society, including individuals, organizations, and associations from the private to public sectors. The experience of this relatively long time and the meaning of knowledge management in the scientific literature show that this concept has not been a fad. Over time, knowledge management has become an important component of individual, organizational, and social life, and various expenses in this field have been done by individuals and organizations. Understanding the success rate of knowledge management is very difficult due to the dominance of its intangible dimension, and this has led to the formation of many misinterpretations of evaluation in this field. This paper shows the result of 20 years of experience in scientific, consulting, and executive activities in the field of knowledge management, which summarizes the major Possible harms to successful implementation of knowledge management in various organizations and suggests six facilitator components. Dissemination of these facilitators can help prevent the repetition of mistakes in the future and improve the success rate of current projects. These facilitators are presented and explained in six general categories: "Knowledge Management Awareness", "Echo-systemic co-existence", "Targeted Support", "Realistic Expectations", "Infrastructure Preparedness" and "Supportive Culture" and solutions to reduce them are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational Knowledge
  • Echo-systemic co-existence
  • Knowledge Assets
  • Knowledge Partnership
CAPTCHA Image