بررسی تأثیر مدیریت دانش مدیران بر رفاه کارکنان در محیط کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مدیریت دانش مدیران بر رفاه کارکنان در محیط کار، در شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان بوده است. انجام تحقیق حاضر می‌تواند دانش جدیدی به مسئولین پخش شرکت‌ها در مورد مدیریت دانش و احساس کارکنان از رفاه دهد و میزان مفید یا غیرمفید بودن آن را بررسی نماید. مشکلات احتمالی که در مدیریت دانش به وجود خواهد آمد را شناسایی و راه‌حل ارائه کند.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقیق کاربردی بوده و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان است. در تحقیق حاضر به منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز مدل پژوهش، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و به تعداد متناسب با حجم جامعه آماری و براساس فرمول کوکران انتخاب شد.
یافته‌ها: روایی پرسشنامه از طریق روایی همگرا و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (0.845) تأیید
شد. نتایج با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای 22SPSS و Smart PLS مورد تحلیل قرار
گرفت. نتایج نشان داد مدیریت دانش مدیران بر رفاه کارکنان در محیط کار در شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان تاثیر دارد. همچنین کسب دانش، به اشتراک‌گذاری دانش، خلق دانش، تدوین دانش و حفظ و نگهداری دانش بر رفاه کارکنان در محیط کار در شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان تاثیر دارد. در یک تحلیل مقایسه‌ای می‌توان بیان کرد تحقیقات قبلی بر روی مفهوم و شیوه‌های مدیریت دانش به طور گسترده، مطالعه کرده است. علاوه بر این محققین در گذشته نشان دادند که فرآیند دانش متشکل از تبادل دانش و پرورش و برداشت (نتیجه) دانش است. همچنین محققین، خلق دانش و به اشتراک‌گذاری دانش را به عنوان شیوه‌های مدیریت دانش، معرفی
می‌کنند.
نتیجه‌گیری:هرچند ساختار سیستم‌های اطلاعاتی نسبتاً مناسب بوده است، اما نتایج آماری مطلوبی را به همراه ندارد و الزاماً منجر به بهبود عملکرد مدیریت دانش در سازمان‌ها نمی‌شود. به نظر می‌رسد چالش اصلی مدیریت دانش در سازمان‌های مورد مطالعه، مدیریت بهینه اطلاعات به منظور تبدیل آن به دانش سازمانی باشد. در این زمینه تشکیل واحد مدیریت دانش که بتواند برنامه‌ریزی و طرح جامعی را برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و به‌کارگیری نتایج در بهبود عملکرد سازمان تدوین و اجرا نماید، احساس می‌شود. شیوه‌های مدیریت دانش و حس کارکنان از رفاه در محیط کار، در هر سازمانی ضروری است و مدیران باید شیوه‌های مدیریت دانش را به عنوان یک اولویت با هم ترکیب کنند تا حس کارکنان از رفاه در محیط کار بهبود یابد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of knowledge management of managers on employee welfare in the workplace

نویسندگان [English]

  • Hossein Janatifar 1
  • Masoud Bakhtiari 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of managers' knowledge management on employee welfare in the workplace in Bani Chao Iranian Broadcasting Company. Conducting the present research can give new knowledge to the distribution managers of companies about knowledge management and employees' sense of well-being and examine whether it is useful or unhelpful. It can identify and solve potential problems that will arise in knowledge management.
Methodology: The present study is applied research in terms of purpose and a survey in terms of data collection and analysis. The statistical population of the present study is the employees of Bani Chao Iranian Broadcasting Company. In the present study, a standard questionnaire was used to collect the data required for the research model. The sampling method in this study included simple random sampling in a number appropriate to the size of the statistical population and the sample was selected based on Cochran's formula.
Findings: The validity of the questionnaire was confirmed by convergent validity, and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha (0.845). The results were analyzed using structural equation modeling and 22PSPSS and Smart PLS software. The results showed that the knowledge management of managers has an effect on the welfare of employees in the workplace in Bani Chao Iranian Broadcasting Company. Also, acquiring knowledge, sharing knowledge, creating knowledge, compiling knowledge, and maintaining knowledge have an impact on the well-being of employees in the workplace in Bani Chao Iranian Broadcasting Company. In a comparative analysis, it can be said that previous research on the concept and methods of knowledge management has been extensively studied. Besides, researchers in the past have shown that the process of knowledge consists of the exchange of knowledge and the cultivation and perception (result) of knowledge. Researchers also introduce knowledge creation and knowledge sharing as methods of knowledge management.
Conclusion: Although the structure of information systems is relatively good, but does not provide good statistical results and does not necessarily lead to improving knowledge management performance in organizations. It seems that the main challenge of knowledge management in the studied organizations is the optimal management of information to turn it into organizational knowledge. Applying the results is felt to develop and improve the performance of the organization. Knowledge management practices and employees 'sense of well-being at work are essential in any organization, and managers should combine knowledge management practices as a priority to improve employees' sense of well-being at work.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • knowledge creation
  • Maintenance of knowledge
  • Welfare of employees
پاشازاده، ی.؛ صادق فیضی، ج.؛ مهدوی، ت. (1394). بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات در بانک مسکن شهرستان ارومیه. در: اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی. دانشگاه پیام نور استان خوزستان.
پاک طینت، ا.؛ هجینی‌نژاد، س. (1393). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات در مراکز سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان از دیدگاه کارکنان مربوطه. در: اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی. بابلسر: شرکت پژوهشی طرود شمال.
حنیفی، ص. (1395). تاثیر سبک رهبری دانش‌گرا بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش. دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه خاتم.
رزم آرا، س. (1395). ارائه مدل مدیریت منابع انسانی بر مبنای مدیریت دانش با تاکید بر عملکرد نوآورانه در شرکت‌های بزرگ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور استان تهران.
رضایی، غ.؛ رضایی، ح.؛ رضایی، ل.؛ منوچهری، ف. (1392). بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در بهبود کیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: بیمارستان شهید فقیهی شیراز). حسابداری سلامت، 2(1): 34-20.
قلیچ لی، ب.؛ رحیمی، ف. (1394). تأثیر مدیریت دانش مشتری و ابعاد آن بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی،14(4):154-133.
محمدی مقدم، ی.؛ شعبانی، ا.؛ منصوری محمدآبادی، س.؛ محمدی، خ. (1397). بررسی تاثیر قابلیت مدیریت دانش بر فرایند توسعه محصول جدید. توسعه تکنولوژی صنعتی، 16(31): 23-32.
منافی شرف آباد، ق. (1397). تاثیر اقدامات مدیریت دانش بر اثربخشی عملکرد پروژه در سازمان‌های پروژه محور. نخبگان علوم و مهندسی، 3(2): 211-222.
میرغفوری، ح.؛ بهارستان، ا. (1395). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی زنجیره تأمین. مدیریت زنجیره تامین، 52: 45-59.
Aggestam, M. & et al. (2014). Conceptualizing entrepreneurial capital in the context
of institutional change. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(1):
165-186.
Ayala, A.P. (2010). Acquisition, representation and management of user knowledge. Expert Systems with Applications, 37(3): 2255-2264.
Baptiste, N.R. (2008). The symbiotic relationship between HRM practices and employee well-being: A corporate social responsibility perspective. The Ashgate Research Companion to Corporate Social Responsibility.
Caesens, G., Stinglhamber, F. & Luypaert, G. (2014). The impact of work engagement and workaholism on well-being. Career Development International, 19(7): 813-835.
Gibbert, M., Leibold, M. & Probst, G. (2016). Five styles of customer knowledge management, and how smart companies use them to create value. European Management Journal, 20(5): 459-469.
Grant, A.M., Christianson, M.K. & Price, R.H. (2007). Happiness, health, or relationships? Managerial practices and employee well-being tradeoffs. The Academy of Management Perspectives, 21(3): 51-63.
Han, B.M. & Anantatmula, V.S. (2007). Knowledge sharing in large IT organizations: A case study. VINE,37(4): 421-439.
Jadin, T., Gnambs, T. & Batinic, B. (2013). Personality traits and knowledge sharing in online communities. Computers in Human Behavior, 29: 210-216.
Kianto, A., Vanhala, M. & Heilmann, P. (2016). The impact of knowledge management on job satisfaction. Journal of Knowledge Management, 20(4): 621-636.
Lee, H. (2001). Knowledge Management enablers, Processes, and Organizational Performance: An integrative view and empirical examination. Journal of Management Information Systems, 20(1):179-228.
Matzler, K., Renzi, B., Muller, J., Herting, S. & Mooradian, T.A. (2008). Personality Traits
and Knowledge Sharing. Journal of Economic Psychology, 29(3): 301-313.
DOI:10.1016/j.joep.2007.06.004.
Murni, M. & Muhammad Asyrul, M. (2018). The Impact of Knowledge Management on Employee’s Sense of Well-Being. In: Proceedings of the 2nd Advances in Business Research International Conference: 59-368.
Wang, S. & Noe, R.A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource ManagementReview, 20: 115-131.
CAPTCHA Image