نقش سواد دیجیتالی و شایستگی‌های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشیار، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 دانشیار، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد دیجیتالی و شایستگی‌های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان (530 نفر) دوره دوم متوسطه ناحیه یک، دو و سه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 می‌باشد. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 257 نفر تعیین شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های سواد دیجیتالی توحیدی اصل (1391)، شایستگی‌های کانونی حیدری، فرج پهلو، عصاره و گرایی (1392) و عملکرد شغلی پاترسون (2000) گردآوری گردید. روایی سازه این پرسشنامه‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.
یافته‌ها: سواد دیجیتالی اثر مستقیم، مثبت و معنی‌داری بر عملکرد شغلی (0.51b=) و شایستگی کانونی (0.15b=) دارد. همچنین اثر علّی شایستگی کانونی بر عملکرد شغلی با )0.25b=) تائید شد.
نتیجه‌گیری: هرگونه افزایش سواد دیجیتالی منجر به افزایش شایستگی‌های کانونی معلمان و به دنبال آن افزایش شایستگی‌های کانونی معلمان، عملکرد شغلی و سواد دیجیتالی آنها را بهبود می‌بخشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Digital Literacy and Core Competencies of teachers on their Job Performance

نویسندگان [English]

 • seyed ahmad Hoseini 1
 • Rouhollah Mahdiuon 2
 • Abolfazl Ghasemzadeh Alishahi 3
1 MA., Training and Human Resources Development, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, educational administration, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, educational administration, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the role of digital literacy and the core competencies of teachers on their job performance.
Methodology: The research method is descriptive and correlational. The statistical population includes all High school teachers in the 1st, 2nd, and 3rd districts of Tabriz in the academic year of 2016-2017, which number was 530. The sample size was 257 according to the statistical population and based on Morgan sample size determination table. Data were collected through questionnaires of Tohidi Asl Digital Literacy (2012), Heidari، Faraj Pahloo، Asareh and Garaie Core competencies (2013), and Paterson's (2000) Job performance. The validity and reliability of these questionnaires were confirmed using factor analysis and Cronbach's alpha coefficient.
Findings: The results showed that digital literacy has a direct, positive, and significant effect on job performance (0.51) and Core competency (0.15); also, the effect of Core Competency on job performance (0.25) was confirmed.
Conclusion: We can conclude that any increase in digital literacy will enhance the teacher`s core competencies and, as a result, increasing the core competencies of teachers will improve their job performance and digital literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital literacy
 • Core competencies
 • Job performance
 1. احمدی، م.؛ امانی ساری بگلو، ج.؛ معصومی، و. (1393). کاربرد نظریه خودمختاری در پیش‌بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3 (2): 88-77.
 2. ارشدی، ن.؛ نیسی، ع.؛ اسماعیلی سودرجانی، ا. (1392). نقش واسطه‌ای انگیزش شغلی در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی براساس الگوی حفظ منابع. علوم رفتاری، 7 (4): 337 -345.
 3. بدلی، ز.؛ امیرخانی، ا. (1392). تعیین شایستگی‌های کلیدی ارزیابان کانون ارزیابی. مطالعات رفتار سازمانی،
  1 (4): 81-61.
 4. توحیدی اصل، م؛ نیک اقبال‌زاده، ر. (1394). بررسی تاثیر سواد دیجیتالی بر تمایل استفاده از خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی ساکنین شهرداری منطقه 14). کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
 5. حیدری، غ.؛ فرج پهلو، ع.؛ عصاره، ف.؛ گرایی، ا. (1392). تاثیر آموزش عالی بر شایستگی‌های کانونی دانشجویان دوره کارشناسی کتابداری و علم اطلاعات: مورد پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24 (1):30-50.
 6. خاکپور، ع.؛ یمنی، م.؛ پرداختچی، م. (1387). رابطه بین ویژگی‌های الگوی پنج عاملی شخصیت با دو بعد عملکرد شغلی زمینه‌ای و وظیفه‌ای مدیران مدارس راهنمایی. روان‌شناسی کاربردی، 2 (2 - 3): 579-564.
 7. درخشیده، ح.؛ انصاری، م. (1391). بررسی تاثیر شایستگی مدیریتی و تعهد مدیریت در برابر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد شغلی آنان (مورد مطالعه: کارکنان بانک). فرآیند مدیریت و توسعه، 27 (87): 73-94.
 8. دیانتی، م. ؛ عرفانی، م. (1388). شایستگی؛ مفاهیم و کاربردها. تدبیر، 206: 14-19.
 9. سلیمی، ج.؛ عبدی، آ. (1394). مطالعه رابطه راهبردهای تغییر سازمانی و عملکرد شغلی معلمان. پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 2 (5): 99-122.

10. شارع‌پور، م.؛ فاضلی، م.؛ صالحی، ص. (1387). بررسی شاخص‌های کیفیت در آموزش عالی بر مبنای تحلیل شایستگی‌های کانونی. آموزش عالی ایران، 1 (1): 55-30.

11. طالبی، س.؛ محمودیان، ح.؛ رستگار، ا.؛ صیف، م. (1394). پیش‌بینی موفقیت تحصیلی با تاکید بر متغیرهای مؤثر در یادگیری الکترونیکی و درگیری تحصیلی. فناوری آموزش و یادگیری، 1 (2): 99-118.

12. عسگری، ب.؛ پورسلطانی زرندی، ح.؛ آقایی، ن.؛ فتاحی، ج. (1392). ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غربی ایران. مدیریت و فیزیولوژی ورزش شمال،
1 (2): 19-28.

13. فخاری اشرفی، غ. (1391). تاثیر مهارت‌های اینترنتی بر مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 3 (10): 145-160.

14. قلاوندی، ح.؛ کبیری، ا؛ سلطان‌زاده، و. (1393). رابطه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه. جامعه‌شناسی کاربردی، 1 (1): 111-120.

15. مقیمی، م. ؛ رمضان، م. ( 1394). پژوهشنامه مدیریت. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.

16. مومنی مهموئی، ح.؛ شریعتمداری، ع. (1387). طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام آموزشی، 1 (2): 149-128.

17. نعمتی، ل.؛ مهدیون، ر.ا.؛ اسدیان، س. (1398). رابطه کیفیت خدمات آموزشی با توسعه دانش محتوایی و شایستگی‌های کانونی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان. مطالعاتاندازه‌گیریوارزشیابیآموزشی، 9 (28):
45-74.

18. Adejumobi, F.T. & Ojikuto, R.K. (2013). School Climate and teacher job performance in Lagos state Nigeria. Discourse Journal of Educational Research, 1 (2): 26-36.

19. Blessing Oselumese, I. (2015). Influence of Qualification on Teachers’ Job Performance in Secondary Schools in Edo State. Department of Education Foundation and Management,
15: 40-48.

20. Bucur, I. (2013). Managerial Core Competencies as Predictors of Managerial Performance, on Different Levels of Management. Procedia-social and Behavioral Sciences, (78): 365-369.

21. Cakmek, T.; Ozel, N. & Yilmaz, M. (2013). Evaluation of the open course ware initiative within the scope of Digital Literacy Skills: Turkish open Course ware consortium case. Procardia social and Behavioral Sciences, 83: 65-70.

22. Chamundeswari, S. (2013). Job Satisfaction and Performance of School Teacher. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (5): 420-426.

23. Chamundeswari, S. (2013). Job Satisfaction and Performance of School Teacher. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (5): 420-426.

24. Clardy, A. (2008). Human Resource Development and the Resource-Based Model of Core Competencies: Methods for Diagnosis and Assessment. Human Resource Development Review, 7 (4): 387-407.

25. Cook, A.L. (2008). Job Satisfaction And Job Performance: Is The Relationship Spurious?. Master’s Thesis. Retrieved from:

http://repository.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/etd-tamu-3052/cook-thesis.pdf? sequence=1

26. Eshet, A.Y. & Chajut, E. (2009). Changes over Time in Digital Literacy. Cyber Psychology & Behavior, 12)6): 713-715.

27. Goldman, S.R.; Lawless, K.A.; Gomez, K.W.; Braasch, J.; McLeod, S. & Manning, F. (2010). Literacy in the digital world: Comprehending and learning from multiple sources. In: M.G. McKeown & L. Kucan (Eds.), Bringing reading research to life, 257–284, New York: Guilford.

28. Gómez-Ruiz, L. & Naranjo-Gil, D. (2014). The effects of interactive control system and team identity on team performance: An experimental study. Performance Measurement and Management Control: Behavioral Implications and Human Actions (Studies in Managerial and Financial Accounting, Vol. 28), Emerald Group Publishing Limited, P. 155-176.

https://doi.org/10.1108/S1479-351220140000028014

29. Greitemann, J.; Christ, E.E.; Matzat, A.C. & Reinhart, G. (2014). Strategic Evaluation of Technological Capabilities, Competencies and Core competencies of Manufacturing Companies. Procardia CIRP, 19: 57-62.

30. Hunter, L.W. & Thatcher, S.M.B. (2007). Feeling the heat: Effects of stress, commitment, and job experience on job performance. Academy of Management Journal, 50 (4): 953-968.

31. Javorsky, S & .Horvath, R. (2014) .Phenomenon of Digital Literacy in scope of European Cross- curricular comparison. Procardia-Social and Behavioral Sciences, 143: 769-777.

32. Khatri, N. (2000). Managing human resource for competitive advantage: A study of companies in Singapore. International Journal of Human Resource Management, 11 (2): 336- 365

33. Kim, K.T. (2019). The Structural Relationship among Digital Literacy, Learning Strategies, and Core Competencies among South Korean College Students. Educational Sciences: Theory & Practice, 19 (2): 3-21. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2019.2.001

34. Knutsson, O.; Blasjo, M.; Hallsten, S. & Karlstrom, P. (2012) .Identifying different registers of digital literacy in virtual learning environment .Internet and Higher Education, 15 (4):237-246.

35. Lazakidou, G. & Retalis, S. (2010). Using computer supported collaborative learning strategies for helping students acquire self-regulated problem-solving skills in mathematics. Computers & Education, 54 (1): 3-13.

36. Mackey, T.P. & Jacobson, T.E. (2010). Reframing Information Literacy as a Meta literacy. College & Research Libraries, 72) 1: (2-33.

37. Marsh, E. (2018). Understanding the Effect of Digital Literacy on Employees' Digital Workplace Continuance Intentions and Individual Performance. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 9 (2). DOI: 10.4018/IJDLDC.2018040102.

38. Mohammadyari, S. & Singh, H. (2014). Understanding the effect of e-learning on individual performance: The role of digital literacy. Computers & Education, 82:11-25.

39. Ng, W. (2013). Empowering scientific literacy through digital literacy and multi literacies. New York: Nova Science Publishers.

40. Prahalad, C.K. & Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 68: 79-91

41. Rahmah, A. (2015). The Third Information System International Conference Digital Literacy Learning System for Indonesian Citizen. Procardia Computer Science, 7: 94-101.

42. Rambousek, V .; Štípek, J. & Vaňková, P. (2016). Contents of digital literacy from the perspective of teachers and pupils. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217: 354-362.

43. Sarmiento, R. & Beale, J. (2007). Determinants of performance amongst shop-floor employees. Management Research News, 30 (12): 915-927.

44. Selamat, N.; Samsu, N.Z. & Mustafa Kamalu, N.S. (2013). The impact of organizational climate on teachers’ job performance. Educational research, 2 (1): 71-82.

45. Selznick, P. (1957). Leadership in Administration A Sociological Interpretation. New York: Harper & Row.

46. Shihkuan, H. (2011). Who Assigns the Most ICT Activities? Examining the Relationship between Teacher and Student Usage. Computers & Education, 3 (56): 847-855.

47. Stewart, K.N. & Basic J. (2014). Information encountering and management in information literacy instruction of undergraduate student. International Journal of Information Management, 34 (2): 74-9.

48. Wei, W.W. (2009). Exploring core competencies for R&D technical professional. Expert Systems with Applications, 36: 9574-9579.

CAPTCHA Image