رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری اطلاعات، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گرایش مدیریت کتابخانه‌‌های دیجیتال، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌ بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران استان کرمانشاه پرداخته است.
روش پژوهش: نوع پژوهش کاربردی و روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه ایران در استان کرمانشاه (140 نفر) هستند. برای گردآوری داده‌‌ها از 3 پرسشنامه استاندارد فکری بونتیس، چو و ریچاردسون، پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کوئینگ و پرسشنامه سرمایه اجتماعی خیرخواه استفاده ‌شد. پایایی ابزار آزمون با روش آلفای کرونباخ به ترتیب سرمایه اجتماعی (73/0)، سرمایه فکری (81/0) و مدیریت دانش (79/0) به‌دست‌ آمد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار لیزرل و اس.‌‌پی.‌‌اس.‌‌اس. استفاده ‌شد.
یافته‌ها: تحلیل نتایج آزمون معادلات ساختاری بیانگر تأیید فرضیه‌‌های اصلی پژوهش است؛ یعنی به‌طورکلی بین سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که فرضیه‌‌های پژوهش مورد تأیید است. به‌عبارت ‌دیگر، بین ابعاد سرمایه اجتماعی (بعد رابطه‌‌ای، بعد شناختی و بعد ساختاری) با سرمایه فکری و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌‌های این پژوهش، سرمایه اجتماعی می‌‌تواند به‌عنوان یکی از قابلیت‌‌های سازمان به شمار آید و در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه‌‌های فکری و مدیریت دانش سازمان کمک بسیار نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Social Capital with Intellectual Capital and Knowledge Management in Iran Insurance

نویسندگان [English]

  • Farshid Danesh 1
  • Hamid Kazemi Alishahi 2
  • Saleh Rahimi 3
  • Faramarz Soheili 4
1 Assistant Professor, Information Management Research Department, Regional Information Center for Science & Technology (RICeST), Shiraz, Iran
2 MSc. knowledge and information science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Razi University, Kermanshah, Iran.
4 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The present research studies the effect of social capital with intellectual capital and Knowledge management in Iran insurance company.
Methodology: The descriptive-correlational research method is a type of survey that considered a time-consuming cross-sectional study. The statistical population of this research is all the staff (140 people) of Iran insurance company in Kermanshah province. The statistical sample of the study was 80 people using Morgan table. For collecting data, Bontis, Cho and Richardson’s standard questionnaire, Quinn 's knowledge management standard questionnaire, and Kheirkhah’s social capital questionnaire were used. The reliability of the test tool was obtained by Cronbach's alpha method, respectively social capital (0.73), intellectual capital (0.81) and knowledge management (0.79). To analyze the data, LISREL software and SPSS were used.
Findings: Analysis of the test results of structural equations confirms the main hypotheses of the research; That is, in general, there is a positive and significant relationship between social capital and intellectual capital and knowledge management. Also, the analysis of multiple linear regression results showed that the research hypotheses are confirmed. In other words, there is a positive and significant relationship between the dimensions of social capital (relational dimension, cognitive dimension and structural dimension) with intellectual capital and knowledge management.
Conclusion: Based on the findings of this study, social capital can be considered as one of the capabilities of the organization and can help a lot in creating and sharing knowledge in the intellectual capital and knowledge management of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • social capital
  • intellectual capital
  • Iran insurance company
  • Kermanshah province
ابیلی، خ.؛ زارع خلیلی، م. (1392). رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی. پژوهشنامۀبیمه، 28 (2): 1-29.
آزادی، ش. (1394). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش سازمان (مطالعه موردی: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان اردبیل). مطالعات مدیریت و حسابداری، 1 (1): 36-44.
بورقانی فراهانی، س.؛ آبدارزاده، پ.؛ فتوت، ب. (1395). اثر سرمایه‌‌های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی‌‌گری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه‌‌های نوشتاری. پژوهش‌‌های مدیریت منابع سازمانی، (1)6: 7-14.
پناهی، ب. (1397). تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی مدیریت دانش. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 4 (3): 129-151.
توکلی، ع.؛ عزیزپور لیندی، ع.؛ رضایی، ا.؛ میرزایی، ا. (1393). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مؤلفه‌‌های سرمایه فکری (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان قم). مدیریت سرمایه اجتماعی، 1 (2): 265-287.
خاکپور، س.؛ صادقی راوندی، ز.؛ عموزاد خلیلی، م. (1392). بررسیرابطهسرمایهاجتماعیومدیریتدانشکارکنان (مورد مطالعه: ادارهکلراهو شهرسازیاستانگلستان). در: اولینهمایشملیمدیریتبازرگانی بامحوریتکسب‌وکارهایکارآفرینانهواقتصاددانش‌بنیان، رامسر.
خنیفر، ح.؛ رشید، ع.ا.؛ حسینی‌فرد، س.م.؛ جمشیدزهی، ی. (1397). تحلیل کانونی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سواد اطلاعاتی کارکنان. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 4 (1): 1-18.
خیرخواه، ه. (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج.
درخشانی، ا.؛ محمودی، ع.؛ روخنده، ن. (1393). رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری. در: دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی، شیراز.
رحیمی، م. ؛ کاملی، م.ج. (1394). بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری و توسعه مدیریت دانش با در نظر گرفتن نقش میانجی ساختار سازمانی (مورد مطالعه: فروشگاه‌‌های زنجیره‌‌ای اتکا و شهروند). مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 3 (1): 85-108.
ساکی، ر.؛ نصری، ص.؛ سعادت، ص. (1396). رابطه سرمایه اجتماعی با آمادگی استقرار مدیریت دانش در اداره کل آموزش ‌و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد. رهبری و مدیریت آموزشی، 11 (1): 59-79.
سرداری، ا.؛ سیلاوی، ع.؛ سیلاوی، ی. (1395). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با به‌کارگیری مدیریت دانش در اداره کل آموزش ‌و پرورش خوزستان. مشارکت و توسعه اجتماعی، 1 (2): 95-81.
شکراللهی، ژ.، کریمی، ف. (1395). الگوی روابط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با گرایش‌‌های کارآفرینانه کارکنان شرکت صنایع کاشی اصفهان. مدیریت بهره‌‌وری، 36 (1): 125-140.
عباس‌زاده فلاح، آ.؛ صدوقی، ف. (1398). ارتباط مدیریت دانش با سرمایه فکری در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران. مدیریت سلامت، 2 (22): 55-66.
غیاثی ندوشن، س.؛ امین الرعایا، ا. (1395). بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‏وری منابع انسانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 80 (25): 183-209.
قلیچ‏لی، ب.؛ مشبکی، ا. (1385). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودرو‏ساز ایرانی). دانش مدیریت، 19 (1): 125-147.
کریمیان‌پور، غ.؛ مرادی، م. (1396) بررسی رابطه بین مدیریت دانش و اشتیاق شغلی با سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. طب و تزکیه، (4)26: 322-310.
محسنی‌فرد، غ.؛ رضایی، غ.؛ حسینی‌راد، س.ع. (1392). رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4 (15): 139-154.
محمدزاده روشتی، ز.؛ طهماسبی لیمونی، ص. (1398). بررسی تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1 (14): 131-162.
موغلی، ع.؛ بهمنیاری، ح.؛ دانشور، ب.؛ معصومی، ر. (1394). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. میدیا، (2)6: 40-51.
ناظم، ف.؛ کرپی، م. (1395). ارائه مدل ساختاری سرمایه اجتماعی براساس مدیریت دانش در دانشگاه آزاد شهر ری. رهیافتی در مدیریت نوین، 1 (1): 1-17.
الوانی، س.م.؛ ناطق، ت.؛ فراحی، م.م. (1386). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه دانش سازمانی. علوم مدیریت ایران، (5)2: 35-70.
Abualoush, S.; Masa’deh, R.; Bataineh, K. & Alrowwad, A. (2018). The role of knowledge management process and intellectual capital as intermediary variables between knowledge management infrastructure and organization performance. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 13: 279-309.
Adam, M.S. & Urquhart, C. (2009). No man is an island: Social and human capital in IT capacity building in the Maldives. Information and Organization, 19 (1): 1-21.
Bhatt, G.D. (2001). Knowledge Management in Organizations: Examining the Interaction between Technologies, Techniques, and People. Journal of Knowledge Management, 5 (1): 68-75.
Blessi, G.T.; Tremblay, D.G.; Sandri, M. & Pilati, T. (2012). New trajectories in urban regeneration processes: Cultural capital as a source of human and social capital accumulation Evidence from the case of Tohu in Montreal. Cities, 29 (6): 397-407.
Bontis, N.; Chua, W. & Richardson, S. (2000). Intellectual capital and the nature of business in Malaysia. Journal of Intellectual Capital, 1 (1): 85-100.
Bontis, N.; Crossan, M.M. & Hulland, J. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. Journal of management studies, 39 (4): 437-469.
Chen, J.; Zhuhai, Z. & Hong Yuan, X. (2014). Measuring Intellectual Capital: A New Model and Empirical Study. Journal of Intellectual Capital, 5 (1): 195-212.
Filieri, R.; McNally, R.C.; O' Dwyer, M. & O'Malley, L. (2014). Structural social capital evolution and knowledge transfer: Evidence from an Irish pharmaceutical network. Industrial Marketing Management, 43 (3): 429-440.
Hau, Y.S.; Kim, B.; Lee, H. & Kim, Y.G. (2013). The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. International Journal of Information Management, 33 (2): 356-366.
Hoffman, J.; Hoelscher, M.L. & Sherif, K. (2005). Social capital, knowledge management, and sustained superior performance. Journal of Knowledge Management, 9 (3): 93-100.
Inkpen, A.C. (1998). Learning and knowledge acquisition through international strategic alliances. Academy of management executive. 12 )4): 144-159.
Krause, D.R.; Handffield, R.B. & Bevlerly, B.T. (2006). The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation, and performance improvement. Journal of Operations Management, 25 (2): 528-545.
Lee, S.K. (2014). The impact of social capital in ethnic-religious communication networks on Korean immigrant's intercultural development. International Journal of Intercultural Relations, (43): 289-303.
Molaiy, E.A.; Shah Bahrami, E. & Nasiri N. (2017). The Effect of Social Capital on Knowledge Management Processes (Mazandaran University of Medical Sciences). Evidence-Based Health Policy, Management & Economics, 1 (3): 166-77.
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23 (92): 242-266.
Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American community. New York: Simon & Schuster.
Qamariah, I. & Muchtar, Y. (2019). Analyzing Business Performance Of Small and Medium Enterprises (SMEs) Based on Human Capital, Social Capital, and Competitive Advantage. Eco forum Journal, 2 (19): 1-8.
Quink, U. (2008). An exploration of knowledge management and intellectual capital in a nonprofit organization context. The thesis of Master. Queensland University of Queensland.
Ramadan, B. ; Dahiyat, S. ; Bontis, N. & Al-dalahmeh, M. (2017). Intellectual capital, knowledge management and social capital within the ICT sector in Jordan. Journal of Intellectual Capital, 18 (2): 437-462.
Sabatini, F. (2008). Does social capital improve labor productivity in Small and Medium Enterprises? International Journal of Management and Decision Making, 9 (5): 452-480.
Stewart, T.A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. New York: Doubleday/Currency.
Tan, H.P.; Plowman, D. & Hancock, P. (2007). Intellectual capital and financial returns of companies. Journal of Intellectual Capital, 9 (1): 76-95.
Tsai, Y.H.; Ma, H.C.; Lin, C.P.; Chiu, C.K. & Chen, S.C. (2014). Group social capital in virtual teaming contexts: A moderating role of positive affective tone in knowledge sharing. Technological Forecasting, and Social Change, 86:13-20.
Zack, M.H. (1999). Developing a knowledge strategy. California Management Review, 41 (3): 125-145.
Zhang, L. (2007). Social capital accumulation, business governance, and enterprise performance: A structural-equation-model approach. Thesis (M. Phil). Hong Kong University of Science and Technology, Appears in collections: SOSC master these.
CAPTCHA Image