کلیدواژه‌ها = نظریه داده‌بنیاد
مدل کارآفرینی آموزشی در دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 3، مهر 1402، صفحه 350-319

10.22091/stim.2023.8851.1897

توحید شیرعلیپور؛ هدی سادات محسنی سهی؛ جعفر قهرمانی


طراحی مدل توافق سطح خدمات با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

دوره 8، شماره 4، دی 1401، صفحه 291-328

10.22091/stim.2022.7442.1667

زهرا مریدی؛ سیّد علیرضا موسوی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رویا سلطانی