کلیدواژه‌ها = دانشگاه‌‌ها
مدل کارآفرینی آموزشی در دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 3، مهر 1402، صفحه 350-319

10.22091/stim.2023.8851.1897

توحید شیرعلیپور؛ هدی سادات محسنی سهی؛ جعفر قهرمانی