بررسی مولفه‌های موثر بر اشتراک دانش کارکنان وب‌سایت‌ها (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

هدف: این پژوهش به‌منظور بررسی وضعیت عوامل سه‌گانه موثر بر اشتراک دانش شامل ابزارهای فناوری اطلاعات، عوامل انسانی و سازمانی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی انجام گرفته است.
روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی-توصیفی و ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه توسط صاحبنظران و متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی تایید شد و پایایی آن در سطح آلفای کرونباخ 1/83٪ گزارش شد. جامعه پژوهش شامل 20 نفر از کارکنان وب‌سایت‌های پنج کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های دولتی (اصفهان، علوم پزشکی، هنر، پیام نور و صنعتی) شهر اصفهان است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. و نتایج آن در قالب آمار توصیفی در حد فراوانی، درصد فراوانی و در قالب جداول و نمودار ارائه شد.
یافته‌ها: رتبه‌بندی عوامل سه‌گانه نشان داد که عوامل انسانی در رتبه نخست، عوامل سازمانی در رتبه دوم و سپس کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در رتبه سوم قرار دارد. بر اساس یافته‌ها، "وب‌سایت کتابخانه" پرکاربردترین ابزار اشتراک دانش (55٪) شناخته شد. مهم‌ترین یافته نیز ایجاد حس مسئولیت و تعهد در محیط سازمانی در قبال اشتراک دانش است. تخصیص بودجه در جهت سیستم‌های انگیزشی در خصوص برانگیختن حس اشتراک دانش کارکنان نیز غیرقابل انکار است. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که کارکنان به‌منظور افزایش اطلاعات و رسیدن به تصمیم‌گیری‌های تاثیرگذارتر، پویایی و تعامل خوبی با همکاران خویش دارند.
اصالت: این پژوهش به جهت هدف قرار دادن گستره نقش کتابداران‌ وب‌سایت در اشتراک دانش و هم‌چنین دانش ضمنی حاصل از آن به سود کتابخانه از اهمیت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of effective factors in Knowledge sharing on the Website employees (Case study: Academic Libraries of Isfahan)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Mohammadi 1
 • Vahid Sharifi 2
 • Yaghob Norouzi 3
1 Qom University
2 M. A. in Knowledge and Information Science, Qom University, Qom, Iran
3 Faculty members in the Department of Knowledge and Information Science, University of Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract

Objective: This study aimed to investigate the factors influencing knowledge sharing three factors of the Information Technology tools, humanity and organization factors on the libraries website.

Methodology: The research method was descriptive- survey. The data were collected through researcher-made questionnaire of which the validity and the reliability were provened. The study sample included 20 employees of the Central Library websites in the five state universities in Isfahan. To analyze the data, descriptive and inferential statistics Excel and SPSS was used.

Findings: Ranking three factors show that humanity factors in first rank, then organization and of the Information Technology tools respectively. Based on these results, the "Library website" is at the priority to use of the employees (%55). The findings also is creates a sense of responsibility and commitment in the corporate environment for knowledge sharing. Originality: This researchis important due to targeting the scope of librarians' role in sharing knowledge and tacit knowledge to profit from Library.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Knowledge sharing"
 • "Humanity component"
 • "Organization component"
 • "Information Technology tools"
 1. ابطحی، ح، صلواتی، ع. (1385). مدیریت دانش در سازمان. تهران: پیوند نو.
 2. آزاد، ن. و رشیدی، آ. (1387). مهندسی به اشتراک گذاشتن دانش به کمک سیستم مدیریت دانش. آموزش مهندسی ایران. 40. 81-105.
 3. پریرخ، م. (1385). نقش و کارکرد فرهنگ‌سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش ازنظر کتابداران مرجع کتابخانه­های دانشگاهی: مطالعه موردی. مطالعات تربیتی و روانشناسی. 7(1). 105-128.
 4. خاتمیان فر، پ. و پریرخ، م. (1388). بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه­ها، موزه­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. کتابداری و اطلاع­رسانی. 12(1). 223-249.
 5. عصمتی، م و زارعی، هـ. (1392). مطالعه وضعیت اشتراک دانش و مدیریت وب­سایت­های کتابخانه­های دانشگاهی شهر تهران. پردازش و مدیریت اطلاعات. 28(4). 945-969.
 6. عصمتی، م. (1390). ارزیابی کاربرد اشتراک دانش در ایجاد و توسعه وب‌سایت کتابخانه­های دانشگاهی شهر تهران و جهان و جایگاه کتابداران و اطلاع‌رسانان در آن: ارائه الگوی پیشنهادی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.
 7. غفاری، س.، زنجیردار، م. و حقدادی، م. (1389). مطالعه راهبردی مدیریت دانش در کتابخانه­های دانشگاهی اراک. ماهنامه اطلاع­یابی و اطلاع­رسانی. 26. 35-42.
 8. هاشم­پور، ل. (1389). بررسی زیرساخت­های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 9. یزدانی و همکاران. (1386). بررسی موانع انتقال و به اشتراک­گذاری دانش در یک سازمان ایرانی. مجموعه مقالات مدیریت دانش و اطلاعات، مقاله منتشرشده در پنجمین اجلاس بین­المللی مدیریت، (ص. 1-16) تهران، ایران.

 

 1. Arntzen-Bechina, A. A. & Leguy, C. A. D. (2007). A Model of Knowledge Sharing in Biomedical Engineering: Challenges and Requirements. Journal of Business Chemistry. 4(1). 21-32.
 2. Cheng M. Y, Ho J. S. Y, & Lau, P. M. (June 2009). Knowledge Sharing in Academic Institutions: a Study of Multimedia University Malaysia. Electronic Journal of Knowledge Management. 7 (3). 313–324.
 3. Connelly, C. E. & Kelloway, E. K. (2003). Predicators of employees’ perceptions of knowledge sharing cultures. Leadership & Organization Development Journal. 24(5). B294-301.
 4. Ismail, M. B. & Yusof, M. Z. (2010). The Impact of Individual Factors on Knowledge Sharing Quality. Journal of Organizational Knowledge Management. 2010 (2010). 1-12.
 5. Jain, K. K, Sandhu, M. S. & Sidhu, G. K. (2007). Knowledge Sharing among Academic Staff: A Case Study of Business Schools in Klang Valley, Malaysia. Advancement of Science and Arts. 2(Science and Technology), 23-29.
 6. Jewels, T. (2006). Motivator and inhibitors to knowledge sharing in IT project teams (Doctoral dissertation). Queensland University of Technology, School of Information Systems.
 7. Kim, S. & Ju, B. (2008). An analysis of faculty perceptions: Attitudes toward knowledge sharing and collaboration in an academic institution. Library and Information Science Research. 30. 282–290.
 8. Liao, S, Chang, J, Cheng, S. & Kuo, C. (2004). Employee relationship and knowledge sharing: a case study of a Taiwanese finance and securities firm. Knowledge Management Research & Practice 2. 24-34.
 9. Liu, K. L, Chang, C. C, & Hu, I. L. (2010). Exploring the effects of task characteristics on knowledge sharing in libraries. Library Review, 59(6), 455-468.
 10. Mallo, C. V. (2001). An exploratory study into the current status of knowledge management within an academic library (Master’s thesis). University of Pretoria. Management: Concepts, methodologies, tools and applications (pp. 1491-1499).
 11. Maponya, P. M. (2004). Knowledge management practices in academic libraries: a case study of the University of Natal, Pietermaritzburg Libraries. Available http://: www. ukzn. ac. za/department/data/leap_scecsalpaper. pdf (Accessed on 20 April 2006.)
 12. Mohamed, S. F, & Anumba, C. J. (2006). Potential for improving site management multinational company based in Malaysia. Journal of Workplace Learning. 21(2).
 13. Robbins, S. S, & Stylianou, A. (2003). Global corporate websites: an empirical investigation of content and design [Electronic version]. Information and Management, 40(3), 205-212.
 14. Sandhu, M. S, Jain, K. K. & bte Ahmad, I. U. K. (2011). Knowledge sharing among public sector employees: evidence from Malaysia. International Journal of Public Sector Management. 24(3). 206 – 226.
 15. White, T. (2004). Knowledge Management in an Academic Library. 70th IFLA General Conference and Council. Buenos Aires, Argentina.
CAPTCHA Image