تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشرشده در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال‌های 1389 الی 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشرشده در نشریات علمی سازمان تهدف: این پژوهش با هدف تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشرشده در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال‌های 1389 الی 1393انجام شده است. شناسایی پر تولیدترین نویسندگان مقاله‌ها، جنسیت نویسندگان و الگوهای هم تألیفی نیز به‌عنوان اهداف فرعی پژوهش، مشخص شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و کمی است که با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 4684 مقاله مندرج در 31 عنوان مجله علمی سازمان در حوزه کشاورزی طی سال‌های 1389 تا 1393 تشکیل داده است.
یافته‌های پژوهش: یافته‌ها نشان می‌دهد که اغلب نویسندگان به همکاری گروهی گرایش دارند و از مجموع 4684 مقاله مورد بررسی، 4299 مقاله (92 درصد) به‌صورت هم تألیفی و 385 مقاله (8 درصد) به‌صورت انفرادی تهیه شده است. از میان مقاله‌های منتشرشده، مقاله‌های دارای 3 نویسنده با فراوانی 1351 مقاله (29 درصد) بیشترین تعداد و مقاله‌های دارای 8 نویسنده با فراوانی 17 مقاله (36% درصد) کمترین تعداد را داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: گرایش اغلب نویسندگان به همکاری گروهی است، بر این اساس با استفاده از فرمول تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان، ضریب همکاری نویسندگان محاسبه و میانگین 615% حاصل شد که نشان‌دهنده وضعیت مناسب همکاری گروهی در میان نویسندگان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Co-authorship Status in Articles Published in Scientific Journals of Agricultural Research, Education and Extension Organization during 2010-2014

نویسندگان [English]

  • Javad Bashiri 1
  • Alireza Bahman Abbadi 1
  • Fardin Kolaean 1
  • Fatemeh Zabihi 2
1 Publishing manager
چکیده [English]

Abstracts:
Purpose: The purpose of this study was to determine the co-authorship coefficient of the authors of the articles published in the scientific journals of the Agricultural Research, Education and Extension Organization in the years 2010-2014. Identifying the most productive authors of articles, gender writers and co-authorship patterns are also identified as research sub-goals.
Methodology This is an applied and quantitative research that is carried out using a scientometrics approach. The statistical population of the study consisted of 4684 articles in 31 scientific articles of the organization in the field of agriculture during 2010-2014.
Findings: Findings show that the tendency of most writers to collaborate with a group of 4684 articles, 4299 articles (92%) were co-authored and 385 articles (8%) were prepared individually. Among the articles published, articles with 3 authors with the abundance of 1351 articles (29%) had the highest number and articles with 8 authors with the abundance of 17 articles had the smallest number.
Conclusion The authors tend to focus on group collaboration. Accordingly, using the formula for determining the co-authorship coefficient of authors, the co-authorship coefficient was calculated and an average of 615%, which indicates the appropriate status of team collaboration among the authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authorship
  • Scientometrics
  • Collaboration
  • Science Production
  • Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
آجیفروک، الف؛ بارل، ک؛ تاگ، ژ (1386). ضریب همکاری: مقیاسی برای اندازه‌گیری میزان همکاری در تحقیقات. ترجمه عبدالحسین فرج پهلو. پژوهشنامه پردازش و مدیریتاطلاعات 23 (1 و 2)، 171-185.
ارشدی، هـ؛ عرفان منش، م؛ سالمی، ن (139۵). ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم نویسی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزه‌های علوم اجتماعی، انسانی و هنر. پژوهشنامه علم‌سنجی، 2(1)، 66-88.
بشیری، ج (1394). بررسی ضریب همکاری گروهی و هم تألیفی نویسندگان مقاله‌های منتشرشده در نشریه رستنی‌ها طی سال‌های 1379 تا 1393. رستنی‌ها 6(1)، 123-131.
دانش، ف؛ عبدالمجید، الف؛ افشار، مینا؛ موسوی فر، ص؛ فرهادی، ف (1388). همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان. علوم و فناوری اطلاعات، 25 (1)، 5-22.
دیده‌گاه، ف؛ عرفان منش، م (1388) بررسی تألیفات مشترک ایران و کشورهای جنوب شرقی آسیا در پایگاه «وب آو ساینس»، علوم و فناوری اطلاعات 24(4)، 85-102.
رحیمی، م؛ فتاحی، ر (1386). همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک. فصلنامه کتاب، ۱۸(3)، 235-248.
رسول‌آبادی، م؛ حیدری، ع؛ زارعی، م؛ خضری، الف؛ غریبی، ف (139۳) الگوی همکاری علمی در مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بانک استنادی اسکوپوس از سال 2010 تا 2014. مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان. ۲۰ (۳)، 105-112.
ریاحی، ع؛ نوروزی، ع (1390). بررسی میزان همکاری‌های علمی کشورهای حوزه خلیج‌فارس با کشورهای اسکاندیناوی در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس طی سال‌های 1989-2009. رهیافت، ۲۱ (48)، 91-110.
زارع فراشبندی، ف؛ کربلائی، م؛ باجی، ف؛ زاهدیان، م و سفادرانی، ر (1385) مشارکت گروهی و موضوعات اصلی مقالات مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز. مدیریتاطلاعاتسلامت، ۳ (2)، 11-24.
عرفان منش، م؛ روحانی و؛ بصیریان جهرمی، ر و غلامحسین زاده، ز (1391). بررسی مشارکت پژوهشگران روان‌شناسی و روان‌پزشکی کشور در تولید علم. پردازش و مدیریت اطلاعات، 29(1)، 137-163.
فهیمی فر، س و سهلی، ف(1394). بررسی شبکه هم تألیفی مجلات علمی پژوهشی فارسی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 21(1)، 127-151.
 
Ahn, J.O, Dong. H & Lee, J. D. (2014). The scientific impact and partner selection in collaborative research at Korean Universities. Scientometrics 100(1): 173–188.
Hart, R. L. (2007). Collaboration and article quality in the literature of academic librarianship. The Journal of Academic Librarianship, 33(2): 190–195.
Jonkers, K. & Tijssen, R. (2008). Chinese researchers returning home: Impacts of international mobility on research collaboration and scientific productivity. Scientometrics 77(2): 309–333.
Yan, E, Ding, Y. & Zhu, Q. (2010). Mapping library and information science in China: A coauthorship network analysis. Scientometrics, 83(1): 115-131.
CAPTCHA Image