بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نهاد کتابخانه های عمومی کشور، استان اصفهان

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ابعاد 5 گانه مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان (تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) می‌پردازد.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان (تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) هستند که مشتمل بر 484 نفر می‌باشند. نمونه‌گیری از نوع تصادفی بوده و تعداد نمونه 160 نفر می باشند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی آنگ و ارلی (۲۰۰۴) و پرسشنامه استاندارد مهارت‌های ارتباطی کوئین دام (CSTR) است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های توصیفی و همچنین آزمون‌های استنباطی تی استیودنت تک نمونه‌ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میزان مهارت‌های 5 گانه ارتباطی و هوش فرهنگی در بین کتابداران کتابخانه-های تحت مطالعه بیشتر از حد متوسط است. همچنین میان مهارت‌های 5 گانه ارتباطی (توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی، مهارت گوش دادن، بینش نسبت به فرآیند ارتباط، ارتباط توأم با قاطعیت) با هوش فرهنگی رابطه مثبت و معنی ‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: کتابداران با استفاده از مهارت‌های ارتباطی مناسب می‌توانند ارتباطی کارا و موثر با مراجعه کننده داشته باشند و منجر به جذب مخاطب شوند. طبق نتایج، برخورداری از هوش فرهنگی یکی از عواملی است که می‌تواند ارتباط بین مراجعه کننده و کتابدار را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Communication Skills and Cultural Intelligence among Public Library Librarians in Isfahan

نویسندگان [English]

  • zahra rajaei khozani 1
  • narges oraee 2
1 The institution of public libraries, isfahan
2 ferdeowsi university
چکیده [English]

Objective: The present study investigates the relationship between the five dimensions of communication skills and cultural intelligence among librarians of public libraries in isfahan.
Methodology: This research is an applied research and survey-correlation method. The statistical population is the librarians of public libraries in Isfahan which includes 484 people. Sampling was randomized and 160 subjects were selected as sample. The data gathering tool was Census Inventory of Cultural Ange and Erley (2004) and Quinn-Trap (CSTR). Descriptive tests, as well as single-sample t-test, and Pearson correlation test were used to analyze the data.
Findings: The results of the research show that the level of communication skills and cultural intelligence among the librarians of the studied libraries is more than average. There is also a positive and meaningful relationship between the five communication skills (the ability to receive and send messages, emotional control, listening skills, insight into the process of communication, the connection with decisiveness) with cultural intelligence.
Conclusion: librarians can have an effective and effective relationship with the clients with Using appropriate communication skills and lead to audience engagement. According to the results, having cultural intelligence is one of the factors that can improve the relationship between the client and the librarian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Skills
  • Cultural Intelligence
  • librarians
  • public libraries
  • Isfahan
امینی، الف. (1389). ارزیابی مهارت­های ارتباطی کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
رهنما، س. فتاحی، ر و دیانی، م (1393). بررسی میزان و عوامل مؤثر بر برخورداری کتابداران از مهارت­های ارتباطی: مطالعه موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد. پردازش و مدیریت اطلاعات، 3 (3)، 875-898.
سلحشوری، ف؛ قاسمی، زو رضایی ، م (1394). سنجش هوش فرهنگی کتابداران شاغل در کتابخانه­های عمومی استان اصفهان، اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه، اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، از https://www.civilica.com/Paper-ICPS01-ICPS01_020.html
سید حسینی، ش؛ خسروی، ع و بصیریان جهرمی، ر (1395). بررسی مهارت­های ارتباطی کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه کتابداران و مراجعه‌کنندگان به کتابخانه (رویکرد مقایسه­ای). دانش­شناسی، 9 (33)، 51-61.
عصاره، ف؛ بیگدلی، ز و مروتی، ذ (1394). بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه­های عمومی استان خوزستان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه­های عمومی، 22 (1)، 141-157.
عصاره، ف؛ بیگدلی، ز و مروتی، ز (1392). رابطه هوش فرهنگی و مدیریت دانش: مطالعه­ی موردی کتابخانه­های عمومی استان خوزستان. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 2 (4)، 33-42.
مزینانی، ع. (1379). کتابخانه و کتابداری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
نظری، ر؛ سهرابی ، ز و احسانی، م (1395). رابطه­ی بین مهارت­های ارتباطی باهوش فرهنگی و نقش آن در طبقه­بندی مدیران سازمان­های ورزشی و ارائۀ مدل. مطالعات مدیریت ورزشی، 38، 17-34.
هارجی، الف؛ ساندرز، ک و دیکسون، د (1388). مهارت­های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. ترجمه خشایار بیگی. تهران: رشد.
Ang, S, van dyne, L, & Koh, C. (2006). Personality correlates of the four- factor model of cultural intelligence. Group and organization management, 31, 100-123.
Ang, S, Van Dyne, L, Koh, C, Yee Ng, K, Templer, K. J, Tay, C. & Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural Intelligence: It's Measurement and Effects on Cultural Judgment and Decision making, Cultural Adaptation and Task Performance. Management and Organization Review, 3 (3), 335-371.
Brancu, l, Munteanu, V, & Golet, I. (2016). Understanding Cultural Intelligence Factors Among Business Students in Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 221 (2016) 336 – 341: Available online at www.sciencedirect.com
Earley, P. C. & Ang, S. A. (2003). Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures. Stanford: Stanford University Press. Retrieved November 30, 2013 from: http://books.google.com/books?hl=en&lr.....%20cultures&f=false
Hua, SH. (2011). Analysis on verbal communication skill in library's reader service. Sci-tech information development & economy. from: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-KJQB2001112008,html.
S¸ahin, F. & Gürbüz, S. (2014). Cultural intelligence as a predictor of individuals’ adaptive performance: A study in a multicultural environment. International Area Studies Review, 17(4) 394– 413.
S¸ahin, F, Gürbüz, S, Köksal, O. & Ercan, Ü. (2013). Measuring Cultural Intelligence in the Turkish Context. International Journal of Selection and Assessment, 21(2), P. 135-144.
Thomas, David C. & Inkson, K. (2005). Cultural intelligence people skills for a global workforce. Consulting to Management, 16 (1), 5-9
Triandis, H.C. (2006) "Cultural Intelligence in Organization". Group & Organization Management, 31 (1), 20-26.
CAPTCHA Image