بررسی مقایسه‌ای آمیخته‌های بازاریابی بین ناشران رشته‌ علم اطلاعات و دانش‌شناسی و ناشران برگزیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف: بررسی میزان توجه ناشران علم اطلاعات و دانش‌شناسی به آمیخته‌های بازاریابی و مقایسه آن، با میزان توجه ناشران برگزیده به عوامل مورد بررسی می‌باشد.
روش:پژوهش حاضر پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه ناشرانی است که به طور تخصصی، کتاب‌های رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی را منتشر می‌کنند. در میان ناشران رشته‌های دیگر، ناشرانی که در بین مخاطبان و مشتریان خود بیشترین محبوبیت را دارند، انتخاب شدند و بحث دولتی و غیردولتی بودن ناشر مدنظر نبوده است. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که علاوه بر توزیع در میان کارکنان مؤسسات انتشاراتی مدنظر، در میان نویسندگانی که بیشترین همکاری را طی سال‌های اخیر با ناشران مذکور داشته‌اند نیز توزیع گردید. برای انجام محاسبات آماری، از نرم‌افزار  SPSSو آزمون آماری تحلیل واریانس، تی مستقل و تی تک نمونه‌ای، آزمون تعقیبی دانکن استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد در رابطه با مولفه‌های توزیع، قیمت‌گذاری، ترویج، محصول، شواهد فیزیکی و پرسنل، نشر کتابدار، در ارتباط با فرآیند ناشران، نشر چاپار از بقیه‌ ناشران برتر بوده‌اند. در بخش ناشران برگزیده در ارتباط با مولفه‌های توزیع و قیمت‌گذاری، انتشارات سمت، در بخش ترویج، انتشارات امیرکبیر و در ارتباط با مولفه‌های محصول، شواهد فیزیکی، فرآیند و پرسنل نیز انتشارات تیمورزاده عملکرد بهتری داشته‌اند. نتیجه‌گیری: ناشران رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، توجه کمتری به عناصر آمیخته بازاریابی، نسبت به ناشران برگزیده دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Marketing Mix between Information and Knowledge Science Publishers and Selected Publishers

نویسندگان [English]

  • fatemeh zandian 1
  • Aliyeh Mousazadeh 2
  • leyla zadvali 2
  • Mohammad hasanzadeh 3
1 Assistant Professor of Information Science and Dentistry, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 MSc in Information Science and Science, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Information Science and Dentistry, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: investigating the interests of Information and Knowledge Science publishers to marketing mixes comparing to selected publishers based on identified factors.
Methodology: a survey research with statistical population of all publishers who specialize in Information and Knowledge Science. Among publishers of other disciplines, publishers who were most popular among their clients were selected regardless to their governmental or non-governmental nature. A researcher-made questionnaire was used for gathering data distributed to the staff of the popular publishing houses as well as some authors who cooperated with the publishers in recent years. Gathered data were then analyzed by SPSS software according to ANOVA, independent t-test, one-sample t-test and Duncan.
Findings: Ketabdar in relation to the components of distribution, pricing, promotion, product, physical evidence and personnel and Chapar in connection with the publishing process were higher than the other selected publishers. SAMT in relation to distribution and pricing components, Amir Kabir in promotion section and Taymorzadeh in terms of product components, physical evidence, process and personnel were identified to be performed better.
Conclusion: Publishers in Information and Knowledge Science had less attention to marketing mix elements than selected publishers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing mix
  • Publishers
  • Information science and Danshshnasy
  • Publishing
  • Marketing
1. رجوعی، م؛ عزت زاده، م؛ سعیدی، س. ( 1394).تحلیل عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی در فروش کتب الکترونیک. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 72: 276-255.
2. رضوانی، ع. (1388).  طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه بینالمللی در بنگاه‌های صنعتی ایران. پایان‌نامه دکتری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
3. کاتلر، ف. (1384). کاتلر در مدیریت بازار. ترجمه عبداله رضایی‌نژاد. تهران: انتشارات فرا.
4. مدیر شانه‌چی، م. (1381). فن نشر کتاب. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت).
5. ﻣﻮﺳﻮﯾﺎﻥ، الف؛ ﺧﯿﺮﯼ، ب؛ ﻣﯿﺮﺍﺑﯽ، ح.  (1393). بررسی تاثیر فشار عامه بر آمیخته بازاریابی و تاثیر آمیخته بازاریابی پایداری برموفقیت بازاریابی پایداری. تحقیقات بازاریابی نوین، 1: 194-173.
6. مولوی، س؛ عابسی، س؛ شاه طهماسبی، الف. (1392). اولویت‌بندی شاخص‌ها و ابعاد موفقیت در بازاریابی کتاب‌های دانشگاهی. مطالعات فرهنگ ارتباطات، 53: 54-29.
CAPTCHA Image