مطالعه میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی (گرایش بازیابی اطلاعات و دانش)، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیک ال. ام. اس.دانشگاه شهید بهشتی تهران است.
 روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان دوره مجازی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود که حداقل با یکی از سامانه‌های یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌ها کار کرده بودند. تعداد این افراد براساس پرس و جو از دفتر آموزش الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی برابر با 120 نفر بود و تعداد 95 نفر از دانشجویان برای امتحان پایان‌ ترم اول سال تحصیلی 96-97 به دانشکده مراجعه حضوری داشتند که کل این افراد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگرساخته بر پایه ویژگی‌های سامانه‌ یادگیری الکترونیکی بود.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با امکانات سامانه‌های یادگیری الکترونیک تفاوت معناداری داشت (0001/0=P، 041/6-=Z). بنابراین، مدل ذهنی دانشجویان با سامانه‌های الکترونیکی منطبق نبود و با توجه به علامت منفی Z سامانه‌های الکترونیک با مدل ذهنی کاربران تفاوت زیادی داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت‌های سامانه یادگیری الکترونیک ال. ام. اس. با هیچکدام از بخش‌های نمایش، راهنما، پخش آنلاین و عمومی مطابقت نداشت و مولفه‌های جنسیت و رشته تحصیلی نیز با تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیک ال. ام. اس. رابطه معناداری نداشت.
 
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Students' Mental Model and Electronic Learning System at Shahid Beheshti University

نویسنده [English]

  • Mehdi Rahmani
PhD. Student, Information Science and Knowledge, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: this study aimed to investigate the compatibility of students' mental models with the Learning Management System (LMS) at Shahid Beheshti University
Methodology: applied in terms of its purpose and a survey in terms of data collection method. The population of the study consisted of virtual students of the Faculty of Education and Psychology which had experience at least with one of the electronic learning systems. From a total number of 120 students, 95 students were selected as a sample when they were attended for final exams of first semester of the academic year. The research instrument was a researcher-made questionnaire based on the characteristics of the electronic learning system.
Findings: there was a significant difference between the students' mental model in accord with the facilities of electronic learning systems (P = 0.0001, Z = 0.601). Therefore, the students' mental model did not match with the electronic systems and according to the negative sign Z, electronic systems differed greatly from users' mental models.
Conclusion: the capabilities of LMS did not match with any of the sections of the presentation, guidance, online and general broadcasting. Moreover, the components of gender and field of study also indicated no significant relationship with students' mental model based of facilities located at LMS.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental model
  • e-learning
  • virtual students
  • learning management system (LMS)
1. اسماعیلی، ه.، رحمانی، ش.، کاظمی، ا.، علی‌احمدی، م (1395). ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(34): 222-203.
2. خادمی، ن. (1397). سیستم آل. ام. اس. چیست؟ [آموزش مجازی پافکو]. بازیابی شده در تاریخ 23 دی 1397، قابل دسترس در:
 https://pafcoerp.comسیتم-مدیریت-آموزش/articleid/378/سامانه-مدیریت-یادگیری-الکترونیک-
3. ذوالفقاری، م.، میرزابیگی، م.، ستوده، ه. (زودآیند). بررسی عملکرد مرور دانشجویان در محیط وب برحسب تجربه و سطح کامل بودن مدل ذهنی. کتابداری و اطلاع‌رسانی. قابل دسترس در:
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_51183_0.html
4. رجبعلی بگلو، رضا، فتاحی، رحمت‌الله، و پریرخ، مهری (1395) تأثیر نظام‌های اطلاعاتی بر شکل‌گیری مدل‌های ذهنی کاربران کتابخانه‌های دیجیتال. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 27(2): 39-21.
5. رجبعلی‌بگلو، ر.، فتاحی، ر.، پریرخ، م. (1394). توسعه و تکامل مفهوم ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 16: 18-1.
6. رهروانی، س.، میرزابیگی، م.، عباس‌پور، ج. (زودآیند). مطالعه عوامل تاثیرگذار بر مدل ذهنی کاربران از آیکون‌های نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. قابل دسترس در: http://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=3260&sid=1&slc_lang=fa
7. سالاری، م. م.، یغمایی، ف.، مهدی‌زاده، س.، وفادار، ز.، افضلی، م. (1388). عوامل مرتبط با پذیرش آموزش الکترونیک توسط دانشجویان پرستاری. راهبردهای آموزش، 2(3): 108-103.
8. گلابیان مقدم، م.، بهزادی، ح.، رداد، ا. (1396). تعیین میزان تطابق قابلیت‌های سامانه مدیریت کتابخانه‌های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کاربران. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 3(1): 48-27.
9. میرزابیگی، م. (1392). مدل ذهنی در پژوهش‌های رفتار اطلاع‌جویی: پژوهشی در متون. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 47(3): 323-303.
10. Blandford, A., Makri, S., Buchanan, G., Rimmer, J., & Warwick, C., (2007). A library or just another information resource? A case study of users' mental models of traditional and digital libraries. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(3): 433-445.
11. Crudge, S., & Jonson, F. C. (2007). Using the repertory grid and laddering technique to determine the user’s evaluative model of search engines. Journal of Documentation, 63 (2): 259-280.
12. Drucker, P. (2005). Leadership vs. management: Finding the balance for genuine effectiveness. How can I be an effective leader-manager? (Page 4). Retrieved December 5, 2017 from:  http://www.abc.org/userassets/Documents/Events/handouts/LdrpvMgtbyArment.doc.
13. Fast, K. V., & Campbell, D. G. (2004). I still like Google: University student perceptions of searching OPACs and the web. Proceedings of the 67th ASIS&T Annual Meeting, 41 (1): 138-146.
14. González, V.M. & Juárez, R. (2013). Mental Models, Performance and Usability of a Complex Interactive System: The Case of Twitter. 2013 Mexican International Conference on Computer Science (P. 7-12). Institute of Electrical and electronics Engineers Conference Publications.
15. Griffiths, J. R., & Brophy, P. (2005). Student searching behavior and the web: use of academic resources and Google. Library Trends, 53 (4): 539-54.
16. Holmes, B. & Gardner, J. (2006). E-Learning: Concepts and Practice. London: Sage.
17. Kaur, P., Sharma, P. & Vohra, N. (2015). An Ontology Based E-Learning System. International Journal of Grid Distribution Computing, 8(5): 273-278. http://dx.doi.org/10.14257/ijgdc.2015.8.5.27
18. Li, P. (2007). Doctoral students' mental models of a Web search engine: An exploratory study. Ph.D. Dissertation. Library and information studies. Canada: McGill University.
19. Mlilo, s. & Thatcher, A. (2014). Changes in users’ mental models of Web search engines after ten years. Ergonomics, 26(2): 50-66.
20. Preater, A. (2010). Mental models and user experience of a next-generation library catalogue. Unpublished dissertation. North Umbria University.
21. Spicer, D. P. (1998). Linking mental models and cognitive maps as an aid to organizational learning. Career Development International, 3(3): 125-132.
22. Thiele, J.E. (2003). Learning patterns of online students. Journal of Nursing Education, 42(8): 364-366.
23. Westbrook, L. (2006). Mental models: A theorietical overview and preliminary study. Journal of information Science archive. 32(6): 563-579.
24. Wilkinson, E. H. (2009). Usability and mental models of Google and PRIMO in the context of an academic tertiary library. Retrieved January 30, 2017, from:                https://researchspace.auckland.ac.nz/bitstream/handle/2292/5173/usabilitymentalmodelsEW.pdf? Sequence=5
CAPTCHA Image