بررسی تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی بود.
روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمرة تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار دارد. جامعة آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران بود. حجم نمونه براساس آزمون کوکران از جامعه 200 نفری کارکنان 132 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری، پرسشنامة استاندارد با ضریب پایایی 896/0 براساس ضریب آلفای کرونباخ بود. ابزار تجزیه‌و تحلیل داده‌ها نیز نرم‌افزار SPSS24 و اسمارت پی. ال. اس. بود. به ‌منظور پاسخگویی به سؤالات و فرضیه پژوهش از تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عملکرد شغلی با میانگین 794/3 و تسهیم دانش از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز با میانگین 785/3 دارای وضعیت مطلوب است و قابلیت شبکه اجتماعی (399/3) در وضعیت نزدیک به متوسط قرار دارد. نتایج آزمون تحلیل نشان داد تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر معنی‌داری دارد. همچنین نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی نیز تأیید شد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی به کارکنان کمک می‌کند تا راحت‌تر و سریع‌تر به تسهیم دانش در سطح سازمان بپردازند و راه را برای دستیابی به اهداف سازمانی فراهم سازد. بنابراین، جهت ارتقاء و بهره‌برداری از قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی باید اقداماتی مشخص و برنامه‌ریزی‌ شده صورت گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Sharing Information in Social Networks on the Skills of Staff and the Moderating Role of Social Networking Capabilities (Case Study: Libraries of Islamic Azad University of Tehran)

نویسندگان [English]

 • Ziba mohammadzadeh Ravishti 1
 • safiyeh tahmasebi limooni 2
1 Ph.D. Student of Information Science and Knowledge Department, Research Officer, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Information Science and Knowledge Department, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran.
چکیده [English]

Objectives: At Islamic Azad University of Tehran. Based on Cochran test, a number of 132 out of 200 employees was selected as a sample. Data on sharing information on social networks were gathered by a questionnaire. Data analysis was conducted using Path analysis by the SPSS 24 and Smart Plus software at a significant level less than 0.05.
Findings:  job performance with an average of (3.794) and knowledge sharing through social networks with an average of (3.785) were satisfactory and social networking capacity (3.399) was in a near-moderate situation. Analyzing results showed that information sharing in social networks has a significant effect on employees' job performance. Moreover, the role of moderating social networking capabilities was also confirmed.
Conclusion: social networks help employees to share knowledge more easily and quickly at the organizational level and provide a way to achieve organizational goals. Therefore, specific and planned measures need be taken into account to upgrade and utilize social networking capabilities.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • social networking capabilities
 • sharing ' information
 • members according
 1. 1. اناری، ف.، عاصمی، ع.،  ریاحی‌نیا، ن. (1392). بررسی میزان استفاده از ابزارهای شبکه‌های اجتماعی در به اشتراک‌گذاری دانش بین کتابداران دانشگاه اصفهان. دانش‌شناسی، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات، 6(20): 1-23.

  2. خاکی، غ. (1391). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی. تهران:  کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.

  3. داوری، ع. و رضازاده، آ. (1392). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. . تهران: جهاد دانشگاهی.

  4. زارعی، ع.، بیات، م.ک. (1394). کارایی رسانه‌های اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعة موردی دانشگاه‌های دولتی تهران. تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، 17 و 18: 98-121.

  5. زنجانی، م.، قاسم‌تبار، س. م. (1393). ارائه مدلی برای موفقیت تسهیم دانش۲ ( تسهیم دانش اجتماعی در سازمان‌ها). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، (۲۹(۴: ۹۰۳-۹۳۰.

  6. غفاری آشتیانی، پ.، حری، م. ص.، غلامی، ب. (1390). بررسی نقش اعتماد الکترونیک و هنجار ذهنی در پذیرش وب‌سایت تجارت الکترونیک توسط مشتریان (مطالعه موردی: شرکت قطارهای مسافربری رجاء)، مدیریت بازاریابی: 6(12)، 63-80.

  7. فکورثقیه، ا.م.؛ خوراکیان، ع.، رجبی، م. (1395). بررسی تاثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش بر یادگیری فردی. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. مشهد: دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد. 

  8. فلاحیان، ف. (1390). شناسایی عوامل ارتباطات اثربخش مجازی در تسهیم دانش سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما آرین قلی پور. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی مهر البرز، پژوهشکده فناوری اطلاعات.

  9. ولی‌زاده، ب، رضایی شریف‌آبادی، س و دولانی، ع. (1396). بررسی نقش شبکه‌ اجتماعی موبایلی تلگرام در توسعه خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: مدیران و کتابداران کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم). فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 20(1)، 21- 51.

  10. Agnihotri, R., Dingus, R., Yu, M. y., & Krush, M.T. (2015) Social media: Influencing customer satisfaction in B2B sales. Industrial Marketing Management, 53: 172-180.

  11. Al-Daihani, S., M., Suha A. (2015). Exploring academic libraries use of Twitter: a content analysis. The Electronic Library,  33(6): 1002-1015, https://doi.org/10.1108/EL-05-2014-0084.

  12. Baran. K. S., & Stock. W. G. (2015). Interdependencies between acceptance and quality perceptions of social network services: the standard-dependent user blindness. In Proceedings of the 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 2015).

  13. Bavik, Y.L. (2017). Ethical leadership and employee knowledge sharing: Exploring dual-mediation paths. The Leadership Quarterly,29(2), 322-332.

  14. Cai, Q.H., Hefu Liu, X.W. (2018). Improving the agility of employees through enterprise social media: The mediating role of psychological conditions. In International Journal of Information Management,38(1), 52-63.

  15. Cao, Y., Xiang, Y. (2012). The impact of knowledge governance on knowledge sharing. Management Decision, 50(4), 591 – 610.

  16. Chang, Y. T., Yu, H., & Lu, H. P. (2015). Persuasive messages, popularity cohesion, and message diffusion in social media marketing. Journal of Business Research, 68(4), 777–782.

  17. Chin, W. W., Marcolin, B. L., & Newsted, P. R. (2003). A Partial Least Squares Latent Variable Modeling Approach For Measuring Interaction Effects: Results From A Monte Carlo Simulation Study And Electronic Mail Emotion/Adoption Study. Information Systems Research, 14(2): 189-217.

  18. Din, N. & Haron, S. (2012). Knowledge sharing as culture among Malaysian online social networking users. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 50: 1043-1050.

  19. Dong, T.P., Cheng, N. CH., Wu, Y., & CH. J. (2014). A study of the social networking website service in digital content industries: The Facebook case in Taiwan. Computers in Human Behavior, 30: 708-714. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.07.037.

  20. Ezeani, C. N., &  Uzoamaka, I. (2012). Using Social Media for Dynamic Library Service Delivery: The Nigeria Experience, Library Philosophy and Practice (e-journal), 814. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/814

  21. Fernandez, J. (2009). A SWOT Analysis for Social Media in Libraries. Library Staff Publications, 5(33): 35 37.

  22. Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18 (1): 39-50.

  23. Gomez, J., Benitez-Amado, J., & Javier Llorens-Montes, F. (2015). How do small firms learn to develop a social media competence?. International Journal of Information Management, 35(4): 443–458. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2015.04.003.

  24. Gururaj S., H.; Anand Y., K. (2015). Use of WhatsApp among the Research Scholars of Karnatak University, Dharwad: A study. International Research. Journal of Library & Information Science, 5(3): 548-561.

  25. Holsapple, C. W., & Joshi, K. D. (2004). A formal knowledge management ontology: Conduct, activities, resources, and influences. Journal of the American. Society for Information Science and Technology, 55(7): 593-612.

  26. Hong, D., Suh, E. & Koo, Ch. (2011). Developing strategies for overcoming barriers to knowledge sharing based on conversational knowledge management: A case study of a financial company. Expert Systems with Applications, 38: 14417–14427.

  27. Hong, I. B. (2015). Understanding the consumer’s online merchant selection process: The roles of product involvement, perceived risk, and trust expectation. International Journal of Information Management, 3 (35): 322–336.

  28. Hsu, I. C. (2008). Knowledge sharing practices as a facilitating factor for improving organizational performance through human capital: A preliminary test. Expert Systems with Applications, 35, 1316-1326.

  29. Huang, X., Hsieh, J. J., & He, W. (2014). Expertise dissimilarity and creativity: The contingent roles of tacit and explicit knowledge sharing. Journal of Applied Psychology, 99(5): 816-830.

  30. Kaplan, A.M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. Business Horizon, 53(1): 59-68.

  31. Kwahk, K.Y. & park,  Do-H. (2016). The effects of network sharing on knowledge-sharing activities and job performance in enterprise social media environments. Computers in Human Behavior, 55: 826-839.

  32. Lahiri, M., & Moseley, J. L. (2015). Learning by Going Social: Do We Really Learn from Social Media?. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 11(2): 14-25.

  33. Lee,J.N. (2001).The impact of knowledge sharing. Organizational capability and partnership quality on is outsourcing success. Information and management, 38(5): 5323-35.

  34. Leonardi, P. M., Huysman, M., & Steinfield, C. (2013). Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, 19: 1-19. https://doi.org/10.1111/jcc4.12029.

  35. Michailova, S., & Husted, K. (2003). Knowledge-sharing hostility in Russian firms. California Management Review, 45: 59–77.

  36. Moreno, M., Jelenchick, L., Koff, R., Eikoff,  J., Diermyer, C., & Christakis,  D. (2012). Internet use and multitasking among older adolescents: An experience sampling approach. Computers in Human Behavior, 28(4):1097-102.

  37. Nguyen, B., Xiaoyu, Yu., Melewar, T. C.Chen, J. (2015). Brand innovation and social media: knowledge acquisition from social media, market orientation, and the moderating role of social media strategic capability. Industrial Marketing Management, 51: 11-25.

  38. Omeluzor, S. U & Bamidele, I.A. (2014). application of social networking tools for library service delivery: the experience of librarians in nigeria. Conference Nigeria library association, enugu stste chapter State, at national library of nigeria, independence layout enugua, volume: 14 Annual Conference and General Meeting:19-1.

  39. Palanisamy, R. (2008). Organizational culture and knowledge management in ERP implemention: an empirical study. journal of computer information system, 48(2): 100-120.

  40. Park, M. S., Shin, J. K., & Ju, Y. (2014). The effect of online social network characteristics on consumer purchasing intention of social deals. Global Economic Review, 43(1): 25-41.

  41. Peslak, A., Ceccucci, w. & Sendall, p. (2010). An empirical study of instant messaging (IM) behavior using theory of reasoned action. Journal of Behavioral and Applied Management, 11 (3): 263–278.

  42. Ravichandran, T. (2017). Exploring the relationships between IT competence, innovation capacity and organizational agility. The Journal of Strategic Information Systems, 27(1): 22-42.

  43. Scale, M. S. (2008). Facebook as a Social Search Engine and the Implications for Libraries in the twenty#first century. Library Hi Tech News, 26(4): 540-556.

  44. Sheer, R. E. & Rice, R.E. (2017). Mobile instant messaging use and social capital: Direct and indirect associations with employee outcomes. In Information & Management, 54(1): 90-102.

  45. Stelzner, M. A. (2012). social media marketing industry report, Social Media Examiner. Available at: http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustry Report 2012. pdf (accessed 15 December 2012.

  46. Venkatesh, V., Morris, M.G., & Davis, G.B. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. [Electronic version]. MIS Quarterly, 27(30): 425.

  47. Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 20: 115–131.

  48. Wirthman, L. (2013). Taking care of business: Social media will transform customer service. available at http://www.forbes.com/sites/capitalonespark/2013/04/10/taking-care-ofbusiness-social-media-will-transform-customer-service/

  1. 49.  Xu, J.; Kang, Q.; Song, Z.;  Clarke, C.P. (2015). Applications of Mobile Social Media: WeChat among Academic Libraries in China. The Journal of Academic Librarianship, 41(1) 21-30
CAPTCHA Image