ارزیابی کیفیت وب‎سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان این دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مشهد، ایران.

چکیده

 
هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت (جذابیت و قابلیت استفاده) وب‎سایت کتابخانه‎ مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه ‌های برتر کشور بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است. با توجه به جامعه آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، تعداد 380 نفر از دانشجویان به عنوان حجم مناسب نمونه انتخاب و با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات لازم جمع آوری و در نهایت برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد.
یافتهها: یافته‎های پژوهش نشان داد، در میان مؤلفه‌های جذابیت وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ، استفاده از رسانه‌های جذاب بیشترین نمره و فن چاپ کمترین نمره و در مؤلفه قابلیت استفاده، انسجام بیشترین نمره و ساختار کمترین نمره را کسب نموده است. افزون بر این رضایت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از کیفیت وب‌سایت کتایخانه یاد شده در حد متوسط بود.
بحث و نتیجه‌گیری: اگرچه وب‌سایت جدیدی برای کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد طراحی شده است، با وجود این بازهم نیاز به بازنگری در کیفیت وب‌سایت به ویژه در مؤلفه قابلیت استفاده وب‌سایت احساس می‌شود.
 
 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality Assessment of Central Library’s Website at Ferdowsi University of Mashhad from the Viewpoints of the Students

نویسندگان [English]

 • mahdi zeynali tazehkandi 1
 • atie baghestany tajali 2
1 MSc, Department of knowledge and information science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 MSc, Department of knowledge and information science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

 
   Purpose: the study aimed to evaluate the quality of the website owned by Information Center andCentral Library of Ferdowsi University of Mashhad as one of the top universities in the country.
Methodology: the research is and applied one in survey method. The statistical population were the total number of students studying in Ferdowsi University of Mashhad. A set of 380 students was selected as the appropriate sample. The data were collected using a questionnaire which were then analyzed by software SPSS.
Findings: among the attraction components of the website owned by Information Center and Central Library of Ferdowsi University of Mashhad, the use of attractive media had the highest score and the typography had the lowest one. Regarding the usability component, consistency had the highest and the structure had the lowest score. Moreover, the degree of satisfaction among the students from the quality of the website was evaluated as medium.
Conclusion: although a new website is designed for Information Center and Central Library of Ferdowsi University of Mashhad, there appeared, however, a need to revise its quality especially in terms of usability.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ferdowsi University of Mashhad
 • library websites
 • website quality
 • students
 1. اصنافی، ا.؛ ارشدی، ه.؛ پیری، ز.؛ صفازاده، س.؛ میرزایی، م. (1392). بررسی وضعیت وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشکده‌ای در دانشگاه شهید بهشتی. دانش‌شناسی،6(21): 23-39.
 2. حقیقی‌نسب، م.؛ تابعین، آ. (1387). ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب‌سایت (تارنما) شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی. مدیریت بازرگانی، 1(1): 21-38.
 3. حمدی‌پور، ا. (1390). ارزیابی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ارائه‌ی پیشنهادهایی در جهت بهبود وضعیت آن‌ها. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (2): 176-188.
 4. حیدری، س.، نیما، س. (1389). جذابیت وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک. مدیریت کسب‌وکار، 2(8): 131-147.
 5. رابینز، د.؛ هلمز، ج. (1389). زیبایی‌شناسی و اعتبار در طراحی وب‌سایت. ترجمۀ فائزه السادات طباطبایی امیری. کتاب ماه کلیات( اطلاع‌رسانی و کتابداری): 167، ۷۶ - ۹۳.
 6. شهبازی، ر.، نوری، ب. (1391). طراحی و مدیریت وب‎سایت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. تهران: کتابدار.
 7. فتاحی، ر.، حسن‌زاده، م. (1385). نظرسنجی از کتابداران دانشگاهی پیرامون شیوه‌های سازماندهی اطلاعات در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی: گزارش مرحله دوم طرح پژوهشی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9(4):5-30.
 8. قاسمی، س.؛ صالحی، س. (1393). بررسی بصری وب‌سایت‌های دانشگاه‌های برتر جهان. دانشگاه هنر، 14: 105-87.
 9. محمدی،م.؛ غلامی،ط.؛ خالقی، ن. (1396). سنجش کیفی وب‌سایت‌های کتابفروشی‌های برخط ایران. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی،7(2): 251-272.

10. نوکاریزی، م.، پاکزاد سرداری.، ح. (1390). ارزیابی ابعاد و مؤلفه‌های خلاقیت در وب‌سایت کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران. پژوهشنامه کتابداری و اطلاعرسانی، 1(2):123-147.

 1. Blake, B F; Neuendorf, K. A; & Valdiserri, C. M. (2005). Tailoring new websites to appeal to those most likely to shop online. Technovation25(10): 1205-1214.
 2. Flavián, C; Guinalíu, M; & Gurrea, R. (2006). The role played by perceived usability, satisfaction and consumer trust on website loyalty. Information & management43(1): 1-14.
 3. Hartmann, J; Sutcliffe, A; & De Angeli, A. (2007). Investigating attractiveness in web user interfaces. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems: 387-396.
 4. Iqbal, M., & Warraich, N. F. (2016). Usability evaluation of an academic library website: A case of the University of the Punjab. Pakistan Journal of Information Management & Libraries (PJIM&L)13.
 5.  Ivory, M. Y; & Hearst, M. A. (2001). The state of the art in automating usability evaluation of user interfaces. ACM Computing Surveys (CSUR)33(4): 470-516.
 6. Kim, J; Lee, J; & Choi, D. (2003). Designing emotionally evocative homepages: An empirical study of the quantitative relations between design factors and emotional dimensions.International Journal of Human-Computer Studies, 59(6): 899–940
 7. Lee, Y; & Kozar, K. A. (2012). Understanding of website usability: Specifying and measuring constructs and their relationships. Decision support systems52(2): 450-463.
 8. Pant, A. (2015). Usability evaluation of an academic library website: experience with the Central Science Library, University of Delhi. The Electronic Library33(5): 896-915.
 9. Seffah, A; & Metzker, E. (2004). The obstacles and myths of usability and software engineering. Communications of the ACM47(12): 71-76.
 10. Smith, C. D. (2005). E-marketing excellence: The heart of business. third edition, Elsevier Butterworth Heinemann.
 11. Sutcliffe, A. (2001). Heuristic evaluation of website attractiveness and usability. In International workshop on design, specification, and verification of interactive systems(pp. 183-198). Springer, Berlin, Heidelberg.
 12. Sutcliffe, A. G; & De Angeli, A (2005). Assessing interaction styles in web user interfaces. In Proceedings Human Computer Interaction - Interact 2005 (Rome) M.F. Costabile, F. Paterno (Eds). Springer Verlag, Berlin: 405-417.
 13. Wirtz, B. W; Piehler, R; & Ullrich, S. (2013). Determinants of social media website attractiveness. Journal of Electronic Commerce Research14(1), 11-

 

CAPTCHA Image