بررسی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناس مسؤل امور کتابخانه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان، خوزستان، ایران.

10.22091/stim.2019.1491

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌­های عمومی استان خوزستان است.
روش‌­شناسی: در پژوهش حاضر از روش پیمایشی- توصیفی استفاده شده است. جامعه­ آماری شامل 230 نفر از مسئولین کتابخانه­‌های عمومی، رؤسای شهرستان‌­ها و کارشناسان ستادی کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان بودند. نمونه­ آماری براساس جدول کرجسی مورگان تعداد 140 نفر محاسبه شد. جهت توزیع پرسشنامه از نمونه­‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده­‌ها پرسشنامه بررسی موانع تکنولوژیکی و ساختاری مدیریت دانش بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش­‌های تحلیل عامل اکتشافی، آزمون تی تک نمونه­‌ای و فریدمن استفاده شد.
یافته­‌ها: براساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی، 5 عامل تکنولوژیکی، ساختار سازمانی، تخصیص منابع، سنجش و ارزیابی و اشتراک­‌گذاری دانش از مهم­ترین موانع تکنولوژیکی و ساختاری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان شناسایی شدند. وضعیت این عامل­‌ها در کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان در وضعیت نامناسبی قرار دارند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که موانع تکنولوژیکی مهم­ترین مانع استقرار مدیریت دانش در کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان هستند.
نتیجه­‌گیری: تمامی شاخص‌های مورد بررسی در این تحقیق، نقش تأثیرگذاری در عدم توفیق مدیریت دانش در کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان دارند. برای استقرار موفقیت‌­آمیز مدیریت دانش، مدیران این سازمان بایستی نسبت به رفع این موانع اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Mohsen Zeinolabedini 1
  • Mansoor Koohi Rostami 2
  • Negar Moori Bakhtiary 3
1 Assistant Professor, Information Science & Knowledge Department, Education and Psychology School, Shahid Beheshti University, Tehran,Iran.
2 Assistant Professor. Information Science & Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Expert responsible for the libraries of the General Directorate of Public Library of Khuzestan Province, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

-

1. الوانی، س.م. (1382). خط‌مشی دانش‌آفرین؛ ضرورت بقاء سازمان‌های امروز. مجلس و پژوهش، 10(4): 35- 45.
2. پازوکی، ف.؛ حاجی زین‌العابدینی، م. (1396). به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA)  در عملیاتی‌سازی مدیریت دانش ب اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 19(24): 61-76. 
3. تاجمیر ریاحی، ح.؛ اسمعیلی اتویی، س. (1391). شناسایی و رتبه‌بندی موانع و عوامل تسهیل‌کننده­ مدیریت دانش در دانشکده‌های حسابداری و مالی (رویکرد تحلیل سلسله مراتب گروهی). دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1(3): 129-141.
4. دامغانیان، ح.؛ زراعی، ع.؛ روزبان، ف. (1392). بررسی تأثیر تکنولوژی بر مدیریت دانش با میانجیگری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران. مدیریتفناوریاطلاعات، 5(4): 85-102.
5. رابینز، ا.پ. (1378). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های‌ فرهنگی‌.
6. رادینگ، آ. (1383). مدیریت دانش، موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات. ترجمه محمدحسین لطیفی. تهران: سمت.
7. رجایی، م.ص.؛ کوهی رستمی، م.؛ فاضلی، ع.؛ مقتدایی، ف. (1394) بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 21(14): 94-123. 
8. رجوعی، م.؛ عربشاهی، م.؛ مغانی، ح. (1395). رابطه متغیرهای طراحی ساختار سازمانی و اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 22(1): 31-52.
9. صادقی، ف. (1387). موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان‌ها. برق، 143: 17-28.
10. محمدی فاتح، ا. (1390). مدیریت دانش در محیط کار پست مدرن. در: مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران. کنفرانس ملی مدیریت دانش.
11. محمدی فاتح، ا.؛ شرفی‌نژاد، ن.؛ دهبان، ا. (1393). روندهای جدید در مدیریت دانش. تهران: نشر نیاز دانش.
12. منصوری، ش. (1385). عوامل تعیین‌کننده فرهنگ سازمانی. صنعت خودرو، 102: 31-42.
13. نوری، ر. (1387) تبیین شاخص‌های شناسایی موانع مدیریت دانش در سازمان‌های پژوهشی. فرهنگ مدیریت،4 (17):131-156.
CAPTCHA Image