دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، مهر 1398 

مقاله پژوهشی

تحلیل علم‌سنجی تولیدات علمی در حوزه تمدن اسلامی

صفحه 33-65

10.22091/stim.2019.1488

علی شرفی؛ علی شقاقی؛ محمدرضا پاشنگ