نیازسنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی برای دانشجویان مجازی براساس انواع منابع اطلاعاتی و بازیابی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22091/stim.2019.1489

چکیده

هدف: آگاهی از میزان نیاز و تاثیر کتابخانه‌های دیجیتالی در امر آموزش و پژوهش دانشجویان مجازی.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری نیز دانشجویان مجازی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران (رشته‌های مدیریت اطلاعات و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با نرم‌افزار SPSS انجام شد.
یافته‌ها: نیاز دانشجویان مجازی به کتابخانه دیجیتالی در آموزش مجازی زیاد و بسیار زیاد (74درصد) بوده و 1/84 درصد از دانشجویان نبود کتابخانه دیجیتال در یادگیری دانشجویان مجازی را تاثیرگذار می‌دانند. همچنین 5/63 درصد دانشجویان تاثیر کتابخانه دیجیتال در ارائه‌های مجازی کلاسی را زیاد و بسیار زیاد دانسته‌اند. در اهمیت نوع منبع اطلاعاتی، دانشجویان به ترتیب مجلات تخصصی(7/84درصد)، کتاب‌های الکترونیکی(7/74)، چندرسانه‌ای (2/72 درصد)، منابع صوتی(1/47 درصد)، کتاب‌های عمومی(3/43 درصد) و مجلات عمومی(6/34 درصد) را انتخاب کرده‌اند. در بخش اهمیت مولفه‌های بازیابی منابع در کتابخانه دیجیتالی به ترتیب بازیابی موضوعی(6/83 درصد)، عنوان(7/80 درصد)، نویسنده(6/58 درصد)، نوع(7/57 درصد)، فرمت(9/52 درصد) و حجم(7/30 درصد) را به خود اختصاص داده‌اند.
نتیجه‌گیری: دانشجویان مجازی به ایجاد کتابخانه دیجیتالی نیاز اساسی داشته و به ترتیب به مجلات تخصصی، کتاب‌های الکترونیکی، چندرسانه‌ای، منابع صوتی، کتاب‌های عمومی و مجلات عمومی نیاز بیشتری دارند و به بازیابی منابع به ترتیب موضوعی، عنوان، نویسنده، نوع، فرمت، حجم، بیشتر علاقه نشان داده‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza varnaseri 1
  • sepidhe fahimi far 2
1 Masters student, Department of Information Science and Knowledge, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
اباذری، ز.؛ نعمتی انارکی، ل. (1389). بررسی آموزش حضوری و آموزش غیرحضوری دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،21(84): 1-245.
2. اسماعیلی فارسانی، م. (1386). کتابخانه‌های آینده(کتابخانه‌های دیجیتال). اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، 4: 9.
3. زمان‌پور، ب.ع.؛ نیکونژاد، س. (1393). مقایسه تعامل و حضور اجتماعی دانشجویان مجازی و غیرمجازی بر حسب عوامل جمعیت‌شاختی و موفقیت تحصیلی. جامعه‌شناسی کاربردی، 3: 119-134.
4. ضیائی، ث.؛ سیدکابلی، س.س. (1393). امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتال در مدارس دولتی شهر مشهد. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 1(1): 99-98.
5. فتحی واجارگاه، ک. (1392). نیازسنجی پژوهشی ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای پژوهشی. تهران: نشر آییژ.
6. فدائی، ا.؛ نوشین فرد، ف. (1387). امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال در دانشگاه علامه طباطبایی. دانش‌شناسی، 1(2): 45-46.
7. محمداسماعیل، ص.؛ رحیمی‌نژاد، ز. (1388). امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهت پشتیبانی از برنامه‌های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 77: 27-50
8. یوسفی، ن. (1390). نیازسنجی مجموعه کتابخانه دیجیتال موزه دفاع مقدس تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه اصفهان.
CAPTCHA Image