ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی مدیران به منظور استقرار مدیریت دانش با تکیه بر انگیزه سازمانی به روش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران .

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

پیاده سازی مدیریت دانش در مدارس مستلزم توانمندسازی روانشناختی مدیران است. به عبارتی برای استقرار مدیریت دانش با توجه به اهمیتی که در رشد و توسعه نظامهای آموزشی دارد، توانمندسازی روانشناختی مدیران بایستی مد نظر متولیان نظام آموزشی باشد و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نکنند. هدف تحقیق حاضر، ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی مدیران به منظور استقرار مدیریت دانش با تکیه بر انگیزه سازمانی بوده است. روش تحقیق کیفی به شیوه تحلیل مضمون بوده است. ابزار تحقیق، متون و مستندات علمی بوده است. شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل مضمون و کُد گذاری به شیوه کُد گذاری باز، محوری و انتخابی بوده است. مضمونهای مستخرجه درمرحله کُدگذاری باز 48 مفهوم، درمرحله کدگذاری محوری14 بُعد فرعی و در مرحله کدگذاری انتخابی5 بُعد اصلی دسته بندی شد. بطورکلی نتایج تحقیق نشان داد، بُعد اصلی توانمندسازی روانشناختی مدیران به منظور استقرار مدیریت دانش با تکیه بر انگیزه سازمانی عبارتند از: درگیری شغلی، استقلال سازمانی، اعتماد سازمانی، یادگیری سازمانی، خودکارآمدی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions and Components of Managers' Psychological Empowerment to Establish Knowledge Management Based on Organizational Motivation in a Qualitative Method

نویسندگان [English]

  • Hossein Ali Eslami Harandi 1
  • Rashid Zolfaghari Zafarani 2
  • reza jafariharandi 3
1 Ph.D. Student of Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Education & Consultation, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Education & Consultation, Islamic Azad University, Roudhen Branch, Roodehen, Iran .
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Qom University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Implementing knowledge management in schools requires psychological empowerment of principals. In other words, for the establishment of knowledge management, given the importance it plays in the development and development of educational systems, the psychological empowerment of managers should be considered by educational system trustees and should not deviate from any efforts in this regard. The purpose of this study was to investigate the dimensions and components of managers' psychological empowerment in order to establish knowledge management based on organizational motivation. The method of qualitative research was content analysis. Research tools, scientific texts and documentation have been used. Information analysis, content analysis and coding have been open, axial, and selective. The related themes were categorized in the open coding stage of 48 concepts, in the axial coding stage of 14 subdivisions and in the selective coding stage of 5 main dimensions. Overall, the results showed that the main dimension of managers' psychological empowerment to deploy knowledge management based on organizational motivation are: job involvement, organizational independence, organizational trust, organizational learning, self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Knowledge management
  • Job involvement
  • Organizational independence
  • Organizational trust
1. احمدی، ع.؛ ملک آورزمان، ع.؛ شیخ‌لر، م. (1396). بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی). مدیریت توسعه و تحول، 28: 24.
2. اخوان، پ.؛ امیران، ح.؛ رحیمی، ا. (1392). ارائه مدل انگیزشی اشتراک دانش کارکنان در شرکت‌های تولیدی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری(SEM ). مدیریت صنعتی(دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج)، 8(23):34-17.
3. آراسته، ح.؛ رزقی شیرسوار، ه. (1389). ارزیابی نظام آموزش عالی بر مبنای مولفه‌های مدیریت دانش.  دانش ارزیابی، ۴: 70.
4. آقاویردی، ب.؛ مقدسی، ع.؛ شریف‌زاده، ف. (1395). عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی(مورد مطالعه: گمرک جمهوری اسلامی ایران). مطالعات منابع انسانی، 5(21):70-45.
5. باعزت، س.؛ افلاکی‌فرد ، ح.؛ شهیدی، ن. (1395). رابطه بین مدیریت دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان مراکز پیش دبستانی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7(28):184-169.
6. بدرآبادی، م.؛ محمدی مقدم، ی. (1390). مدل نظری تبیین برنامه‌های انگیزشی در سازمان‌های دانش محور. توسعه مدیریت منابع انسانی، 6(22):37-21.
7. تقی‌زاده، ه.؛ سلطانی فسقندیس، غ.؛ مهدوی لوی، ر. (1389). بررسی میزان بکارگیری فرایند مدیریت دانش در یک سازمان خدماتی(مطالعه موردی). فراسوی مدیریت، 3(12): 48-33.
8. جزنی، ن.؛ سلطانی، ش. (1395). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی. مدیریت تحول و توسعه، 25: 27-36.
9. حسنیان، ز.م.؛ حیدری، ع.؛ صادقی، ا.؛ مقیم‌بیگی، ع. (1396). ارتباط مدیریت دانش با انگیزش شغلی پرستاران مراکز آموزشی-درمانی شهر همدان در سال 1394. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان، 25(1): 43-35.
10. خنیفر، ح.؛ امیری، ع.ن.؛ جندقی، غ.؛ احمدی آزروم، ه. (1389). درگیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی در چهارچوب نظریه مبادله اجتماعی و فرهنگی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 8(21):200-177.
11. دانایی‌فرد، ح.؛ رجب‌زاده، ع.؛ حصیری، ا. (1388). ارتقاء اعتماد درون سازمانی در بخش دولتی: بررسی نقش شایستگی مدیریتی مدیران. پژوهش‌های مدیریت، 2(4): 59-90.
12. درخشنده، ر.؛ ماشین‌چی، ع.ا.؛ عسگری، ا. (1395). بررسی تاثیر مدیریت دانش بر انگیزش کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان. مطالعات مدیریت و حسابداری، 2(2): 108-101.
13. رابینز، ا.پ. (1390). تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد. تهران: انتشارات صفار.
14. رجایی‌پور، س.؛ شعبانی، ا.؛ نیازپور زیلایی، م. (1387). عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران مدارس. پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، 5(8): 38-23.
15. سبحانی‌نژاد، م.؛ شهابی، ب.؛ یوزباشی، ع.ر. (1385). سازمان یادگیرنده (مبانی نظری، الگوهای تحقق و سنجش. تهران: یسطرون
16. قدس الهی، ا.؛ الهی، ش. (1390). ارزیابی آمادگی فرهنگی سازمان جهت پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش با رویکرد FMCDM: مطالعه موردی در بانک مرکزی ایران. علوم و فناوری اطلاعات، 27(1): 261-233.      
17. قنبری، س.؛ اسکندری، ا.؛ فرهادی، م. (1395). بررسی تأثیر استقلال شغلی کارکنان بر ارتقای عملکرد فردی و سازمانی با  میانجی‌گری یادگیری فردی و یادگیری سازمانی. آموزش و توسعه منابع  انسانی، 3(8):95-77.
18. گمینیان، و. (1382). توانمندسازی در آموزش و پرورش. مدیریت در آموزش و پرورش، 33(25): 1-9.
19. مدیری،  م.؛ شکیبایی ثابت، م.؛ رنگریز، ح. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی مؤثر بر تسهیم دانش بین کارکنان دانشی با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی  .(F-MCDM) مدیریت توسعه و تحول، 18: 62-49.
CAPTCHA Image