بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد‌ کارکنان کتابخانه‌های دانشگاهی شهر ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران .

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی تأثیر‌ استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان کتابخانه‌های دانشگاهی شهر ‌ارومیه می-باشد.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی‌-‌ تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر‌ ارومیه تشکیل می‌دهند. ابزار گردآوری اطلاعات، از تلفیق دو پرسشنامه استاندارد استراتژی‌های مدیریت و عملکرد کارکنان می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد آمار توصیفی، شامل فراوانی، درصد فراوانی و میانگین متغیرها در قابل جدول و نمودار ارایه شد. آماراستنباطی شامل رگرسیون خطی، آزمون مجذور کای و فریدمن است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان کتابخانه‌های دانشگاهی شهر ارومیه که شامل توانایی، حمایت، انگیزش، اعتبار، شناخت و ارزیابی به صورت معنی‌دار اثرگذار است. همچنین جنسیت و نوع استخدام نیز تأثیری بر استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان کتابخانه‌های دانشگاهی نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به تاثیرپذیری عملکرد کارکنان از وجود استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی، می‌بایست به منظور مدیریت بهینه این منبع ارزشمند، استراتژی‌ها و راهبردهایی مناسب هر سازمان، تدوین و اجرا کرد. بنابراین استراتژی در مدیریت منابع انسانی، به عنوان گزینه و راه کار انتخابی بری حصول به اهداف سازمان و در راستای استراتژی و اهداف کلان سازمان قابل تعریف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of HRM Strategies on the Performance of Urmia University Librarians

نویسندگان [English]

  • Abbas Doulani 1
  • Zahra Mirmohammadi Kaklar 2
  • Saeed Rezaei Shrifabadi 3
1 Assistance Professor, Knowledge and information science Department, School of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 M.S in Knowledge and information science Department, School of education and psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 3Professor, Knowledge and information science Department, School of education and psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to investigate the effect of human resource management strategies on the performance of staff of University libraries in Urmia.
Methodology: This research is applied in terms of its purpose and in terms of analytical-survey nature. The statistical population of this research is all librarians of Urumieh university libraries. The data gathering tool is a combination of two standard questionnaires of employees' management and performance strategies. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. Descriptive statistics including frequency, frequency and mean of variables were presented in table and chart. Inferential statistics included linear regression, Chi-square and Friedman tests.
Findings: The findings of the research indicate that human resource management strategies have a significant effect on the performance of university librarians, which includes ability, support, motivation, validity, cognition and evaluation. Also, gender and type of employment did not affect the HRM strategies on the performance of academic staff.
Conclusion: The results showed that human resource management strategies, considering that the organization's human resources is a key source for sustainable competitive advantage and one of the success factors of organizations, has a significant effect on the performance of library staffs University of Urmia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Management Strategies
  • Staff Performance
  • University Libraries
  • Urmia
1. افجه، س.؛ اسماعیل‌‌زاده، م. (1388). بررسی رابطه‌‌ی بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت‌ها. مدیریت و توسعه و تحول،2: 9-19.
2. اکبری‌‌پور، ع.؛ امینی لاری، م. (1396). رابطه استراتژی‌های سرمایه انسانی با بهبود عملکرد مالی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی. در: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی. شیراز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان؛ دانشگاه علمی کاربردی شوشتر. 
3. آقاجانی، ج. (1391). تأثیر هم‌‌سویی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی(رقابتی) بر عملکرد بانک ملت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران.
4. جوادی‌‌زاده، ب. (1394). بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در تولیدکنندگان مواد غذایی استان اصفهان. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران.
5. حبیبی، آ. (1398، 25 فروردین). ارزیابی عملکرد سازمانی. قابل دسترس در: 
https://parsmodir.com/db/theory/performance.php
6. حسنخانی، م. (1395). تأثیر تناسب استراتژی‌‌های منابع انسانی بر بهینه‌سازی عملکرد کارکنان (شهرداری کلانشهر قم). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان.
7. رستم‌‌زاده، ر.؛ بوداقی خواجه نوبر، ح.؛ سلطانی، ز. (1395). بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب، نگه‌داشت و توانمندسازی نیروی انسانی بانک کشاورزی شهر ارومیه. آینده پژوهشی مدیریت، 27(2): 31-13.
8. رضائیان، ع. (1390). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: دانشگاه تهران.
9. زیاری، م.؛ حق‌‌شناس، ف. (1394). بررسی تأثیر استراتژی‌‌های مدیریت بر عملکرد کارکنان در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
10. طبیبیان، ا. (1382). برنامه‌‌ریزی منابع انسانی با رویکرد استراتژیک. تدبیر، 139: 43-52.
11. فاطمی، ب.؛ دلوی، م.؛ آقاسی، س. (1390). بررسی رابطه سرمایه انسانی استراتژیک با بهبود عملکرد مالی (از منظر درآمدها) بانک‌های سپه شهر اصفهان. در: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی. تهران: مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی.
12. میرسپاسی، ن. (1386). مدیریت استراتژیک منابع انسانی در روابط کار. تهران: انتشارات مروارید.
13. نصیری، م.ت.؛ حیدری، م.؛ شهبازی، س.؛ انصاری، ا. (1392). همبستگی استراتژی‌های منابع انسانی براساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد. مدیریت ارتقاء سلامت، 2(3): 44-36.
CAPTCHA Image