حوادث پیش بینی نشده، مدیریت اطلاعات و رفتار شهروندی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.


عنوان مقاله [English]

Unforeseen events, information management and citizenship behavior

نویسنده [English]

  • Mohammad hasanzadeh
Prof.Department of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran.
CAPTCHA Image