مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات و دانش، علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.
روش ­شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی بوده و از پرسشنامه ترکیبی(محقق ساخته و استاندارد) با طیف لیکرت استفاده شده است. 76 نفر از کارکنان معاونت با مدرک تحصیلی بالای لیسانس به صورت تصادفی انتخاب و بعد از نمونه‌ گیری، 64 نفر انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS18 انجام شد. از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن داده‎ها، از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت آزمون فرضیه‎ ها و از آزمون فریدمن جهت رتبه ‏بندی متغیرهای پژوهش بهره‎ گیری شده است.
نتایج: یافته‌ ها نشان داد به منظور مدیریت صحیح و موفقیت ­آمیز دانش، باید به فرهنگ سازمان توجه کرد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی و ابعاد مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آزمون فریدمن مشخص کرد که هویت سازمانی برای ارتقاء نظام فرهنگ سازمانی در سازمان اولویت داشته و خلاقیت دارای پایین‏ ترین رتبه است.
نتیجه‏ گیری: میانگین رتبه‏ ها بهترین وضعیت در بهره ‏برداری از دانش را در بین مولفه‎ های مدیریت دانش نشان می‌دهد و متغیر حفظ و ذخیره دانش پایین‌ ترین رتبه را دارد، یعنی برای ارتقای نظام مدیریت دانش در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این متغیر باید تقویت شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management in View of the Staff of Deputy of Research and Technology Ministry of Health and Medical Education

نویسندگان [English]

 • Elmira Janavi 1
 • Zohre Rezaei 2
 • Sanaz Poroushasb 3
1 Assistant professor, Department of scientometrics, National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran
2 Master of Knowledge and Information Sciences, Deputy of Research and Technology, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
3 PhD student in Information and Knowledge Management, School of education & Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Objectives: This study was conducted for the purpose of assessing the relationship between organizational culture and knowledge management based from the Undersecretary for Research and Technology, Ministry of Health and Education staffs’ point of view.
Methods: This study was a survey. Main data of this research has been collected with using close ended questionnaire (standard researcher made) and the Likert scale was used for each variable. Study population includes 76 personnel from the Undersecretary for Research and Technology, Ministry of Health and Medical Education having Bachelor’s degree, Master’s, PhD and Doctor of Medicine. After the inclusion and exclusion criteria, a total of 64 participants were finally selected. Data analysis was done by SPSS18.The Kolmogorov-Smirnov test has done in order to normality measuring data and the hypotheses were examed by the Spearman correlation coefficient test, also the Friedman test was used to ranking variables.
Results: Results showed that in order to attain a successful knowledge management, organization’s culture should be recognized. There is a significant relationship between organizational culture and knowledge management. By Friedman test, we came to the conclusion that an organization’s identity has been given the highest priority and has gained the best status among the organization’s cultural components while the Innovation variable has obtained the lowest rank and this point to the fact that in the current situation, Innovation within the organization is considered not desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge management
 • organizational culture
 • Deputy of Research and Technology
 • Ministry of Health and Medical Education
 1. 1. امیراسماعیلی، م.ر.؛ عنبری، ز.؛ محمدی، ع.ر.؛ امینی، س. (1395). بررسی میزان آمادگی مراکز بهداشت کشور برای استقرار مدیریت دانش. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(144): 180-191.

  2. انصاری، م.؛ رحمانی یوشانلوئی، ح.؛ رحمانی، ک.؛ حسینی، ا.؛ حسن خانی، ح. (1392). طراحی چارچوب ارزیابی آمادگی پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها براساس عوامل حیاتی موفقیت. فرآیند مدیریت و توسعه، 26(1): 61-87.

  3. آشنا، م.؛ عسگری، ن.؛ مرادی، ع.ر.؛ غفوری، د. (1392). نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4): 1-22.

  4. جبارزاده، ی.؛ سپهری، ف. (1395). توسعه مدل علّی عوامل انسانی و فرهنگ سازمانی تأثیرگذار بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی براساس رویکرد فراترکیب. مدیریت فناوری اطلاعات، 8(1): 47-76.

  5. جمالی‌نژاد، آ.؛ گل‌افشانی، ا.؛ حسینی، ک.؛ کوشا، ح. (1395). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان. در: اولین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و مدیریت(14 بهمن، تهران).

  6. حقیقت منفرد، ج.؛ هوشیار، آ. (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 2(5): 63-86.

  7. خاکپور، ع.؛ پرداختچی، م.ح.؛ قهرمانی، م.؛ ابوالقاسمی، م. (1388). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بین اعضای هیئت علمی. راهبرد فرهنگ، 5(16): 91-106.

  8. ساروخانی، ب. (1387). روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  9. شاهسواری، م. (1393). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

  10. شوهانی، م.ح.؛ محمدی، س.؛ نوربخش، پ. (1393). رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1(2): 23-33.

  11. صادقی، ا. و همکاران (1390). رابطه بین مولفه­های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش: مورد مطالعه بیمارستان شهید هاشمی­نژاد تهران. فصلنامه بیمارستان، 10(2).

  12. غفاری مقدم، ر. (1389). بررسی رابطه بهبود مدیریت دانش با بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.

  13. گلی‌زاده، ح. (1390). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه‌های سه قوه (مقننه، مجریه، قضائیه) مستقر در شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  14. محمدی فاتح، ا.؛ سبحانی، م.ص.؛ محمدی، د. (1387). مدیریت دانش (رویکرد جامع). تهران: پیام پویا.

  15. مومنی، م.؛ فعال قیومی، ع. (1396). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. تهران: کتاب نو، ویرایش یازدهم.

  16. نیک‌پور، ا.؛ سلاجقه، س. (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فراسوی مدیریت، 4(7): 14-18.

  17. هدایتی، س.ه. (۱۳۸۵). نقش فرهنگ در انتخاب مدل استراتژی. در: اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک. تهران: گروه ناب، موسسه مدیریت و توسعه.

   

  18. Chang, C.L.h. & Lin, T.C. (2015). The role of organizational culture in the knowledge management process. Journal of Knowledge Management, 19(3): 433-455, https://doi.org/10.1108/JKM-08-2014-0353.

  19. Cigank, A.P.; Moa, E. & Srite, M. (2010). Organizational Culture for Knowledge Management system: A Study of Corporate Users. International Journal of Knowledge Management (IJKM), 4(1).

  20. DeLong, D.W. & Fahe, L. (2000). Diagnosing Cultural Barriers to Knowledge Management.Accademy of Management Executive, 14(4): 113-27.

  21. Golizadeh, H. (2011). Examining the Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management in Three Governorship (Legislative, Executive, and judiciary) Libraries in Tehran. Master thesis. Tehran: Allameh Tabatabai University. [In Persian]

  22. Hartlieb, E. ; Leber, M. ; Tuppinger, J. & Willfort, R. (2005). The analysis of organizational culture and structure as a basis for the implementation of knowledge management. Intellectual capital and knowledge management, 171-179. Available on: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=52054&lang=eng

  23. Heisig, P. (2000). Benchmarking Knowledge Management und Wissensorientierte Gestaltung von Geschaeftsprozessen, in Organisation. Schlank – Schnell – Flexibel, R. Buehner (ed.), Landsberg/Lech, pp. 1-38.

  24. Holowzki, A. (2004). The Relationship between Knowledge Managment and Organizational Culture. University of Oregon; Applied Information Management, Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science.

  1. 25.  Hung, Y.C. & et.al. (2005). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management & Data Systems,105(2): 164-183, https://doi.org/10.1108/02635570510583307.

  26. Khandelwel, V. & Gottschalk, P. (2003). A Knowledge Survey of Australian Law Firms. Technical Report.

  27. Kohandel M. ; Tabrizi, K.G. & Sharifian, E. (2014). Any relationship between knowledge management components & organizational intelligence of the department of sport & youth and committee sports of Kerman. Nationalpark-Forschung in Der Schweiz (Switzerland Research Park Journal), 102(12).

  28. Lin, H.F. (2011). The effects of employee motivation, social interaction, and knowledge management strategy on KM implementation level. Knowledge Management Research & Practice; 9(3): 263-275.

  29. Mills, A. & Smith, T.  (2011). Knowledge management and organizational performance: a decomposed view. Journal of Knowledge Management, 15(1): 156-171,

  https://doi.org/10.1108/13673271111108756.

  30. Nam Nguyen, H. & Mohamed, S. (2011). Leadership behaviors, organizational culture and knowledge management practices: An empirical investigation. Journal of Management Development; 30(2): 206-221.

  31. Pauleen, D. & Mason, D. (2002). New Zealand Knowledge Management Survey: Barriers and drivers of KM uptake. School of Information Management.Victoria University of Wellington.

  32. Rai, R.K. (2011). Knowledge management and organizational culture: A theoretical integrative framework.  Journal of Knowledge Management, 15(5): 779-801. Available on

  https://doi.org/10.1108/13673271111174320.

  33. Robbins, S.P. (2005). Organisational Behaviour. 11th Edition. San Diego: Mc-Graw Hill/Irwin.

  34. Ros, J. (2003). Measuring the Benefits of Knowledge Management at the Financial Services Authority: A case study. Journal of Information Science, 29(6):475-88.

  35. Sensuse D.I. ; Sucahyo Y.G. ; Rohajawati, S. ; Rizqi, H. & Anggia P. (2014). Knowledge Management: Organization Culture in Healthcare Indonesia. In: Information and Communication Technology. Linawati, Mahendra M.S., Neuhold E.J., Tjoa A.M., You I. (eds). ICT-EurAsia 2014. Lecture Notes in Computer Science, vol 8407. Springer, Berlin, Heidelberg.

CAPTCHA Image