تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و تأثیر آن بر زنجیره ارزش مدیریت دانش (مطالعه موردی: کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف: از این پژوهش تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و تأثیر آن بر زنجیره ارزش مدیریت دانش در کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است.
روش‌شناسی: این پژوهش تلفیق و ترکیبی از شیوه‌های کمّی و کیفی است. نوع پژوهش در مرحله اول کیفی و از حیث هدف اکتشافی و در مرحله دوم کمّی و با هدف تبیینی می‌باشد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش را اساتید گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مدیران باسابقه کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تشکیل داده‌اند که 16 نفر از خبرگان با روش نمونه‌گیری گلوله ‌برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله کمّی شامل تمام کتابداران، مدیران و مسئولان کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به تعداد 215 نفر است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، سرشماری انجام گرفت. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته اجرای سیستم اطلاعات مدیریت و استاندارد زنجیره ارزش مدیریت دانش نیومن و کنراد (1999) با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS24 و PLS3.8 تحلیل شدند.
یافته: با توجه به نتایج سه عامل انسانی، سازمانی و فنی به عنوان عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت شناسایی شده است.
همچنین یافته‌های پژوهش در سطح خطای 05/0 نشان‌دهنده آن است که اجرای سیستم اطلاعات مدیریت بر زنجیره ارزش مدیریت دانش تأثیر معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پیشنهاد می‌‌شود در خصوص اجرای سیستم اطلاعات عوامل انسانی، سازمانی و فنی در کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرند. همچنین مدیران می‌‌توانند از نحوه اجرای سیستم اطلاعات مدیریت بر زنجیره ارزش مدیریت دانش برای بهبود امور سازمانی بهره گیرند. نتایج این پژوهش در راستای پژوهش‌‌های مشابه در سرتاسر دنیا موید آن است که برای ارتقای زنجیره ارزش مدیریت دانش، اجرای مؤثر سیستم اطلاعات مدیریت ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploratory Analysis of the Factors Affecting the Implementation of Management Information System (MIS) and its Effect on the Value Chain of Knowledge Management in the Library, Museum, and Document Center of the Islamic Consultative Assembly

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ghasemy 1
  • Seyed Ali Asghar Razavi 2
  • Mitra Ghiasi 2
1 PhD. Student, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was an exploratory analysis of the factors affecting the implementation of management information systems (MIS) and their effect on the value chain of knowledge management in the library, museum, and document center of the Islamic Consultative Assembly.
Methodology: This research is a combination of quantitative and qualitative methods. The type of research is qualitative in the first stage in terms of exploratory purpose and quantitative in the second stage with explanatory purpose. The statistical population of the qualitative part of the research is composed of professors of information science and knowledge departments and managers with experience in the library, museum, and document center of the Islamic Consultative Assembly.
16 experts were selected by snowball sampling method. The statistical population in a small stage includes all librarians, administrators, and officials of the library, museum, and documentation center of the Islamic Consultative Assembly, 215 people. Due to the limited population, a census was conducted. Data obtained from researcher-made questionnaires of management information system implementation and standard of knowledge management value of Newman and Conrad (1999) were analyzed using SPSS24 and PLS3.8 software.
Finding: According to the results, three humans, organizational and technical factors have been identified as effective factors in the implementation of management information systems. Also, the research findings at the error level of 0.05 show that the implementation of management information systems has a significant effect on the knowledge management value chain.
Conclusion: According to the results, it is suggested that human, organizational, and technical factors be considered in the library, museum, and document center of the Islamic Consultative Assembly regarding the implementation of the information system. Managers should know how the management information system implements the knowledge management value chain to improve organizational affairs. The results of this study in line with similar studies around the world confirm that to improve the value chain of knowledge management, effective implementation of management information systems is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management Value Chain
  • Management Information System. library museum and document center
اسلامی، ی.؛ حسینی، ف.؛ غریبی، م. (1390). طراحی و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت فرش دستباف ایران. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 15(4): 1-21.
اشرفی، ح.ر.؛ شریفیان، ل.؛ شاهقلیان قهفرخی، م. (1397). اهمیت سیستم‌‌های اطلاعات در سازمان‌‌ها با تأکید بر سیستم اطلاعاتی تصمیم‌یار (DSS) و مقایسه با سیستم اطلاعات مدیریت (MIS). رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 6: 33-48.
تولایی، ر.؛ کریمی، ز.؛ نظافتی، ن. (1398). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی در سازمان‌‌های مالی با نقش تعدیل‌گر سبک تصمیم‌‌گیری. مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(5): 53-81.
حجازی، ا.؛ صیادی، ی. (1398). فراتحلیلی بر رابطه بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و بهبود تصمیم‌گیری مدیران. مدیریت فرهنگ سازمانی، 18(2): 217-247.
حسنی سعادت، ح.؛ ملک‌زاد، غ.ر.؛ عرفانیان خانزاده، ح. (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار. رشد فناوری،12(45): 35-26.
حیدری، م.؛ مقیمی، م.؛ خنیفر، ح. (1392). بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌‌سازی مدیریت دانش.مدیریت فرهنگ، 11(1): 149-184.
خیرگو، م.؛ شکوهی، ج. (1396). شناسایى و رتبه‌‌بندى عوامل کلیدى مؤثر بر اثربخشى سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌‌هاى دولتى. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(3): 695-712.
دهقانی، م.؛ یعقوبی، ن.م.؛ موغلی، ع.ر.؛ وظیفه، ز. (1398). ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(1): 109-132.
دیهیم، ج.؛ بینش، م.؛ معقول، ع. (1395). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش سازمان‌‌ها. تحقیقات جدید در علوم انسانی، 2(2): 21-36.
راستین، ه.؛ شکوهیار، س. (1398). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در پیاده‌‌سازی موفق سیستم‌‌های برنامه‌‌ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان‌‌های ایرانی و رتبه‌‌بندی اهمیت و اولویت آنها (بررسی موردی اداره کل امور مالیاتی استان البرز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت استراتژیک. دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه البرز.
رشیدی، ز.؛ روستا، ع.ر. (1395). تأثیر ابعاد انسانی مدیریت کیفیّت در استقرار و تقویت زنجیره ارزش مدیریت دانش در صنایع شیر پاستوریزه پاک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت (گرایش مدیریت اجرایی). واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی.
زینالی، س.؛ موسی خانی، م.؛ مانیان، ا.؛ حسن‌زاده، ع.ر. (1398). طراحی مدل عوامل مؤثر بر تداوم استفاده از سیستم‌‌های اطلاعات (مورد مطالعه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(4): 1535-1560.
سیف اللهی، ن.؛ حاضری، ه.؛ آسوده، ع. (1398). بررسی تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فناورانه بر خلق مزیت رقابتی (نمونه پژوهش: شرکت‌‌های تولیدی پارس خزر و پارس شهاب).مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(5): 13-52.
صادقی، م. (1398). رابطه ابعاد ساختار سازمانی با اجرای مدیریت دانش بر مبنای الگوی بوکوویتز و ویلیامز (نمونه پژوهش: 15 سازمان شهرستان شهرکرد). مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(4): 129-166.
صالحی، ا.؛ وظیفه، ز. (1398). بررسی تأثیر پیاده‌‌سازی ISMS و ITIL بر ارتقاء سیستم‌‌های اطلاعاتی و تداوم خدمات فناوری اطلاعات. پژوهش‌‌های مدیریت عمومی، 12(43): 225-249.
عیدی، ح.؛ آزادی، ر. (1394)، تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه موانع استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) در ادارات ورزش و جوانان. مدیریت ارتباطات در رسانه‌‌های ورزشی، 2(8): 10-20.
کشته‌‌گر، ع.ع.؛ شکوهی، ج. (1394). تبیین رابطه بین سیستم‌‌های اطلاعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی. پژوهش‌‌های مدیریت عمومی، 8(29): 131-152.
کنجکاو منفرد، ا.ر.؛ ملک‌‌پور، ل.؛ حاجی قاسمی، م. (1398). نقش قابلیت‌‌های پویا و دانش مشتری در تأثیر قابلیت‌‌های مدیریت دانش بر عملکرد (نمونه پژوهش: شرکت گاز استان یزد). مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(5): 83-118.
لطیفی جلیسه، س.؛ خیراندیش، م.؛ افشاری‌پور، ا. (1398). فراتحلیل رابطه مدیریت دانش و نوآوری در سازمان با تأکید بر ابعاد و متغیرهای میانجی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(4): 1643-1668.
موسیوند، م.؛ فرازیانی، ف. (1394). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان، کاربرد تحلیل مسیر. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 3(2): 11-21.
Abdulla, A., Aziz, A., Al Shobaki, M. & Abu Naser, S.S. (2017). The Reality of Integrating the Dimensions of Computerized Health Information Systems in Dar AlShifa Medical Complex. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), 1(9): 80-104.
Ada, Ş. & Ghaffarzadeh, M. (2015). Decision Making Based On Management Information System and Decision Support System. European Researcher, 93(4): 260-269.
Almasri, A., El Talla, S.A., Abu-Naser, S.S. & Al Shobaki, M.J. (2018). The Organizational Structure and its Role in Applying the Information Technology Used In the Palestinian Universities Comparative Study between Al-Azhar and the Islamic Universities. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR), 2(6): 1-22.
Barley, W.C., Treem, J.W. & Kuhn, T.R. (2018). Valuing Multiple Trajectories of Knowledge: A Critical Review and Research Agenda for Knowledge Management Research. Academy of Management Annals, 12(1): 278-317.
Biadacz, R. & Biadacz, M. (2015). The Use of Modern Information Technology in Tourist Information Systems on the Example of City of Czestochowa. Procedia Computer Science, 65: 1105-1113.
Chen, Y. & Huang, H. (2012). Knowledge management fit and its implications for business performance: A profile deviation analysis. Knowledge-Based Systems, 27: 262 - 270.
Chitra, K. & Senjith, S.A. (2020). Knowledge Management through Social Media-An Empirical Study on Students in Chennai.Our Heritage, 68(10): 1-5.
Chowdhury, S. & Salahuddin, K.M. (2017).A Literature Review of Factors Influencing Implementation of Management Information Systems in Organizations. International Journal of Business and Management, 12(8): 72-79.
Democ, V., Vyhnáliková, Z. & Alác, P. (2015). Proposal for Optimization of Information System. Procedia Economics and Finance, 34: 477-484.
FarajAllah, A.M., El Talla, S.A., Abu-Naser, S.S. & Al Shobaki, M.J. (2018). The Impact of the Leadership Standard in International Quality Models on Improving University Performance through the Intermediate Role of the Strategy Standard.International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), 2(9): 21-32.
Friedrich, J., Becker, M., Kramer, F., Wirth, M. & Schneider, M. (2020). Incentive design and gamification for knowledge management. Journal of Business Research, 106: 341-352.
Hendriarto, Y. & Susanty, A.I. (2018). The Influence Of Organizational Culture And Organizational Structure On The Implementation Of Knowledge Management Process In Corporate University Of PT. XYZ, The 8Th International conference on Sustainable Collaboration in business. Technology, Information and innovation, 1(1): 1-7.
Hughes, D.L., Rana, N.P. & Dwivedi, Y.K. (2020). Elucidation of IS project success factors: an interpretive structural modelling approach. Annals of Operations Research, 285: 35-66.
Iqbal, A., Latif, F., Marimon, F., Sahibzada, U.F. & Hussain, S. (2019). From knowledge management to organizational performance: Modelling the mediating role of innovation and intellectual capital in higher education. Journal of Enterprise Information Management, 32(1): 36-59.
Mahdi, O.R., Nassar, I.A. & Almsafir, M.K. (2019).Knowledge management processes and sustainable competitive advantage: An empirical examination in private universities. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management, 14:1-25.
Martins, J., Branco, F. & Gonçalves, R. (2019). Assessing the success behind the use of education management information systems in higher education. Telematics and Informatics, 38: 182-193.
Mirzaee, S. & Ghaffari, A. (2018). Investigating the impact of information systems on knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 22(3): 501-520.
Nisar, T.M., Prabhakar, G. & Strakova, L. (2019). Social media information benefits, knowledge management and smart organizations. Journal of Business Research, 94: 264-272.
Ouriques, R.A.B., Wnuk, K., Gorschek, T. & Svensson, R.B. (2018). Knowledge management strategies and processes in agile software development: a systematic literature review. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 29(3): 345-380.
Shujahat, M., Sousa, M.J., Hussain, S. & Nawaz, F. (2019). Translating the impact of knowledge management processes into knowledge-based innovation: The neglected and mediating role of knowledge-worker productivity. Journal of Business Research, 94: 442-450.
Tummers, J., Kassahun, A. & Tekinerdogan, B. (2019). Obstacles and features of Farm Management Information Systems: A systematic literature review. Computers and Electronics in Agriculture, 157: 189-204.
CAPTCHA Image