سنجش معیارهای مدیریت دانش، در وب‌سایت‌ دانشگاه‌های دولتی شهر تهران براساس مدل K-ACT (مطالعه موردی وب‌سایت دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی، براساس معیارهای مدیریت دانش، مدل کا- اکت است که پس از ارزیابی انجام گرفته، رتبه‌بندی جامعه مورد پژوهش نیز مشخص گردید.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با روش پیمایشی- ارزیابانه انجام شده است.
نتایج: وب‌سایت دانشگاه تهران در مولفه دسترس‌پذیری ‌دانش با 8/72% در جایگاه اول و وب‌سایت‌های دانشگاه‌های تربیت مدرس و علامه طباطبایی هر کدام با 4/63% در این مولفه در جایگاه دوم قرار دارند. در مولفه خلق دانش، وب‌سایت دانشگاه تربیت مدرس با 3/83% در جایگاه نخست، وب‌سایت دانشگاه علامه طباطبایی با50% امتیاز در جایگاه دوم و وب‌سایت دانشگاه تهران با 3/33% در جایگاه سوم قرار دارند. در مولفه اشاعه اطلاعات دانش نیز وب‌سایت دانشگاه تربیت مدرس با 3/86% رتبه اول، وب‌سایت دانشگاه علامه طباطبایی با 5/54% در جایگاه دوم و وب‌سایت دانشگاه تهران با 50% امتیاز در جایگاه سوم قرار دارند. به طور کلی در این مدل (که خود شامل سه مولفه دسترس‌پذیری، خلق و اشاعه دانش است)، وب‌سایت دانشگاه تربیت مدرس با 76% امتیاز دارای رتبه نخست، وب‌سایت‌های دانشگاه تهران و علامه طباطبایی نیز هر کدام با 58% امتیاز دارای رتبه دوم می‌باشند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر، مبین این مطلب است که هر چند وب‌سایت‌های جامعه مورد بررسی، در رعایت معیارهای مدیریت دانش بالاتر از حد متوسط ظاهر شدند، ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و هنوز ضعف‌های بسیاری در استفاده از فناوری‌های نوین و مخصوصا وب‌سایت‌ها در ایران وجود دارد. هرچند گام‌هایی در این راستا برداشته شده، ولی نیازمند استفاده از تفکرات کارشناسان خبره از یک‌سو و نظرسنجی از کاربران وب‌سایت‌ها از سوی دیگر نیز می‌تواند در این راستا راهگشا و موثر باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of knowledge management criteria in the website of govenmental universities in Tehran based on the K-ACT model: Case studies of Tehran University website, Tarbiat Modares and Allameh Tabatabai

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Ahmadi Mirghaed 1
  • Esmat Momeni 2
1 Master of Information Science and Knowledge, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Information Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim:The purpose of the present study was to evaluate the websites of three universities of Tehran, Tarbiat Modares and Allameh Tabataba'i based on knowledge management criteria, Cactect Model.
Methodology: The present study has been conducted in terms of applied purpose and survey-evaluation method.
Findings: The website of the University of Tehran is in the first place in the component of accessibility of knowledge with 72.8% of the score and the websites of Tarbiat Modares and Allameh Tabatabai universities are in the second place with 63.4% each in this component. In terms of knowledge creation, Tarbiat Modares University website is in the first place with 83.3%, Allameh Tabatabai University website is in the second place with 50% and Tehran University website is in the third place with 33.3%. In terms of knowledge dissemination, the website of Tarbiat Modares University is in the first place with 86.3%, the Website of Allameh Tabatabai University is in the second place with 54.5% and the website of the University of Tehran is in the third place with 50%. In general, in this model (which includes three components of accessibility, creation and dissemination of knowledge), the website of Tarbiat Modares University with 76% of points is ranked first, the websites of University of Tehran and Allameh Tabatabai are also ranked second with 58% of the score.
Conclusion:The results of the present study indicate that although the websites of the study population appeared above the average in terms of knowledge management criteria, there is still a gap to reach the desired point and there are still many weaknesses in using new technologies, and in particular website in Iran.. Although steps have been taken in this regard, the use of expert opinions on the one hand and the surveys of website users on the other hand can be helpful and effective in this regard.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • K-ACT Model
  • Website Evaluation
  • University of Tehran Website
  • Tarbiat Modares University Website
  • Allameh Tabataba'i University Website
بهزادی، ح.؛ سنجی، م. (1388). بررسی میزان دسترس‌پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال‌های وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران. علوم ‌و فناوری ‌اطلاعات ایران، 27(1): 27-5.
حمدی‌پور، ا. (1390). ارزیابی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ارائه پیشنهادهایی در جهت بهبود وضعیت آنها. مدیریت اطلاعات سلامت، 8(2): 13-1 .
زاهدی، ش. (1389). ارزیابی کیفیت وبسایت‌ها؛ ابزارها و معیارها. مدیریت توسعه و تحول، 2(4): 16-5 .
عاملی، س.ر. (1392). روش‌های تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه. تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم.
غریبه‌نیازی، م. (1392). ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با دو روش وب کیو ای ام و نمایه ارزیاب وب و مقایسه نتایج آنها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. تهران: دانشگاه الزهرا.
قانع، م.ر. (1390). نظام ارزیابی وب سایت دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی. شیراز: تخت جمشید.
محسن‌زاده، ف. ؛ بهزادی، ح. (1391). ارزیابی وب‌سایت‌های واحدهای مناطق 7، 14 و 15 دانشگاه آزاد اسلامی از نظر رعایت معیارهای مدیریت دانش (مدل k-ACT). دانش‌شناسی، 5(19): 136-116.
مهدوی‌زاده، ا. (1394). ارزیابی کیفیت وب‌سایت دانشگاه‌ها مبتنی بر تکنیک کاوش استفاده از وب (مورد مطالعه: وب‌سایت دانشگاه سمنان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی. سمنان: دانشگاه سمنان.
Ables, E.G.; White, M.D. & Hahn, K. (1999). A user-based design process for web site. OCLC System & Services, 15(1): 35-44.
Davenport, T.H. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Goh, D. & et al. (2007). Knowledge access, creation and transfer in e-government portals. Online information review, 32(3): 348-369.
Kennedy, P. (2006). Accessibility tips for website construction. Available from:
URL: http://www.steptwo.comau/papers/kmc accessibility tips/index.html
Morrison, A.M.; Taylor, J.S. & Douglas, A. (2005). Website evaluation in Tourism and hospitality: the art is not yet stated. Journal of Travel & Tourism Marketing, 17(2-3): 233-251.
Nadi Ravandi, S.; Djanavi, E.; Abbasi, S. & Gilasi, H.R. (2014). Analysis and Evaluation of the World's Top Hospital Portals from the Perspective of Internet-based Knowledge Management Model Retrieved from K-ACT Model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 147: 47-55.
Nah, F.; Siau, K. & Tian, Y. (2005). Knowledge management mechanisms of financial service sites. Communications of the ACM, 48(6): 117-123.
Raward, R. (2001). Academic Library Website Design Principles: Development of a Cheklist. Australian Academic & Research Libraries, 32(2).
Sandvig, J. & Bajwa, D. (2004). Information seeking on universities websites: An exploratorystudy. The journal of computer information systems, 45(10): 13-22 .
Tierney, R.J. & et al. (2003). Interactive assessment: Teachers, parents, and students as partners. Norwood, Mass: Christopher-Gordon Publishers.
Tung, F.C. & Chang, S.C. (2008). Nursing students behavioral intention to use online courses: A questionnaire survey. International journal of nursing studies, 45(9): 1299-1309.
CAPTCHA Image