ارائه مدلی رسانه‌ای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی به منظور افزایش اعتماد به تجارت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت رسانه، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل رسانه‌ای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی به منظور ارتقاء اعتماد به تجارت الکترونیک (B2C) با استفاده از روش گراندد تئوری بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری به صورت نظری انتخاب شده و شامل خبرگان و متخصصان صاحب‌نظر براساس معیارهای مد نظر محقق بود. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پیاده‌سازی مصاحبه‌ها، کدگذاری و خلاصه‌سازی بوده و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از کدبندی و دسته‌بندی مقوله‌‌ها و تم‌‌ها انجام شد. سپس گزاره‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، گزینشی و محوری دسته‌بندی شدند. در نهایت با بررسی شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها، مقوله اصلی پژوهش یعنی «ارتقاء اعتماد به تجارت الکترونیک» مورد شناسایی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، حاکی از این است که در شرایط علّی، «نقش رسانه و شبکه‌های اجتماعی» در اعتمادسازی به تجارت الکترونیک، در عوامل مداخله‌گر «فاکتورهای زیربنایی و مشکلات ناامنی در فضای مجازی»، در شرایط زمینه‌‌ای «متغیرهای مربوط به وب‌سایت، شبکه و نحوه مدیریت آنها» و در مورد راهبردها «استراتژی‌های مدیریتی و کاربردی، زیرساختی و انگیزشی» بیشترین فراوانی و اهمیت را به خود اختصاص دادند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر مبین این مطلب است که نام و نشان تجاری معتبر، شفافیت عملکرد و افزایش تراکنش در افزایش اعتماد مشتری به یک وب‌سایت تجارت الکترونیکی تأثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Media-Based Model on Social Networks to Increase Trust in E-Commerce

نویسندگان [English]

  • ٍEhsan Fouladikia 1
  • Faezeh Taghipoor 2
  • Amirreza Nagsh 3
1 PhD. Student of Media Management, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Purpose: This study was conducted to provide a social media-based model of the factors affecting the promotion of trust in e-commerce using three-stage grounded theory.
Methodology: The statistical community has been purposefully selected and it includes experts and specialists with knowledge and familiarity with the subject of e-commerce and related issues and those involved in its implementation. The research tool was the implementation of interviews in the form of coding and summarizing them and the method of data analysis using coding and categorization of categories and themes using the grounded theory method. Finally, the statements obtained from the interview are categorized by three methods of open, selective, and axial coding. Finally, by examining the causal conditions, background conditions, and intervening conditions, the effective factors in promoting trust in e-commerce were identified.
Finding: After analyzing the data based on expert evaluation, it was observed that there is a significant relationship between the reliability of e-business websites and improving customer trust. It was also confirmed that a reputable brand and the transparency of a website have a direct effect on increasing customer trust in the website.
Conclusion: The effective supportive role of the government in the development of
e-commerce was proven. The results of this research apply to consumers and e-business owners.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • B2C E-Commerce
  • Trust
  • Social Networks
  • Media
ترکستانی، م.ص.؛ مفاخری، ف.؛ حقیقت، ف. (1395). تأثیر رضایت و اعتماد بر وفاداری الکترونیک و خرید آنلاین محصولات گردشگر. مطالعات مدیریت گردشگری، 24(34): 93-109.
حقیقی نسب، م.؛ قاسمی، غ.ح. (1396). تجارت الکترونیکی از منظر مدیریتی و شبکه‌های اجتماعی. تهران: آتی نگر.
حقیقی، ا.؛ منتظر، م. (1394). شناسایی عوامل موثر بر اعتمادسازی در شبکه‌های اجتماعی برخط به کمک روش الکتره فازی. مدیریت فناوری اطلاعات، 7(4): 715-740.
خداداد حسینی، س.ح.؛ شیرخدایی، م.؛ کردنائیج، ا. (1388). عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدلB2C). پژوهش‌های مدیریت در ایران، 13(61): 93-118.
رضوانی، ط. (1394). نقش مؤثر شبکه‌های اجتماعی در تجارت الکترونیک. قابل دسترس در:
http://learnmarketing2015.blogfa.com/post/14
سهرابی، ب.؛ خانلری، ا. (1389). شناسایی عوامل اثرگذار بر به‌کارگیری موفق تجارت الکترونیک در بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران. توسعه کارآفرینی، 2(7): 11-3.
صالحی صدقیانی، ج.؛ اخوان، م.؛ باب الحوائجی، م. (1384). مدیریت روابط با مشتری در تجارت الکترونیک بین بنگاهی. مطالعات مدیریت، 3(8): 71-93.
صنایعی، ع. (1387). تجارت الکترونیک با رویکردی بر کشورهای در حال توسعه. اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
عسگری، ن.؛ حیدری، ح. (1394. ارائه الگویی از عوامل موثر بر اعتماد و رضایت مشتری در بخش تجارت الکترونیک (مورد مطالعه: سایت‌های تخفیف گروهی در ایران). مدیریت فناوری اطلاعات،7(3): 655-674.
فتحیان، م.؛ مولاناپور، ر. (1396). تجارت الکترونیکی با رویکردی بر تجارت اجتماعی. تهران: آتی نگر.
فیضی، ک.؛ کزازی، ا.؛ خلیلی شجاعی، و. (1387). مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان). مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، بهار، 19(57): ص 105-132.
مهدی‌زاده، م. (1397). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
ناصری، ز.؛ نوروزی، ع.؛ فهیم‌نیا، ف.؛ مانیان، ا. (1396). بازاریابی محتوایی: شناسایی مولفه‌ها و ابعاد اساسی به منظور ارائه مدل مفهومی. پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، 7(1): 280-303.
نصیری، ب. (1384). مخاطبان و سواد رسانه‌ای. روزنامه همشهری، شماره 3707.
نوری، ع.؛ مهرمحمدی، م. (1390). الگویی برای بهره‌گیری از روش نظریه برخاسته از داده‌ها در پژوهش‌های تربیتی. مطالعات برنامه درسی، 6(23): 8-35.
Asgari, N. & Heidari, H. (2016). Providing a Model of Factors Affecting Customer Trust and Satisfaction in the E-Commerce Sector (Case Study: Group Discount Sites in Iran). IT management, Autumn, 7(3): 655-674. [In Persian]
Bonsall, I.V.; S.B.; Green, J. & Muller III, K.A. (2020). Market uncertainty and the importance of media coverage at earnings announcements. Journal of Accounting and Economics, 69(1): 101264.
Chong, A.Y.L. & Boying, L. (2018). The Role of Social Media in Enhancing Guanxi and Perceived Effectiveness of E-commerce Institutional Mechanisms in Online Marketplace. Information & Management, 55(5): 621-632. DOI: 10.1016/j.im.2018.01.003
Edwin, A. (2015). Effectiveness of Social Media Networks as a Strategic Tool for Organizational Marketing Management. Journal of Internet Banking and Commerce, 01(s2).           
DOI: 10.4172/1204-5357.S2-006, 1-9
Fathian, M. & Molanapour, R. (2018). E-commerce with an approach to social commerce. Tehran: Atinegar Pub. [In Persian]
Feizi, K.; Kazzazi, A. & Khalil Shojaei, V. (2009). Customer Relationship Management and Customer Satisfaction: An Analysis Based on Service Quality Model (Serqual) (Parsian Electronic Commerce Company). Management studies (improvement and transformation), 19(57): 105-132. [In Persian]
Haghighi Nasab, M. & Ghasemi, Gh.H. (2018). E-commerce from a managerial perspective and social networks. Tehran: Atinegar Pub.[In Persian]
Haghighi, A. & Motazer, M. (2016). Identifying the factors affecting trust building in online social networks using fuzzy electro method. Journal of Information Technology Management, 7(4): 715-740. [In Persian]
Hajli, M.N. (2014). A study of the impact of social media on consumers. International Journal of Market Rch, 56(3).
Hajli, M.N. (2014). A study of the impact of social media on consumers. International Journal of Market Rch, 56(3). DOI: 10.2501/IJMR-2014-025
Khodadad Hoseini, S.H.; Shirkhodaei, M. & Kordnaeach, A. (2010). Factors affecting customer trust in e-commerce (B2C model). Management Reaserch in Iran, 13(2): 93-118. [In Persian]
Mahdizadeh, M. (2019). Media Theories: Common Thoughts and Critical Perspectives. Tehran: Hamshahri pub. [In Persian]
Naseri, Z.; Norouzi, A. & Fahimnia, F. (2018). Content Marketing: Identifying the basic components and dimensions in order to provide a conceptual model. Theoretical and applied research in information science and epistemology, 7(1): 280-303. [In Persian]
Nasiri, B. (2006) Audience and media literacy, Hashahri Newspaper, 3707. [In Persian]
Nouri, A. & Mehrmohammadi, M. (212). A Model for Applying Grounded Theory in Educational Studies. Curriculum studies, 6(23): 8-35. [In Persian]
Rezvani, T. (2016). The effective role of social networks in e-commerce. Available at: http://learnmarketing2015.blogfa.com/post/14. [In Persian]
Salehi Sedghiani, J. & Akhavan, M. & Babolhavaeji, M. (2006). Customer Relationship Management in (B2B) E-Commerce. Management studies, 3(8): 71-93. [In Persian]
Sanayei, A. (2009). E-commerce with an approach to developing countries. Isfahan: University Jihad. [In Persian]
Soderholm, A.B. & Sawe, E. (2018). Who trusts social media? Computers in Human Behavior, 81: 303-315. DOI: 10.1016/j.chb.2017.12.026
Soderholm, G.; Bertsch, A. & Soderholm, A. (2018). Data on social media use related to age, gender and trust constructs of integrity, competence, concern, benevolence and identification. Data in Brief, 18: 696-699. DOI: 10.1016/j.dib.2018.03.065
Sohrabi, B & Khanlari, A. (2011). Identifying the factors affecting the successful use of
e-commerce in small and medium enterprises in Iran. Entrepreneurship Development, 2(7): 3-11. [In Persian]
Torkestani, M.S. & Mafakheri, F. & Haghighat, F. (1395) The effect of satisfaction and trust on
e-loyalty and online shopping of tourist products. Tourism Management Studies, 24(34): 93-109. [In Persian]
Yerasani, S.; Appam, D.; Sarma, M. & Tiwari, M.K. (2019). Estimation and maximization of user influence in social networks. International Journal of Information Management, 47: 44-51.
CAPTCHA Image