شناسایی ‏مؤلفه‏ ها و ‏مهارت‏ های مدیریت دانش شخصی ‏کتابداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف:هدف این پژوهش شناسایی ‏مؤلفه‏های مدیریت دانش شخصی و بررسی وضعیت ‏مهارت‏های مدیریت دانش شخصی کارکنان و کتابداران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران است.
روش‌شناسی: این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی بوده و برحسب روش و چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز، از نوع پژوهش آمیخته (کیفی- کمّی) است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی افرادی هستند که در زمینه مدیریت دانش شخصی سابقه مطالعه و پژوهش داشته‌اند و در بخش کمّی کارکنان و کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران هستند. برای مطالعه جامعه پژوهش از پرسشنامه محقق‌ساخته مدیریت دانش شخصی استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 8/0 به دست آمد.
یافته‏ها: از میان مؤلفه‌‌های مدیریت دانش شخصی کارکنان و کتابداران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران، مؤلفه تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح نسبتاً مطلوب، و سایر مولفه‌های مورد بررسی در سطح مطلوب قرار دارند. بین ‏مهارت‏های مدیریت دانش شخصی با مقطع تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد؛ اما بین جنسیت، سن و سابقه با ‏مهارت‏های مدیریت دانش شخصی، تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری:مدیریت دانش شخصی به عنوان ابزاری با دوام در اختیار کتابخانه‌های دانشگاهی است، که از طریق آن می‌توانند خدمات خود را بهبود بخشیده و توان رقابتی‌شان را حفظ کنند. به نظر می‏رسد که ‏مهارت‏های مدیریت دانش شخصی نیاز به آموزش دارند. از آنجا که کتابداران نیز مانند سایر افراد بدون مهارت‌های مدیریت دانش شخصی نمی‌توانند جایگاه خود را در کتابخانه ارتقاء دهند، نیازمند یادگیری اصول مدیریت دانش شخصی هستند. یادگیری و شناسایی مهارت‌های مدیریت دانش شخصی کتابداران به آن‌ها کمک خواهد کرد با آگاهی بیشتری نسبت به بهبود این مهارت‌ها بپردازند و مسئولان کتابخانه و نیز جامعه دانشگاهی متقاعد خواهند شد تا توجه بیشتری به ابزارها و فنون مدیریت دانش شخصی کتابداران داشته‌‌ باشند. بنابراین، مدیران کتابخانه‏ها و دانشگاه‏ها باید برای آموزش این ‏مهارت‏ها برنامه‏ریزی کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Librarians’ Personal Knowledge Management

نویسنده [English]

  • Zahra Jamali
M.A. Knowledge and Information Science, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to identify the dimensions of personal knowledge management and to evaluate the status of personal knowledge management skills of librarians in central libraries of public libraries in Tehran.
Methodology: This is purpose-based research and is qualitative-quantitative research based on the method and how to obtain the required data. The statistical population of this research in the qualitative section is individuals who have had a background in personal knowledge management and research, and in the quantitative section, it is the staff and librarians of central libraries of public universities in Tehran. A researcher-made questionnaire consisting of seven components of retrieval, evaluation, organization, collaboration, analysis, information provision, and information security was used to evaluate personal knowledge management. Cronbach's alpha reliability was 0.8.
Findings: Among the elements of librarians’ personal knowledge management in central libraries of state universities in Tehran, the component analysis has been at the relatively desired level, and other studied components were at the desired level. There is a significant relationship between personal knowledge management skills, but there is no significant difference between gender, age, and background with personal knowledge management skills.
Conclusion: Personal knowledge management serves as a viable tool for academic libraries, through which they can improve their services and retain their capacity. Personal knowledge management skills seem to need instruction. Because librarians, as well as other people with no personal knowledge management skills, are unable to improve their position in the library, they need to learn the basics of personal knowledge management. Learning and identification of librarians’ personal knowledge management skills will help them learn more about improving those skills; and library officials and academic community will be persuaded to pay more attention to the tools and techniques of personal knowledge management. Therefore, library managers and universities must be planned to be trained in this case.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Personal Knowledge Management
  • Librarian
  • Central Library
  • Tehran
  • the academic library
اسلام‌پناه، م.؛ شهبازی، ش.؛ باقلی، ج. (1399). رابطه جوّ اخلاقی سازمان و تصمیم‌گیری مدیران؛ آزمون نقش میانجی مدیریت دانش شخصی. اخلاق در علوم و فنّاوری، ۱۵(۲): ۸۶-۹۲.
ترنتن، اس.؛ مک کراکن، ک. (1386). نقش عامل انسانی در مدیریت دانش. ترجمه ا. محسنزاده. کتابداری و اطلاعرسانی، 01(1): 902-791.
حجازی، ی.؛ بازرگان، ع.؛ اسحاقی، ف. (1387). راهنمای گام به گام ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. تهران: نشر روان.
حریری، ن. (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
حسینی‌صدر، الف.؛ اباصلتیان، ع. (2931). بررسی تاثیر ‏مؤلفه‏های هوش هیجانی بر تمایل افراد به تسهیم دانش در سازمان ناجا. منابع انسانی ناجا، 4 (33): 13-45.
خادمی‌زاده، ش.؛ عبداللهی، ف.؛ بیگدلی، ز. (1398). بررسی وضعیت مدیریت دانش شخصی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز براساس مدل اوری. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 53(1): 1-21.
زوارقی، ر. (1388). چشم‌اندازی بر راهبردها، ابزارها، و ‏مهارت‏های مدیریت دانش شخصی (پی. کی. ام). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 20(2): 177- 198.
سیرجانی قرآنی، س. (1389). کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضاء هیأت علمی دانشگاه بیرجند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. بیرجند: دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند.
عطاپور،‏ ه. (1388). بررسی و تحلیل عوامل موثر بر چرخه مدیریت دانش در کتابخانه‏های دانشگاهی. در: مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت دانش. تهران: نشر کتابدار.
غفاری، س.؛ زنجیردار، م.؛ حقدادی، م. (1388). مطالعه راهبردی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اراک. اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، 26(1): 22- 28.
قاسمیان، ج.؛ جعفرزاده کرمانی، ز.؛ سالاری، م. (1396). بررسی وضعیت و موانع مؤثر بر به‌کارگیری مدیریت دانش شخصی توسط مدیران(مطالعه موردی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی). تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 53(3): 21-1.
گلچین‏‏نژاد، ش.؛ بیگدلی، ش.؛ فرج‌پهلو، ع. (1395). بررسی رابطه مولفه‌های مدیریت دانش شخصی با توانمندی شغلی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر اهواز. پایان‏‏نامه کارشناسی ارشد. اهواز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران.
محمدی، م.؛ باقری، الف. (1392). ارزیابی مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مدیریت اطلاعات سلامت، 10(2).
نیکوکار، م. (1391). نقش مدیریت دانش شخصی بر شایستگی‌های سازمان با بررسی اثر میانجی‌گری مدل SECI. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.
هولستى، ال. (1373).تحلیل محتوا در علوم اجتماعى و انسانى. ترجمه ن. سالارزاده امیرى. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
Agnihotri, R. & Troutt, M. (2009). The effective use of technology in personal knowledge management: A framework of skills, tools and user context. Online Information Review, 33(2): 329-342. https://doi.org/10.1108/14684520910951249
Anike, A. & Echedom, A. (2020). Awareness and Application of Personal Knowledge Management by Academic Librarians in University Libraries in South-East Nigeria. Information and Knowledge Management, 10(6): 25-34. https://doi.10.7176/IKM/10-6-05
Avery, S.; Brooks, R.; Brown, J.; Dorsey, P. & O’Conner, M. (2001). Personal knowledge management: framework for integration and partnerships. In: Proc. of ASCUE Conf
(pp. 39-43). doi.org/10.5281/zenodo.1128181
Axford, M. & Renfro, C. (2015). Personal Knowledge Management in Outreach and Instruction. International Journal of Digital Library Systems (IJDLS), 5(1): 16-30.
https://doi.org/10.4018/2015010103
Barth, S. (2004). Self-organization: taking a personal approach to KM. Knowledge Management Tools and Techniques:Practitioners and Experts Evaluate KM Solutions, 8(6): 347-361. http://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7818-6.50030-X
Berman, K.A. & Annexstein, F.S. (2003). Actualizing Context for Personal Knowledge Management. Cincinnati: Department of ECECS, University of Cincinnati.
Cheong, R.K. & Tsui, E. (2010). The roles and values of personal knowledge management: an exploratory study. Vine, 40(2): 204-227. https://doi.org/10.1108/03055721011050686
Cheong, R.K. & Tsui, E. (2011). From Skills and Competencies to Outcome‐based Collaborative Work: Tracking a Decade's Development of Personal Knowledge Management (PKM) Models. Knowledge and Process Management, 18(3): 175-193. DOI: 10.1002/kpm.380
Efimova, L. (2005). Understanding personal knowledge management: A weblog case. Available at: https://www.semanticscholar.org/
Frand, J. & Hixon, C. (1999). Personal Knowledge Management: Who, What, Why, When, Where, How. Available at: http://hdl.handle.net/1794/24358
Frand, J.L. & Lippincott, A. (2002). Personal knowledge management: a strategy for controlling information overload. Anderson School at UCLA. Available at:
Haraldsdottir, R. & Gunnlaugsdottir, J. (2018). The missing link in information and records management: personal knowledge registration. Management journal, 28(1): 79-98.
https://doi.org/10.1108/RMJ-05-2017-0013
Higgison, S.; Gill, L.; Greenfield, P.; Macaulay, K. & Ridley, M. (2004). About the relationships between knowledge management, internal communications and human resources. knowledge management-london, 7(6): 10-12.
Holsapple, C. & Joshi, K. (2004). A formal knowledge management ontology: Conduct, activities, resources, and influences. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 55(7): 593-612. https://doi.org/10.1002/asi.20007
Ives, B. & Watlington, A. (2005). Using blogs for personal KM and community building. Knowledge Management Review, 8(3): 12-15.
Jain, P. (2011). Personal knowledge management: the foundation of organisational knowledge management. South African. Journal of Libraries and Information Science, 77(1): 143-167. DOI: https://doi.org/10.7553/77-1-62
Jashapara, A. (2005). The emerging discourse of knowledge management: a new dawn for information science research?. Journal of information science, 31(2): 136-148.
https://doi.org/10.1177/0165551505051057
Jefferson, T. (2006). Taking it personally: personal knowledge management. VINE, 36(1): 35-47. https://doi.org/10.1108/03055720610667345
Liaw, S.; Hatala, M. & Huang, H. (2010). Investigating acceptance toward mobile learning to assist individual knowledge management: Based on activity theory approach. Computers and Education, 54(2): 446-454. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.08.029
Liu, C.; Wang, J. & Lin, C. (2017). The concepts of big data applied in personal knowledge management. Journal of knowledge management, 21(1): 213-230.
https://doi.org/10.1108/JKM-07-2015-0298
Pauleen, D. (2009). Personal knowledge management: putting the “person” back into the knowledge equation. Online Information Review, 33(2): 221-224.
DOI: 10.1108/14684520910951177
Peng, H. (2013). Why and when do people hide knowledge? Journal of Knowledge Management,17(3): 398-415. https://doi.org/10.1108/JKM-12-2012-0380
Schoenherr, T.; Griffith, D.A. & Chandra, A. (2014). Knowledge management in supply chains: The role of explicit and tacit knowledge. Journal of Business Logistics, 35(2): 121-135. https://doi.org/10.1111/jbl.12042
Sohail, M. & Daud, S. (2009). Knowledge sharing in higher education institutions: Perspectives from Malaysia. Vine, 39(2):125-142. https://doi.org/10.1108/03055720910988841
Swigon, M. (2014). Personal knowledge and information management behaviour in the light of the comparative studies among Polish and German students. Information research-an international electronic journal. 19(4): 118-135.
Van den Hooff, B. & Huysman, M. (2009). Managing knowledge sharing: Emergent and engineering approaches. Information and Management, 46(1): 1-8.
https://doi.org/10.1016/j.im.2008.09.002
Verma, S. (2009). Personal knowledge management: a tool to expand knowledge about human cognitive capabilities. International Journal of Engineering and Technology, 1(5): 435-448. http://DOI.org/10.7763/IJET.2009.V1.81
Wright, K. (2005). Personal knowledge management: supporting individual knowledge worker performance. Knowledge management research and practice, 3(3): 156-165.
https://doi.org/ 10.1057/palgrave.kmrp.8500061
Ya-ping, F. (2005). Talk about the staff's personal knowledge management of librarians [J]. Journal of Academic Library and Information Science, 3(7): 35-48.
Zhou, D. & He, E. (2009). Research on Web Based Personal Knowledge Management. 2009 Pacific-Asia Conference on Knowledge Engineering and Software Engineering, IEEE Computer Society. DOI: 10.1109/KESE.2009.38
Ziegler, J. (2008). What are the key principles of Organizational IQ. London: Synesis.
Zuber-Skerritt, O. (2005). A model of values and actions for personal knowledge management. Journal of Workplace Learning, 17(1/2): 49-64. https://doi.org/10.1108/13665620510574450
CAPTCHA Image