موردپژوهی وضعیت شفافیت وب‌‌سایت سازمان‌‌های بین‌المللی حقوق بشر: گامی به سوی حکمرانی خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق بین‌‌الملل، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت شفافیت و نقش انکارناپذیر سازمان‌‌های بین‌‌المللی حقوق بشر، پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارزیابی وضعیت شفافیت وب‌‌سایت سازمان‌های بین‌‌المللی حقوق بشر انجام شد.
روش‌‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی بوده و از نظر هدف، از نوع ارزشیابی است، که از حیث روش گردآوری اطلاعات به روش پیمایشی- توصیفی انجام شد. بدین منظور، نخست، جامعه آماری متشکل از یازده وب‌‌سایت سازمان‌‌های بین‌‌المللی حقوق بشری انتخاب گردید، پرسشنامه‌‌ای با محوریت سه بُعد اصلی (یعنی دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم‌‌گیری، و دسترسی به نتایج) به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت، و با استفاده از روش‌‌های آمار توصیفی، داده‌‌های موجود تحلیل شدند.
یافته‌‌ها: از منظر شفافیت وب‌‌سایت، یونسکو با برخورداری هر 40 گویه تعریف شده برابر با 100 درصد و سازمان فعالان حقوق بشر بدون مرز با برخورداری تنها 16 گویه از کل 40 گویه تعریف شده برابر با 40 درصد به عنوان موفق‌‌ترین و ضعیف‌ترین وب‌‌سایت سازمان‌‌های بین‌‌المللی حقوق بشر، مورد مطالعه در این پژوهش شناخته شدند. افزون بر آن، سه سازمان سازمان بین‌‌المللی کار، سازمان جهانی بهداشت و یونیسف به صورت مشترک رتبه دوم، سازمان مدافعان حقوق بشر رتبه سوم، سازمان ضد برده‌‌داری بین‌‌الملل رتبه چهارم، سازمان ملل متحد رتبه پنجم، سازمان بین‌‌المللی حق بر غذا رتبه ششم، سازمان عفو بین‌‌الملل رتبه هفتم، مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی رتبه هشتم، و فعالان حقوق بشر بدون مرز رتبه نهم را به لحاظ شفافیت وب‌سایت کسب کردند.
نتیجه‌‌گیری: وضعیت شفافیت وب‌‌سایت سازمان‌های بین‌‌المللی حقوق بشر براساس مؤلفه‌‌های دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم‌‌گیری و دسترسی به نتایج قابل قبول ارزیابی شد. با این حال، به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر وب‌‌سایت‌های سازمان‌های بین‌‌المللی حقوق بشر در زمینه مؤلفه‌‌های سه‌‌گانه، پیشنهاد شد که گنجاندن و دسترسی آنلاین به برخی موارد، بیش از پیش، در اولویت کاری قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Case Study on the State of Transparency of Human Rights International Organizations’ Websites: A Step towards Good Governance

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Nouripour 1
  • Akram Tajik 2
  • Alireza Isfandyari-Moghaddam 3
1 M.A. Student, Department of International Law, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.
2 Assistant Professor, Law Department, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
3 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Due to the digital revolution and increasing development of ICTs, and the entrance of national as well as international organizations to such an arena, the foundation of transparency is formed through virtual environments including organizational websites. As a result of the importance of this subject, i.e. transparency, and also, the undeniable role of human rights international organizations, the present research aims to explain and evaluate the transparency status of websites at these organizations.
Methodology: To do this, firstly, the research population consisting of 11 human rights international organizations was selected. A questionnaire revolving around 3 main dimensions (access to information, contribution to/engagement in decision making, and access to outputs) was developed and utilized, and then, the gathered data were analyzed.
Findings: Based on the analysis of collected data, UNESCO (with 100 percent coverage of transparency items) and HRWF (with 40 percent coverage of transparency items) were the best and the worst performers, respectively.
Moreover, the three organizations "International Labor Organization", "World Health Organization", and "United Nations Children's Fund" (joint second rank with 97.5 percent coverage of transparency items), "Civil Rights Defenders" (third rank with 92.5 percent coverage of transparency items), "Anti-Slavery International" (fourth rank with 90 percent coverage of transparency items), "United Nations" (fifth rank with 87.5 percent coverage of transparency items), FIAN (sixth rank with 75 percent coverage of transparency items), "Amnesty International" (seventh rank with 72.5 percent coverage of transparency items), and "Center for Economic and Social Rights" (eighth rank with 67.5 percent coverage of transparency items) were identified.
Conclusion: Finally, the overall performance of the international organizations of human rights was evaluated as acceptable. Regardless of the current situation, in line with much more performance and so better transparency, some recommendations revolving around the three main dimensions (i.e., access to information, contribution to/engagement in decision making, and access to outputs) were emphasized.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Information Management
  • Transparency
  • Websites
  • Good Governance
  • International Organizations
  • Human Rights
اصلانی، ر. (1395). نقش سازمان‌‌های بین‌‌المللی غیر دولتی در حمایت از حقوق بشر با تاکید بر سازمان عفو بین‌‌الملل. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
پیران‌‌نژاد، ع. (1390). تبیین آثار گسترشICT بر تسهیل مردم‌سالاری. پایان‌‌نامه دکتری. دانشگاه تهران.
جمالی، ق. (1395). ارزیابی وضعیت شفافیت وب‌سایت‌‌های سازمان‌‌های دولتی. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
حسن‌زاده کجیدی، م. (1391). بررسی و سنجش شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شهری (شهرداری) مشهد براساس الگوی حکمرانی شهری خوب. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
دانایی‌‌فرد، ح.؛ الوانی، س.م.؛ آذر، ع. (1388). روش‌‌شناسی پژوهش کمّی در مدیریت: رویکرد جامع. تهران: صفار.
زنگنه، ح. (بی‌‌تا). آشنایی با سازمان‌های بینالمللی: آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. قابل دسترس در:
http://www.asibha.com/tab-248/index.aspx?nid=150&mId=2315
شریف‌‌شاهی، م.؛ جلالی، م. (1391). نقش سازمان‌‌های غیردولتی حقوق بشر در توسعه حقوق بین‌‌الملل. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 2(76): 99-126.
شریفی، ح.؛ مشرف جوادی، م.ح.؛ حاجی‌پور، م. (1392). بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گویی و ارتقاء اعتماد و درستی: مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر اصفهان. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۸(۳): ۶۶۰-۶۷۹.
عبادی، ن.؛ پیران‌‌نژاد، ع. (1393). حکمرانی الکترونیک در شهرداری‌ها: مطالعۀ پورتال شهرداری‌های کشور. مدیریت دولتی، 6(2): 265-288.
عسکری، پ.؛ سعیدی، ن. (1395). سازمان‌‌های غیردولتی بین‌‌المللی و نظارت بر حقوق بشر. پژوهش حقوق عمومی، 18(53): 29-57.
فخاری، ا.ر. (1387). ارزیابی وب‌‌سایت‌‌های وزارتخانه‌‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مؤلفه‌‌های ارزیابی اِگوِت. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
قانعی، م. (1395). نهادهای نظارتی بین‌المللی حقوق بشر. تهران: انتشارات دانشگاه علوم قضایی.
گوهری قاسم‌پور، ن. (1393). ارزیابی شاخص‌‌های موثر در پیاده‌‌سازی حکم‌روایی خوب شهری: مطالعه موردی مناطق 1 و 4 شهر مشهد. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
لگزیان، م.؛ مرتضوی، س.؛ کاظمی، س.ح. (1390). شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیک. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۷(۲): ۸۵۶-۸۸۶.
Al-Kubaisi, A.S. (2014). Improving the transparency, openness and efficiency of e-government in Qatar in the era of Open Government Data, and beyond. Master of Information Technology. Newcastle, Queensland.
Aqili, S.V. & Isfandyari-Moghaddam, A. (2008). Bridging the digital divide: the role of librarians and information professionals in the third millennium. The Electronic Library, 26(2): 226-237. DOI: 10.1108/02640470810864118
Askary, P. & Saeedi, N. (2017). Monitoring the Human Rights Implementation by International NGOs. Public Law Researsh, 18(53): 29-57. [In Persian]
Aslani, R. (2016). The role of non-governmental international organizations in supporting human right with an emphasis on Amnesty International. Master Thesis. University of Shiraz. [In Persian]
Ball, C. (2009). What is transparency? Public Integrity, 11(4): 293-308. 
DOI: 10.2753/PIN1099-9922110400
Bonsón, E.; Torres, L.; Royo, S. & Flores, F. (2002). Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. Government Information Quarterly, 29(2): 123-132. DOI: 10.1016/j.giq.2011.10.001
Clark, N.A.; Ardron, J.A. & Pendleton, L.H. (2015). Evaluating the basic elements of transparency of regional fisheries management organizations. Marine Policy, 57(July): 158-166.           
DOI: 10.1016/j.marpol.2015.03.003
Danaeifard, H.; Alvani, S.M. & Azar, A. (2009). Quantitative research methodology in management: A comprehensive approach. Tehran: Saffar Publishing. [In Persian]
Ebadi, N. & Piranejad, A. (2014). E-Governance in Municipalities: Studying the Iranian Municipalities’ Portals. Journal of Public Administration, 6(2): 265-288. DOI: 10.22059/jipa.2014.50766.
[In Persian]
Fakhari, A. (2008). Evaluating the websites of Iranian ministries. Master Thesis. Tehran: Allameh Tabatabaie University. [In Persian]
Ghanei, M. (2016). The monitoring international organizations of human rights. Tehran: University of Judicial Sciences Publications. [In Persian]
Gohari-Ghasempour, N. (2014). Evaluating the effective indicators of civil good governace: The case of Regions 1 and 4 of Mashhad. Master Thesis. Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian]
Grimsley, M. & Meehan, A. (2007). E-government information systems: Evaluation-led design for public value and client trust. European Journal of Information Systems, 16(2): 134-148.      
DOI: 10.1057/palgrave.ejis.3000674
Harder, C.T. & Jordan, M.M. (2013). The transparency of county websites: A content analysis. Public Administration Quarterly, 37(1): 103-128.
Hasanzadeh Kojidi, M. (2012). A study of transparency and responsibility in civil management (Mashhad Municipalty) on the basis of a good governace model. Master Thesis. Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian]
Jamali. Gh. (2016). Evaluating transparency state of governmental organizations' websites. Master Thesis. University of Tehran. [In Persian]
Lagzian, M.; Mortazavi, S. & Kazemi, S.H. (2012). Information Transparency from the Perspective of E-Government Planners. IPM, 27(2): 856-886. [In Persian]
Lourenço, R.P. (2015). An analysis of open government portals: A perspective of transparency for accountability. Government Information Quarterly, 32(3): 323-332. DOI: 10.1016/j.giq.2015.05.006
Lowatcharin, G. & Menifield, C.E. (2015). Determinants of Internet-enabled transparency at the local level: A study of Midwestern County web sites. State and Local Government Review, 47(2): 102-115. DOI: 10.1177/0160323X15593384
Matheus, R. & Janssen, M. (2013). Transparency of civil society websites: Towards a model for evaluation websites transparency. Paper presented at the Proceedings of the 7th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance: 166-169, Available at:   
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.830.6077&rep=rep1&type=pdf [accessed 28 October 2020].
Pasquier, M. & Villeneuve, J.P. (2007). Organizational barriers to transparency a typology and analysis of organizational behaviour tending to prevent or restrict access to information. International Review of Administrative Sciences, 73(1): 147-162.            
DOI: 10.1177/0020852307075701
PiranNezhad, A. (2011). Explaining the effects of ICT development on facilitating democracy. PhD. Dissertation. University of Tehran. [In Persian]
Porumbescu, G. (2015). Linking transparency to trust in government and voice. The American Review of Public Administration, 47(5): 520-537. DOI: 10.1177/0275074015607301
Sharifi-Renani, H.; Moshref-Javadi, M.H. & Hajipoor, M. (2014). The Role of Information Technology in Reduction of Administrative Corruption through Increasing of Information transparency, Improvement of Accountability and Promotion of Integrity: A Case Study of Saderat Bank Branches in Isfahan. IPM, 28(3): 660-679. [In Persian]
SharifShahi, M. & Jalali, M. (2012). Place and Role of the Human Right’s NGOs in Development of International Law. IQBQ, 16(2): 99-126. [In Persian]
Tavares, A.F. & da Cruz, N.F. (2017). Explaining the transparency of local government websites through a political market framework. Government Information Quarterly, (corrected proof) 101249.
UNDP (2004). Anti-corruption. final version, practice note, UNDP press. Available at:         
http://www.undp-aciac.org/publications/finances/anticor/undp-ati04e.pdf [accessed 18 January 2020].
Verkijika, S.F. & De Wet, L. (2018). Quality assessment of e‐government websites in S ub‐S aharan Africa: A public values perspective. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 84(2): e12015. DOI: 10.1002/isd2.12015
Zangeneh, H. (n.d). Familiarity with international organizations: The case of the United Nations Human Rights Council. Available at:        
http://www.asibha.com/tab-248/index.aspx?nid=150&mId=2315 [In Persian]
CAPTCHA Image