ترسیم وضعیت استارت‌آپ‌های حوزه‌ مطبوعات در ایران و ارائه سناریوهای توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مطالعات اسناد فرهنگی آسیا،‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری، ایران

چکیده

هدف: فعالیت‌های استارت‌آپی در حوزه‌های مختلف کسب و کار یکی دو دهه است که در حال شکل‌گیری و فعالیت و رشد هستند. بر این اساس نهادهای حاکمیتی باید به دنبال شناسایی، رصد و مدیریت این حوزه باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و دسته‌بندی استارت‌آپ‌های فعال حوزه مطبوعات و تدوین سناریوهای محتمل برای توسعه آینده آن‌ها است.
روش‌شناسی: برای وصول به اهداف پژوهش، از رویکرد ترکیبی (کمّی- کیفی) استفاده شد. در بخش نخست پژوهش، روش پژوهش پیمایشی- توصیفی جهت شناسایی و بررسی وضعیت استارت‌آپ‌های حوزه مطبوعات مورد استفاده قرار گرفت. در بخش دوم (بخش کیفی) نیز از روش سناریونگاری تکوینی برای تدوین سناریو، استفاده شد. جامعه پژوهش در بخش کمّی، تمام استارت‌آپ‌های فعال در صنعت مطبوعات بودند که با بررسی‌های متعدد صورت گرفته، در نهایت تعداد 62 استارت‌آپ شناسایی و معرفی شدند. در بخش کیفی نیز 8 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه مطبوعات شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات در بخش کمّی، از سیاهه وارسی تولید شده توسط محققان استفاده شد و در بخش کیفی نیز از مصاحبه و تحلیل محتوای آن‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها و تدوین سناریوها از روش سناریونویسی تکوینی استفاده گردید.
نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استارت‌آپ‌های فعال در حوزه مطبوعات از عمری کم‌تر از یک دهه برخوردار هستند و ضعف سرمایه‌گذاری و فعالیت، از عمده ضعف‌های آن‌ها است. از طرفی نیز آن‌ها تنها متمرکز بر خبررسانی و تولید ابزارهایی برای مدیریت و اشاعه مطبوعات هستند. استارت‌آپ‌ها برای فعالیت در این حوزه با مسائل و مشکلات متعددی مواجه می‌باشند که از جمله آن‌ها می‌توان به مسائل زیرساختی، ضعف صنعت و مدافعه در مقابل تغییرات اشاره کرد.
 به لحاظ جغرافیایی نیز استارت‌آپ‌های این حوزه بیشتر در شهر تهران متمرکز هستند و به لحاظ موضوعی بیشتر بر خبررسانی عمومی متمرکز بوده و نتوانسته‌اند کل صنعت مطبوعات را پوشش دهند. در نهایت برای تبیین آینده این حوزه سه سناریو در صورت مهیاء شدن زیرساخت‌های شکل‌گیری آن‌ها تبیین شد تا آینده این حوزه را برای مسئولان مربوطه نشان دهد.
نتیجه‌گیری: استارت‌آپ‌های حوزه مطبوعات در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و ضروری است برنامه‌ریزی برای حمایت مالی و معنوی از این استارت‌آپ‌ها توسط نهادهای مسئول انجام شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Status of Start-Ups in the Field of Publications in Iran and Presenting the Development Scenarios

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Radfar 1
  • Dariush Matlabi 2
1 Assistant Professor, Department of Asian Cultural Documents Studies, Research Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
2 Associate Proffessor, Yadegar-e Emam Khomeini (RAH) Branch, Islamic Azad University, Shahr-e Rey,, Iran
چکیده [English]

Aim: Startup activities in different areas of business have been forming, operating, and growing for one or two decades. Accordingly, government institutions should seek to identify, monitor, and manage this area. The main purpose of this study is to identify and categorize active startups in the field of press and to formulate possible scenarios for their future development.
Methodology: A combined (quantitative-qualitative) approach was used to achieve the research objectives. In the first part of the research, a descriptive survey method was used to identify and evaluate the status of startups in the field of press descriptive survey method. In the second part of the research (qualitative part), the formative scenario method was used to develop the scenario. The population in the quantitative part of the study were all startups active in the press industry, which after numerous studies, finally 62 startups were identified and introduced in the present study. In the qualitative part of the research, 8 academic and executive experts in the field of press were identified and interviewed. In order to collect information, in the quantitative part of the research, the checklist produced by the researchers was used, and in the qualitative part of the research, interviews and content analysis were used. A formal scenario writing method was used to analyze the data and formulate scenarios. In the first part, a researcher-made checklist was used to collect data and in the second part, a semi-structured interview was used to collect data.
Findings: The results of the present study showed that active startups in the field of press and press have a lifespan of less than a decade and the weakness of investment and activity is one of their major weaknesses. On the other hand, they focus only on reporting and producing tools for managing and disseminating the press. Startups face many problems to work in this field, including infrastructure, industry weakness, and advocacy against change. Geographically, startups in this field are more concentrated in Tehran, and thematically, startups are more focused on public news and have not been able to cover the entire press industry. Finally, to explain the future of this field, three scenarios were explained if the infrastructure for their formation is provided to show the future of this field to the relevant officials.
Conclusion: Press startups do not have a favorable situation in Iran and it is necessary to plan for financial and moral support of these startups by the responsible institutions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Startups
  • Press Industry
  • News
  • Development Scenarios
آراسته، ز.، اکبری جوکار، م.ر. (1385). بررسی شیوه‌‌های ارتباط شبکه‌‌ای زنان کارآفرین ایرانی و تاثیر آن در راه‌اندازی کسب و کار. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 4(3)، 5-22.  DOI: 10.22051/jwsps.2006.1274
ایمان خان، ن. (1397). کسب‌وکار الکترونیکی و عملکرد بنگاه‌های نوظهور. مد‌ل‌سازی اقتصادی، 12(41)، 83-105.
برجعلی لو، س.، مظاهری، م.ع.، طالب‌پور، ع.ر. (1395). نقش اپلیکیشن‌ها‌ی موبایل در ارائه خدمات سلامت روان‌: یک مطالعه مروری. انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، ۳(۲)، ۱۳۲-۱۴۴.
پاداش، ح. (1395). مکانیسم‌های توسعه کارآفرینی نوپا در ایران در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی. پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 16، 1-27.
تاری، غ.، پرحلم، ح.ر. (1399). مدل ساختاری عوامل موثر بر بقاء و رشد استارت‌آپ‌ها در ایران. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 12(23)، 315-341.  DOI: 10.22080/jem.2020.17998.3096
تقوی‌فرد، م.ت.، رادمرد، م.، جعفرنژاد، س.، هراتی‌نیک، م.ر. (1398). چالش‌های حوزه ارزش‌گذاری و ارزیابی شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات. مطالعات مدیریت کسب‌و کار هوشمند، 7(27)، 29-58. DOI: 10.22054/ims.2019.9983
سلام‌زاده، آ.، آراستی، ز.، محمدی الیاسی، ق. (1397). طراحی چارچوبی حمایتی برای شکل‌گیری کسب‌‌وکارهای اجتماعی نوپا در شتاب‌دهنده‌ها. مدیریت سرمایه اجتماعی، 5(3)، 365-384. DOI: 10.22059/jscm.2018.252206.1550
شاهین‌‌فر، م. (1396). اثربخشی برنامه‌های ورزشی اوقات فراغت بر کاهش وابستگی به نرم‌افزارهای پیامرسان موبایلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب.
شریف‌زاده، ف.، رضوی، س.م.، زاهدی، ش.، نجاری، ر. (1388). طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور). توسعه کارآفرینی، 2(4)، 1-38.
فارسی، ج.، جان‌نثاری، ا.م.، زمانی، م. (1387). بررسی کارآفرینی درون‌سازمانی در سازمان‌های دولتی: مطالعه موردی در استان خوزستان. توسعه کارآفرینی، 1(1)، 169-372.
فتحی، س.، اسفیدانی، م.ر.، اکبری، م. (1384). طراحی الگوی طبقه‌بندی و اولویت‌بندی طرح‌های تحقیقاتی کسب‌وکار الکترونیکی کشور ایران. پژوهشنامه بازرگانی، 37(10)، 153-184.
کردحیدری، ر.، منصوری مؤید، ف.، خدادادحسینی، س.ح. (1398). فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی. توسعه کارآفرینی، 12(1)، 141-160. DOI: 10.22059/jed.2019.279279.652965
محقر، ع.، حاجی حیدری، ن. (1389). روش‌شناسی تغییر مدل کسب‌وکار بر اثر ورود فناوری موبایل به سازمان. مدیریت فناوری اطلاعات، 4، 175-192.
مرادی، ش.، نادری، ن.، دل‌انگیزان، س. (1399). بررسی فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران. توسعه کارآفرینی، 13(1)، 121-140. DOI: 10.22059/jed.2020.296930.653250
ندافی، ر.، احمدوند، م. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) با استفاده از روش‌شناسی کیو. توسعه کارآفرینی، 10(3)، 517-534. DOI: 10.22059/jed.2018.236443.652249
نقی‌زاده، ر.، نامداریان، ل. (1398). سیاست‌های حمایت از شرکت‌های فناور نوپا. سیاست علم و فناوری، 11(2)، 285-296.
نیرومند، پ.، رنجبر، م.، سعدی، م.ر.، امیرشاهی، م. (1391). شناسایی و طبقه‌بندی مدل‌های کسب‌وکار موبایل مبتنی بر رویکرد فراترکیب. مدیریت فناوری اطلاعات، 10، 179-210.
CAPTCHA Image