استخراج و دسته‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه هوشمند به‌منظور ارائه یک چارچوب مفهومی (یک مطالعه فراترکیب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر استخراج و دسته‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه هوشمند به‌منظور ارائه یک چارچوب مفهومی است.
روش‌: پژوهش کیفی حاضر با استفاده از راهبرد فراترکیب تدوین شده ‌است. در این راستا، کلیدواژه‌های تخصصی پژوهش شامل دانشگاه هوشمند، آموزش‌عالی هوشمند، دانشگاه دیجیتال و آموزش‌عالی دیجیتال در پایگاه‌های معتبر علمی Science Direct، Springer، Wiley Online Library، ERIC، Sage Journals، Emerald در بازه زمانی (2010 - 2020) جستجو شدند. از میان 75 مقاله به دست آمده در نهایت 25 مقاله به تحلیل نهایی راه یافت. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، سه پرسش مؤلفه‌های اصلی چارچوب مفهومی دانشگاه هوشمند کدام‌اند؟ چه عواملی سبب به وجود آمدن شرایط پیچیده و پیدایش دانشگاه هوشمند شده‌ است؟ عوامل زمینه‌ای برای استقرار دانشگاه هوشمند کدام‌اند؟ طرح‌ریزی شد.
یافته‌ها: براساس نتایج حاصل، مؤلفه‌های دانشگاه هوشمند شامل: پداگوژی هوشمند (آموزش هوشمند، یادگیری هوشمند، ارزیابی هوشمند)؛ پژوهش هوشمند (هوشمندسازی پژوهش، ظرفیت‌سازی پژوهش)، کارآفرینی هوشمند دانشگاهی (تعامل مستمر با صنعت، خدمات مشاوره و شغلی)؛ حکمرانی هوشمند (حکمرانی خوب بر مبنای هوشمندسازی، رهبری هوشمند آموزش‌عالی)؛ مدیریت ‌نوین هوشمند (مدیریت هوشمند آموزش‌عالی، مدیریت هوشمند در دانشگاه)؛ پردیس هوشمند (کلاس هوشمند، هوشمندسازی محیط، پایداری سبز و هوشمند پردیس، معماری هوشمند در پردیس)؛ فناوری‌های هوشمند (فنی-آماری، فناوری‌های سطح بالا، قوانین و مقررات هوشمند)؛ ظرفیت‌سازی هوشمند (توسعه زیرساخت‌های سخت و فناورانه)؛ مالیه هوشمند (سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع‌ مالی، مدیریت مالی هوشمند) و نیروی انسانی هوشمند (اعضای هیأت علمی هوشمند، دانشجویان هوشمند، کارکنان هوشمند و مدیریت منابع انسانی هوشمند) است. در پاسخ به پرسش دوم، عوامل سه‌گانه؛ زمینه‌های فرهنگی (تغییر در فرهنگ دانشگاهی و فرادانشگاهی)؛ زمینه‌های تشویقی- نگرشی (زمینه تشویقی، زمینه نگرشی)؛ زمینه‌های رقابتی (تشدید رقابت داخل و خارج از آموزش‌عالی) و عوامل دوگانه؛ تکثیر دگرگونی‏های فناورانه (توسعه فناورهای غیرآموزشی، توسعه فناوری‌های آموزشی)، پیدایش تحولات زیستی (تحولات زیستی، تحولات دانشگاهی) بر دانشگاه هوشمند اثرگذار بودند. همچنین علاوه بر شبکه مضامین، چارچوب مفهومی سه بُعدی دانشگاه هوشمند نیز ترسیم شده ‌است.
نتیجه‌گیری: با توجه به تحولات پیش آمده در حوزه‌های فناوری و تغییر ساختار و ماهیت الگوهای گذشته دانشگاهی و حرکت به سمت دانشگاه‌های هوشمند در کنار وقوع رخدادهای ناشناخته‌ای همچون اپیدمی کووید-19، بازگشت به شیوه‌های گذشته دانشگاهی را دشوار ساخته است. لیکن، برای همسویی با این تحولات خواه و ناخواه نظام‌های آموزش‌ عالی برای بقاء و کنش‌گری در شرایط پویا، به سمت هوشمندسازی پیش رفته‌اند. براساس مولفه‌های ده‌گانه شناسایی شده در این پژوهش، سیاست‌گذاران آموزش‌عالی و مدیران دانشگاه‌ها می‌توانند با توجه به این مولفه استراتژی‌ها و برنامه‌هایی را برای هوشمندسازی دانشگاه‌ها تدوین و پیاده‌سازی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extraction and Classification of Smart University Components to Provide a Conceptual Framework: A Meta-Synthesis Study

نویسنده [English]

  • َAhmad Keykha
PhD. Student, Economics and Finance Management of Higher Education, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: This research aims to extract and categorize the components of an intelligent university to provide a conceptual framework.
Methods: The current qualitative research was developed using a meta-composite strategy. Therefore, the specialized keywords of the research, Smart university, smart higher education, digital university, digital higher education in reliable scientific bases, Science Direct, Springer, Wiley Online Library, ERIC, Sage Journals, and Emerald were searched in the time frame (2010 - 2020). Among the 75 articles obtained, 25 made it to the final analysis. In order to achieve the goal of the research, three questions were designed: What are the main components in the conceptual framework of a smart university? What factors have caused the emergence of complex conditions and the emergence of a smart university? What are the underlying factors for establishing a smart university?
Results: The findings in identifying the components of a smart university include: smart pedagogy (smart teaching, smart learning, smart assessment); Smart research (intelligence of research, capacity building of research), smart academic entrepreneurship (continuous interaction with industry, consulting and career services); Smart governance (good governance based on intelligentization, intelligent leadership of higher education); Smart modern management (smart management of higher education, smart management in universities); Smart campus (smart class, smart environment, green and smart sustainability of the campus, smart architecture in the campus); Smart technologies (technical-statistical, high-level technologies, smart rules and regulations); Smart capacity building (development of hard and technological infrastructure); Smart finance (mechanisms for providing and allocating financial resources, smart financial management) and smart human resources (smart faculty members, smart students, smart employees and smart human resources management). In response to the second question, three factors; cultural contexts (change in academic and extra-academic culture); motivational-attitudinal fields (motivational field, attitudinal field); competitive fields (intensification of competition inside and outside higher education), and dual factors; The proliferation of technological transformations (the development of non-educational technologies, the development of educational technologies), the emergence of biological changes (biological changes, academic changes) had an effect on the smart-university. Then, in addition to the theme network, the three-dimensional conceptual framework of the smart university is also drawn.
Conclusions: All in all, due to the developments in the fields of technology and the change in the structure and nature of past academic models, and the move towards smart universities, along with the occurrence of unknown events such as the Covid-19 epidemic, it has made it difficult to return to the past academic practices. However, in order to align with these developments, willingly or unwillingly, higher education systems have moved towards intelligentization for survival and activism in dynamic conditions. Based on the ten components identified in this research, higher education policymakers and university managers can formulate and implement strategies and programs for making universities smarter according to this component.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Smart University
  • Intelligentization of Higher Education
  • New Generation of University
  • Smart Campus
  • Covid-19 Pandemic
Abbasi, A.Z. & Shaikh, Z.A. (2008). Building a smart university using RFID technology. International Conference on Computer Science and Software Engineering. Institute of Electrical and Electronics Engineers: 641-644. DOI: 10.1109/CSSE.2008.1528
Aguilar, J. (2016). The smart classrooms at the universities as one of the pillars of the e-society. In: Third International Conference one Democracy & eGovernment (ICEDEG). Institute of Electrical and Electronics Engineers: 138-144. DOI: 10.1109/ICEDEG.2016.7461711
Ahmed, V., Abu Alnaaj, K. & Saboor, S. (2020). An investigation into stakeholders’ perception of smart campus criteria: the American university of Sharjah as a case study. Sustainability, 12(12): 5187. DOI: doi.org/10.3390/su12125187
Aitchison, C., Harper, R., Mirriahi, N. & Guerin, C. (2020). Tensions for educational developers in the digital university: developing the person, developing the product. Higher Education Research & Development, 39(2): 171-184.    
DOI: https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1663155
Aldowah, H., Rehman, S.U., Ghazal, S. & Umar, I.N. (2017). Internet of Things in higher education: a study on future learning. Journal of Physics.             
DOI: 10.1088/1742-6596/892/1/012017
Alghamdi, A. & Shetty, S. (2016). Survey toward a smart campus using the internet of things. In: IEEE 4th international conference on future internet of things and cloud. Institute of Electrical and Electronics Engineers: 235-239. DOI: 10.1109/FiCloud.2016.41
Amhag, L., Hellström, L. & Stigmar, M. (2019). Teacher Educators’ Use of Digital Tools and Needs for Digital Competence in Higher Education. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 35(4): 203-220. DOI: https://doi.org/10.1080/21532974.2019.1646169
Bakken, J.P., Uskov, V.L., Penumatsa, A. & Doddapaneni, A. (2016). Smart universities, smart classrooms and students with disabilities. In: Smart Education and e-Learning Springer: 15-27. DOI: 10.1007/978-3-319-39690-3_2
Barns, S. (2018). Smart cities and urban data platforms: Designing interfaces for smart governance. City, culture and society, 12: 5-12. DOI: doi.org/10.1016/j.ccs.2017.09.006
Basyal, D.K., & Seo, J.W. (2016). What should we do for e-government in Nepal and how? An AHP approach. Korean Journal of Policy Studies, 3: 47-74.
Blass, E., Jasman, A. & Shelley, S. (2010). Visioning 2035: The future of the higher education sector in the UK. Futures, 42(5): 445-453. DOI: doi.org/10.1016/j.futures.2009.11.029
Burbules, N.C. & Torres, C. (2000). Globalization and education: Critical perspectives. Psychology Press.
Cao, J., Li, Z., Luo, Q., Hao, Q. & Jiang, T. (2018). Research on the construction of smart university campus based on big data and cloud computing. In: International Conference on Engineering Simulation and Intelligent Control (ESAIC). Institute of Electrical and Electronics Engineers: 351-353. DOI: 10.1109/ESAIC.2018.00088
Caţă, M. (2015). Smart university, a new concept in the Internet of Things. In: 14th Ro Edu Net International Conference-Networking in Education and Research. Institute of Electrical and Electronics Engineers: 195-197. DOI: 10.1109/RoEduNet.2015.7311993
Coccoli, M., Guercio, A., Maresca, P. & Stanganelli, L. (2014). Smarter universities: A vision for the fast-changing digital era. Journal of Visual Languages & Computing, 25(6): 1003-1011. DOI: doi.org/10.1016/j.jvlc.2014.09.007
Coccoli, M., Maresca, P., Stanganelli, L. & Guercio, A. (2015). An experience of collaboration using a PaaS for the smarter university model. Journal of Visual Languages & Computing, 31: 275-282. DOI: doi.org/10.1016/j.jvlc.2015.10.014
Coskun, Y.D. (2015). Promoting digital change in higher education: Evaluating the curriculum digitalisation. Journal of International Education Research (JIER), 11(3): 197-204.
DOI: doi.org/10.19030/jier.v11i3.9371
Daniel, B. (2015). Big Data and analytics in higher education: Opportunities and challenges. British journal of educational technology, 46(5): 904-920. DOI: doi.org/10.1111/bjet.12230
Dixon-Woods, M., Booth, A. & Sutton, A.J. (2007). Synthesizing qualitative research: A review of published reports. Qualitative Research, 7(3): 375–422.
DOI: doi.org/10.1177/1468794107078517
Dufva, T. & Dufva, M. (2019). Grasping the future of the digital society. Futures, 107: 17-28.
Duvivier, R.J. (2019). How to ‘future-proof’the use of space in universities by integrating new digital technologies. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 23(1): 18-23. DOI: doi.org/10.1080/13603108.2018.1486894
El-Bishouty, M.M., Ogata, H., Rahman, S. & Yano, Y. (2010). Social knowledge awareness map for computer supported ubiquitous learning environment. Journal of Educational Technology & Society, 13(4): 27-37.
Figaredo, D.D. & Alvarez, J.F.A. (2019). Structural changes in the landscape of Spanish distance universities. Open Praxis, 11(2): 119.
Finfgeld, D.L. (2003). Metasynthesis: The state of the art—so far. Qualitative health research, 13(7): 893-904. DOI: doi.org/10.1177/1049732303253462
Fox, B. (2019). The changing face of higher education through digital technologies: A case study. International Journal of Education and Development using ICT, 15(1).
Garnham, N. (2000). ‘Information Society’as Theory or Ideology: A Critical Perspective in Technology, Education and Employment in the Information Age. Information, communication & society, 3(2): 139-152. DOI: doi.org/10.1080/13691180050123677
Gil-Garcia, J.R., Helbig, N. & Ojo, A. (2014). Being smart: Emerging technologies and innovation in the public sector. Government Information Quarterly, 31: I1-I8.  
DOI: doi.org/10.1016/j.giq.2014.09.001
Gopane, T.J. (2019). Blockchain Technology and Smart Universities. In: Proceedings of 4th International Conference, 17: 72-84.
Greengard, S. (2015). The internet of things. MIT press.
Hoon, C. (2013). Meta-synthesis of qualitative case studies: An approach to theory building. Organizational Research Methods, 16(4): 522–556. 
DOI: doi.org/10.1177/1094428113484969
Houlden, S. & Veletsianos, G. (2020). Coronavirus pushes universities to switch to online classes – but are they ready? The Conversation. Available at:        
https://theconversation.com/coronaviruspushes-universities-to-switch to-online-classes-but-arethey-ready-132728
Isazadeh, A. (2004). Information society: concepts and definitions. WSEAS Transactions on Systems, 6(3): 1-4.
Ivanova, I.A., Pulyaeva, V.N., Vlasenko, L.V., Gibadullin, A.A. & Safarov, B.G. (2020). Collaboration of different generations in the digital environment of the economy. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: 421.  
DOI: 10.1088/1755-1315/421/3/032039
Karaatmaca, C., Altinay, F., Altinay, Z., Dagli, G. & Akcil, U. (2020). Fostering digital citizens: perceptions of sensitivity training. The International Journal of Information and Learning Technology, 38(1): 135-146. DOI: https://doi.org/10.1108/IJILT-03-2020-0034
Khamayseh, Y., Mardini, W., Aljawarneh, S. & Yassein, M.B. (2015). Integration of wireless technologies in Smart University Campus environment: framework architecture. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 11(1): 60-74. DOI: 10.4018/ijicte.2015010104
Kryukov, V. & Gorin, A. (2016). Digital technologies as education innovation at universities. The Journal of Internet Banking and Commerce, 21(3).
Kwet, M. & Prinsloo, P. (2020). The ‘smart’classroom: a new frontier in the age of the smart university. Teaching in Higher Education, 25(4): 510-526.              
DOI: doi.org/10.1080/13562517.2020.1734922
Kwok, L.F. (2015). A vision for the development of i-campus. Smart Learning Environments, 2:
1-12. DOI: 10.1186/s40561-015-0009-8
Malatji, E.M. (2017). The development of a smart Campus-African universities point of view. In: 2017 8th International Renewable Energy Congress (IREC) (pp. 1-5). IEEE.
Min-Allah, N. & Alrashed, S. (2020). Smart campus—A sketch. Sustainable cities and society, 59: 102231. DOI: doi.org/10.1016/j.scs.2020.102231
Min-Allah, N., Qureshi, M.B., Alrashed, S. & Rana, O.F. (2019). Cost efficient resource allocation for real-time tasks in embedded systems. Sustainable Cities and Society, 48: 101523.        
DOI: doi.org/10.1016/j.scs.2019.101523
Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. & Altman, D.G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Annals of Internal Medicine, 151(4): 264–269.
Nedyalkova, A., Bakardjieva, T. & Nedyalkov, K. (2016). Application of Digital Cybersecurity Approaches to University Management--VFU SMART STUDENT. International Association for Development of the Information Society, 8: 172-180.
Nivala, M. (2009). Simple answers for complex problems: Education and ICT in Finnish information society strategies. Media, Culture & Society, 31(3): 433-448.
Papper, R.A., Holmes, M.E., Popovich, M.N. & Bloxham, M. (2004). Middletown media studies. International Digital Media & Digital Arts Association Journal, 1(1): 1-56.
Pelinescu, E. (2015). The impact of human capital on economic growth. Procedia Economics and Finance, 22(1): 184-190. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00258-0
Pereira, G.V., Parycek, P., Falco, E. & Kleinhans, R. (2018). Smart governance in the context of smart cities: A literature review. Information Polity, 23(2): 143-162. DOI: 10.3233/IP-170067
Perrotta, C. (2020). Coronavirus quarantine could spark an online learning boom. Available at: https://theconversation.com/coronavirus-quarantine-could-sparkan-online-learning-boom-132180.
Poulova, P. & Klimova, B. (2015). Smart Learning: Are We Ready for It?. International Association for Development of the Information Society, 6: 341-346.
Rico-Bautista, D., Medina-Cárdenas, Y. & Guerrero, C.D. (2019). Smart University: A Review from the educational and technological view of internet of things. In International Conference on Information Technology & Systems, 29: 427–440.  
DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-11890-7_42
Riege, A.M. (2003). Validity and reliability tests in case study research: a literature review with “hands‐on” applications for each research phase. Qualitative market research: An international journal, 6(2): 75-86. DOI: doi.org/10.1108/13522750310470055
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. New York: Springer Publishing Company.
Saunders, G., Oradini, F. & Clements, M. (2017). SMART Teaching in New and Old Classrooms. IAFOR Journal of Education, 5(1): 85-109.
Shamsuddin, N.T., Aziz, N.I.A., Cob, Z.C., Ab Ghani, N.L. & Drus, S.M. (2018). Big Data Analytics Framework for Smart Universities Implementations. International Symposium of Information and Internet Technology, 565: 53–62.   
DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-20717-5_7
Singh, P. (2004). Globalization and education. Educational theory, 54(1): 103-115.
Sporn, B. (2001). Building adaptive universities: Emerging organisational forms based on experiences of European and US universities. Tertiary Education & Management, 7(2): 121-134. DOI: doi.org/10.1080/13583883.2001.9967046
Stracke, C.M., Shanks, M. & Tveiten, O. (2017). Smart Universities: Education’s Digital Future. Official Proceedings of the International WLS and LINQ Conference, 7.
Uskov, V., Bakken, J.P., Aluri, L., Rachakonda, R., Rayala, N. & Uskova, M. (2018).
Smart pedagogy: Innovative teaching and learning strategies in engineering education. In: World Engineering Education Conference. Institute of Electrical and Electronics Engineers:
1-6.
Uskov, V.L., Bakken, J.P., Pandey, A., Singh, U., Yalamanchili, M. & Penumatsa, A. (2016). Smart university taxonomy: features, components, systems. In: Smart education and e-learning Springer: 3-14. DOI: 10.1007/978-3-319-39690-3_1
Uskov, V.L., Bakken, J.P., Penumatsa, A., Heinemann, C. & Rachakonda, R. (2017). Smart pedagogy for smart universities. In: International Conference on Smart Education and Smart
E-Learning Springer. 3-16. DOI: 10.1007/978-3-319-59451-4_1
Valks, B., Arkesteijn, M., Koutamanis, A. & Den Heijer, A. (2021). Towards Smart Campus Management: Defining Information Requirements for Decision Making through Dashboard Design. Buildings, 11(5): 201.
Xiao, J. (2019). Digital transformation in higher education: critiquing the five-year development plans (2016-2020) of 75 Chinese universities. Distance Education, 40(4): 515-533.
DOI: doi.org/10.1080/01587919.2019.1680272
Zozie, P. & Chawinga, W.D. (2018). Mapping an open digital university in Malawi: Implications for Africa. Research in Comparative and International Education, 13(1): 211-226.              
DOI: doi.org/10.1177/1745499918761952
CAPTCHA Image