استخراج و دسته‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه هوشمند به‌منظور ارائه یک چارچوب مفهومی (یک مطالعه فراترکیب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدة علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران،

چکیده

در دهه‌های اخیر با افزایش تحولات تکنولوژیکی و اثر آن بر شیوه‌های زیستی و نظام‌های دانشگاهی، کشورها را وادار به بازاندیشی در ساختارهای آموزش‌عالی کرده‌است. افزون بر این، رخدادهای ناشناخته‌ای همچون COVID-19 دانشگاه‌ها را با شرایط پیچیده و آینده مبهمی مواجه کرده‌است. بنابراین، پیروی از الگوهای پیشین دانشگاهی در چنین شرایطی ممکن نیست. بر همین اساس، امروزه الگوی نوین دانشگاه هوشمند پدیدار شده‌است. با این وجود تا کنون مطالعات اندکی در این زمینه در سال‌های اخیر در ادبیات جهان تدوین شده‌است. هدف، شناسایی مولفه‌های دانشگاه هوشمند به‌منظور ارائه یک الگوی جدید می‌باشد. از این رو، سه پرسش؛ مولفه‌های اصلی الگوی دانشگاه هوشمند کدام‌اند؟؛ چه عواملی سبب به وجودآمدن شرایط پیچیده و پیدایش دانشگاه هوشمند شده‌است؟؛ عوامل زمینه‌ای برای استقرار دانشگاه هوشمند کدام‌اند؟ طرح‌ریزی شد. پژوهش کیفی حاضر با استفاده از راهبرد فراترکیب تدوین شده‌است. یافته‌ها در شناسایی مولفه‌های دانشگاه هوشمند شامل مولفه‌های (پداگوژی هوشمند، پژوهش هوشمند، کارآفرینی هوشمند دانشگاهی، حکمرانی هوشمند، مدیریت نوین هوشمند، پردیس هوشمند، فناوری‌های هوشمند، ظرفیت‌سازی هوشمند، مالیه هوشمند و نیروی انسانی هوشمند) می‌باشد. عوامل سه‌گانه (زمینه‌های فرهنگی، زمینه‌های تشویقی-نگرشی، زمینه‌های رقابتی) و عوامل دو گانه (تکثیر تحولات تکنولوژی، پیدایش تحولات زیستی) بر دانشگاه هوشمند اثر گذار می‌باشند. سپس الگوی 3D دانشگاه هوشمند نیز ترسیم شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extraction and Classification of Smart University Components in Order to Provide a Conceptual Framework (a Meta-synthesis study)

نویسنده [English]

  • َAhmad Keykha
Ph.D. student of Economics and Finance Management of Higher Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent decades, with increasing technological developments and their impact on lifestyles and academic systems, it has forced countries to rethink higher education structures. In addition, unknown events such as COVID-19 have confront universities with chaotic conditions and uncertain futures. Under such conditionsTherefore, ,a new model of smart university has emerged today. However, so far few studies in this field have been compiled in the world literature in recent years. Therefore, the purpose of this study is Identifying the components of a smart university is to present a new model Hence, three questions; What are the main components of the smart university model?; What are the factors that led to the turmoil and the emergence of a smart university?; What are the underlying factors for establishing a smart university? to be mentioned. The present qualitative research has been developed using a Meta-synthesis strategy. Findings in identifying the components of smart university include components (Smart pedagogy, smart research, smart university entrepreneurship, smart governance, smart new management, smart campus, smart technologies, smart capacity building, smart finance and smart manpower). Triple factors (cultural contexts, motivational-attitude contexts, competitive contexts) and dual factors (proliferation of technological developments, emergence of biological changes) affect the smart university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart University
  • Higher Education Make Smart
  • New Generation University
  • Smart Campus
  • Pandemie Covid-19
CAPTCHA Image