بررسی نقش واسطه‌‌ای فرآیندهای مدیریت دانش در ارتباط بین نوآوری باز و اجرای مدیریت دانش (مورد مطالعه: صنایع مواد غذایی شهرک صنعتی شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت، شهرکرد، ایران.

3 استادیار، دانشکده مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌‌ای فرآیندهای مدیریت دانش در ارتباط بین نوآوری باز و اجرای مدیریت دانش انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه مدیران و کارکنان صنایع مواد غذایی شهرک صنعتی شهرکرد به تعداد 651 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه‌‌گیری کوکران، تعداد 253 نفر به عنوان نمونه، از طریق روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق، از پرسشنامه‌‌های استاندارد نوآوری باز چسبرو و اپلایرد (2007)، فرآیندهای مدیریت دانش ایدریس و همکاران (2015) و نهایتاً اجرای مدیریت دانش گاریکانو و روسی‌‌هانسبرگ (2015) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌‌ها، با روش‌های روایی منطقی (ظاهری و محتوایی لاوشه) و سازه (تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی، واگرا و هم‌‌گرا)، مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاحات لازم، مورد تائید قرار گرفت و پایایی نیز با روش‌‌های کلاسیک (آلفای کرونباخ، مقدار 91/0 و پایایی ترکیبی، مقدار 93/0) و همچنین روش نوین (دایسترا، مقدار 90/0) برآورد شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) انجام گرفت که از طریق نرم‌‌افزارهای SPSS، Warppls و Lisrel، اجرا شد.
نتایج: این تحقیق شامل شش فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی بود. نتایج نشان داد که فرآیندهای داخلی )با شمول واریانس 73/0) رابطه بین نوآوری باز خارج‌‌شونده و اجرای مدیریت دانش (Z=2.47) و نیز فرآیندهای خارجی )با شمول واریانس 59/0) رابطه بین نوآوری باز وارد‌‌شونده و اجرای مدیریت دانش را میانجی‌‌گری نموده است (Z=2.30).
نتیجه‌‌گیری: فرآیندهای داخلی رابطه بین نوآوری باز خارج‌‌شونده و اجرای مدیریت دانش را تقویت می‌کند. همچنین فرآیندهای خارجی رابطه بین نوآوری باز وارد‌شونده و اجرای مدیریت دانش را میانجی‌‌گری می‌نماید. بر همین اساس پیشنهاد می‌‌شود ابتدا دانش مورد نظر شناسایى شود و شرکت‌‌ها باید به دنبال سازوکارهایى براى انتقال و تطابق این دانش با شرایط داخل شرکت باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the mediating role of knowledge management processes in open innovation and knowledge management implementation: Food industry of Shahrekord industrial town (A case study)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Meysam Babaeefarsani 2
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 3
1 Ph.D. Student, Cultural Management of Facuty Managemen, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Industrial Management, School of Management, Noor Hedayat University, Shahrekord, Iran.
3 Assistant Professor, Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Aim: This study aims to examine the mediatory role of knowledge management processes in open innovation and knowledge management implementation.
Methodology: In terms of purpose, the research method was applied and is descriptive correlational regarding the method of data collection. The population of this study consisted of 408 managers and staff of the Food industry of Shahrekord industrial town. Using the Cochran sampling formula and stratified random sampling, the researchers selected 198 participants. We administered the following questionnaires: the standard open innovation (Chesbro and Apple, 2007), knowledge management processes (Idris et al., 2015), and the implementation of knowledge management (Garciano and Rossenberg, 2015). The validity of questionnaires were evaluated by logical (content and content validity) and construct validity (exploratory, confirmatory, divergent, and convergent) methods and confirmed after necessary modifications. Reliability was also estimated using classical methods (i.e., Cronbach's alpha, 0.91 and composite reliability, 0.93) and modern methods (Dystera, 0.90). Data analysis was performed at two levels of descriptive and inferential (Structural Equation Modeling) implemented by SPSS, Warppls, and Lisrel software packages.
Findings: The findings of the study revealed that internal processes (with the variance of 0.73) mediates the relationship between open innovation and knowledge management implementation (Z=2.47), and external methods (including variance 0.59) mediates the relationship between open innovation Mediator input and implementation of knowledge management (Z=2.30). Implications and recommendations based on the findings are discussed.
Conclusion: Internal processes reinforce the relationship between outbound open innovation and knowledge management implementation, and external processes also
mediate the relationship between inbound innovation and knowledge management implementation. Accordingly, it is suggested that the desired knowledge be identified first, and companies should look for mechanisms to transfer and adapt this knowledge to the company's conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open innovation
  • Knowledge management processes
  • Knowledge management implementation
  • Structural equation modeling
  • Methodological triangulation
ابراهیمی، ا. (1398). بررسی تأثیر رهبری دانش‌‌محور بر نوآوری باز با توجه به نقش میانجی ظرفیت مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه پیام نور استان تهران.
احمدی، ل. (1392). بررسیتأثیرکسبوکارهایخدمتمحوردرتوسعهنوآوری بازدرصنعتفناوریاطلاعاتدرشهرتهران. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت بازرگانی، واحد غرب، دانشگاه پیام نور تهران.
اکبری، ا. (1397). تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری باز با میانجی‌‌گری ظرفیت نوآوری و ظرفیت مدیریت دانش به واسطه اینترنت اشیاء در میان شرکت‌‌های بیمه‌‌ای در شهر تهران. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت. واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی.
امیری، خ. (1396). تاثیر قابلیت‌های زیرساختی مدیریت دانش بر نوآوری باز از طریق ظرفیت جذب (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان ‌مستقر در پارک‌ علم‌ و فناوری‌ دانشگاه‌ تهران). پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه
سمنان.
بابایی‌‌فارسانی، م. (1397). طراحی مدل نوآوری باز در شرکت‌‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت مواد غذایی کشور. رساله دکتری مدیریت صنعتی. واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی.
چسبرو، ه. (1392). نوآوری باز، پارادایم نوین آفرینش و تجاری‌‌سازی فناوری. ترجمه ک. باقری، م. شاوردی. تهران: انتشارات رسا، چاپ سوم.
داوری، ع.؛ رضازاده، آ. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS.تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
طباطبایی، س.؛ لسانی، م. (1395). اعتباریابی آمادگی فرصت‌‌یابی حرفه‌‌ای مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی. اندازه‌‌گیریتربیتی، 7(26): 199-224.
طبرسا، غ.؛ احمدوند، د. (1396). اولویت‌‌بندی و مقایسه ابعاد چرخه مدیریت دانش در وضعیت موجود و مطلوب (مورد مطالعه: مهندسین مشاور نوی). رهیافت، 15(66): 27-13.
کفاش‌پور، آ.؛ شیرازی، ب.؛ حسینی دلویی، م. (1395). بررسی تاثیر مدیریت دانش بر روی مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی‌‌های مجاز ایران خودرو خراسان. شباک (شبکه اطلاعات کنفرانس‌های کشور)، 2(6): 12-1.
محمدی، ف.؛ قاسمی، ح.؛ رحمانی تبار، ن. (1396). برازش معادلۀ رگرسیونی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت ورزشی، 10(43): 184-161.
ملکی، م. (1397). تاثیر ساختار سیستم مدیریت دانش بر ظرفیت نوآوری، نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش با رویکرد مبتنی بر اینترنت اشیاء (مورد مطالعه: کارکنان آجا). پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه پیام نور استان تهران.
مهرگان، م.؛ زالی، م. (1385). در جست‌‌وجوی فنون تعیین روایی در پژوهش‌‌های مدیریتی. فرهنگ مدیریت، 4(14): 5-26.
میرفخرالدینی، س.؛ دسترنج، م.؛ کریمی تکلو، س. (1394). طراحی مدل مفهومی برای توسعه نوآوری باز در پارک‌های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی. پژوهش‌هایمدیریتعمومی، 8 (27): 71-98.
Cheng, C.C. & Shiu, E.C. (2015). The inconvenient truth of the relationship between open innovation activities and innovation performance. Manag Decis, 53(3): 625-647.
Chesbrough, H. (2006). Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation. New York: Oxford University Press.
Chesbrough, H.W. & Appleyard, M.M. (2007). Open innovation and strategy. California Management Review, 50(1): 57-76.
Cillo, V.; Rialti, R.; Bertoldi, B. & Ciampi, F. (2019). Knowledge management and open innovation in agri-food crowd funding. British Food Journal, 121(2): 242-258.
Donate, M.J. & de Pablo, J.D.S. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research, 68(2): 360-370.
Enkel, E.; Gassmann, O. & Chesbrough, H. (2009). Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon. R&D Management, 39(4): 311-316.
Garicano, L. & Rossi-Hansberg, E. (2015). Knowledge-based hierarchies: using organizations to understand the economy. Annual Review of Economics, 7(1): 1-30.
Greco, M.; Grimaldi, M. & Cricelli, L. (2015). Open innovation actions and innovation performance. European Journal of Innovation Management, 18(2): 150-171.
Gretsch, S.; Mandl, H. & Schatz, R. (2012). Implementation process of a knowledge management initiative: yellow pages. New Research on Knowledge Management Models and Methods, 14: 311-332.
Hossain, M. & Anees-ur-Rehman, M. (2016). Open innovation: an analysis of twelve years of research. Strategic Outsourcing: An International Journal, 9(1): 22-37.
Hung, K.P. & Chou, C. (2013). The impact of open innovation on firm performance:
the moderating effects of internal R&D and environmental turbulence. Technovation, 33(10):
368-380.
Kock, N. (2019). WarpPLS User Manual: Version 6.0. Laredo, TX: ScriptWarp Systems.
Lichtenthaler, U. (2011). Open innovation: past research, current debates, and future directions. Academy of management Perspectives, 25(1): 75-93.
Lin, Y. & Wu, L.Y. (2014). Exploring the role of dynamic capabilities in firm performance under the resource based view framework. Journal of Business Research, 67(3): 407-413.
Martın-de Castro, G. (2015). Knowledge management and innovation in knowledge-based and hightech industrial markets: the role of openness and absorptive capacity. Journal Industrial Marketing Management, 12(47): 143-146.
Stanisławski, R. & Lisowska, R. (2015). The Relations between Innovation Openness (Open Innovation) and the Innovation Potential of SMEs. In: 2nd Global Conference on Business, Economics, Management, 23: 1521-1526.
Stankovic, N. & Micic, Z. (2018). Innovating and management of the knowledge base on the example of IT applications. Telematics and Informatics, 35(5): 1461-1472.
Striukova, L. & Rayna, T. (2015). University-industry knowledge exchange. European Journal of Innovation Management, 18(4): 471-492.
Tseng, S.M. & Lee, P.S. (2014) The Effect of Knowledge Management Capability and Dynamic Capability on Organizational Performance. Journal of Enterprise Information Management, 7(27): 158-179.
Vayryen, H.; Helander, N. & Vasell, T. (2017). Special Issue on 17th Special Issue for the ISPIM; Guest Editors: J. Tidd, E. Huizingh and S. ConnNo Access Knowledge Management for open innovation: Comparing Reserch results between SMEs and Large Companies. International Journal of Innovation Management, 21(5): 111-131.
West, J. & Bogers, M. (2014) Leveraging external sources of innovation: a review of research on open innovation. Journal of Product Innovation Management, 31(4): 814-831.
Wu, C.M. & Chen, T.J. (2014). Psychological contract fulfillment in the hotel workplace: empowering leadership, knowledge exchange, and service performance. International Journal of Hospitality Management, 12(48): 27-38.
Wu, I. & Hu, Y. (2018). Open innovation based knowledge management implementation: a mediating role of knowledge management design. Journal of Knowledge Management, 22(8): 1736-1756.
Zhang, J. & Zeng, J. (2009). An Open Innovation Model for Business Innovation of Chinese Telecom Operators. National Natural Science Foundation of China. International Conference on Management and Service Science, 20-22 Sept, China: 1-5.
CAPTCHA Image