دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1400 

مقاله پژوهشی

مروری نظام‌مند بر توسعه هستی‌شناسی‌ها با استفاده از فولکسونومی

صفحه 21-54

10.22091/stim.2020.6002.1448

نصرت گودرزی؛ یعقوب نوروزی؛ ملوک‌‌السادات حسینی بهشتی؛ مهدی علیپور حافظی؛ بهروز بیات