طراحی و تبیین عوامل مؤثر بر قابلیت‌های نوآوری فناورانه (مورد مطالعه: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف: طراحی و تبیین عوامل مؤثر بر قابلیت‌های نوآوری فناورانه در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.
روش‌شناسی: روش پژوهش آمیخته است. جامعه آماری 15 نفر از خبرگان در بخش کیفی بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و 362 (از6171) نفر ازکارکنان نهادکشور در بخش کمی براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌محقق‌ساخته با 85 گویه بود. روایی صوری، محتوایی و پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss24 و smartPLS استفاده شد.
یافته‌ها: "قابلیت‌های نوآوری فناورانه" دارای شش عامل آموزش و یادگیری، تحقیق و توسعه، مدیریت، منابع انسانی، تحلیل بازار و ساختار سازمانی است. عامل مدیریتی با بار عاملی 951/0، دارای بیش‌ترین و عامل آموزش و یادگیری با بارعاملی 794/0 دارای کم‌ترین تأثیر بر قابلیت‌های نوآوری فناورانه است.
اصالت/ارزش: فعالیت‌های تحقیق و توسعه زمانی ثمربخش است که با آموزش و یادگیری همراه باشد. در صورت عدم وجود منابع انسانی مناسب، یک فناوری نوظهور مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. اگر طراحی ساختار سازمانی با توجه به تغییرات محیط باشد، و تحلیل بازار هم بااستفاده از سیستم‌های دریافت بازخورد و رفع نیاز مراجعان همراه باشد، منجر به توسعه و بهبود قابلیت‌های نوآوری فناورانه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining a Model for Factors Affecting on Technological Innovation Capabilities (A Case Study: Iran Public Libraries Institution)

نویسندگان [English]

  • Abbas Hosseinzadeh
  • safiyeh tahmasebi limooni 1
  • Seyed Ali Asghar razavi 2
1 Department of Information Knowledge and Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran (Corresponding Author) sa.tahmasebi2@gmail.com
2 Assistant Prof , Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Objective:Designing for factors affecting on technological innovation capabilities in the Iran Public Libraries
Methodology: The research method is mixed. The statistical population was 15 experts in the qualitative section based on systematic sampling method & 362 (of 6171) employees in the quantitative section were selected based on stratified random sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire with 85 items. The face validity, content & reliability of the instrument were confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Descriptive & inferential statistics and spss24 & smartPLS software were used for analysis.
.
Findings:"Technological innovation capabilities" includes six factors: training &learning, research &development, human resource management, market analysis &organizational structure. The management feature with a factor loading 0.951 & the training and learning feature with a factor loading 0.794 respectively have the greatest &smallest effects on Technological innovation capabilities
Originality/Value:The research and development activities are productive when they are associated with training and learning.If there is no appropriate human resource, a novel technology will not be embraced.If the way of organizational structure design is updated as the environment changes, &the market analysis is supplemented both through a feedback system and meeting clients' needs, it contributes to development and improvement of technological innovation capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Innovation capabilities
  • Technological Innovation
  • Factors
  • Iran public libraries institution
  • public libraries
CAPTCHA Image