بررسی تاثیر مدیریت دانش و سرمایه های فکری در کسب مزیت رقابتی و اولویت بندی آن به روش AHP (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،

2 گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

10.22091/stim.2021.7000.1604

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش و سرمایه های فکری در کسب مزیت رقابتی و اولویت بندی آن به روش AHP در شرکت بیمه ایران می باشد. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. جامعه آماری این تحقیق از شرکت بیمه ایران به تعداد 3000 نفر انتخاب شدند. برای تعیین اندازه نمونه آماری از جدول مورگان استفاده می شود که با توجه به حجم جامعه آماری تعداد نمونه آماری 341 نفر برآورد گردید. فرضیات توسط مدل معادلات ساختاری و نرم ‌افزار های lisrel، Spss و Expert Choice مورد بررسی قرار گرفتند. در این میان تمامی فرضیه‌ها تأیید شدند. ﻧﺘﺎﯾﺞ بدست آمده از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 05/0 بیانگر وﺟﻮد تاثیر مدیریت دانش و سرمایه های فکری در کسب مزیت رقابتی می باشد. همچنین نتیجه اولویت بندی بیانگر این است که توزیع دانش با وزن 0.246 بیشـترین تـاثیر را در بین ابعاد مدیریت دانش دارد و نگهداری دانش، با وزن 0.119 کمترین تاثیر را دارد. همچنین سرمایه رابطه ای با وزن 0.210 بیشـترین تـاثیر را در بین ابعاد سرمایه فکری دارد و سرمایه سازمانی، با وزن 0.130 کمترین تاثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge Management and Intellectual Capitals on Achieving Competitive Advantage and Prioritizing it with AHP Method (Case Study: Iran Insurance Company)

نویسندگان [English]

  • Vadood Javan Amani 1
  • Hamid Akbari 2
1 Department of Business Administration, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Tehran, Iran.
2 Department of English Translation, Imam Reza International University of Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of knowledge management and intellectual capital in gaining competitive advantage and prioritizing it by AHP method in Iran Insurance Company. The research method is descriptive survey. The statistical population of this research was selected from 3000 people from Iran Insurance Company. Morgan table is used to determine the statistical sample size, which according to the size of the statistical population, the number of statistical samples was estimated to be 341 people. The hypotheses were tested by structural equation modeling software of lisrel, Spss and Expert Choice software. All hypotheses were confirmed. The results obtained from the statistical data at the significance level of 0.05, indicates the effect of knowledge management and intellectual capital on gaining a competitive advantage. Moreover, the result of prioritization indicates that the distribution of knowledge with a weight of 0.246 has the most effect among the dimensions of knowledge management and knowledge retention with a weight of 0.119 has the least effect. Also, relational capital with a weight of 0.210 has the most effect among the dimensions of intellectual capital and organizational capital with a weight of 0.130 has the least effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • intellectual capital
  • Competitive Advantage
  • Organizational Performance
  • Iran insurance company
CAPTCHA Image