بررسی تاثیر مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی و اولویت‌بندی آن به روش AHP (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22091/stim.2021.7000.1604

چکیده

هدف: هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی و اولویت‌بندی آن به روش AHP در شرکت بیمه ایران می‌باشد.
روش‌شناسی: روش ﺗﺤﻘﯿﻖ حاضر از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. برای جمع‌آوری داده‌ها، از روش کتابخانه‌ای (مطالعه اسناد و مدارک) و روش میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق از کارکنان شرکت بیمه ایران به تعداد 3000 نفر انتخاب شدند. برای تعیین اندازه نمونه آماری از جدول مورگان استفاده گردید که با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد نمونه آماری 341 نفر برآورد شد. مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای مدیریت دانش، سرمایه فکری
و مزیت رقابتی به ترتیب 956/0، 926/٠ و 250/1 بدست آمد که بیانگر قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه‌ها است. فرضیه‌های پژوهش نیز با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای lisrel و Spss مورد بررسی قرار گرفته و همه فرضیه‌‌ها تأیید شدند.
نتایج: ﻧﺘﺎﯾﺞ بدست آمده از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده‌ﻫﺎی آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ‌داری 05/0، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد تاثیر مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی می‌باشد. نتیجه اولویت‌بندی نیز بیانگر این است که توزیع دانش با وزن 0.246 بیشترین تاثیر را در بین ابعاد مدیریت دانش دارد و نگهداری دانش با وزن 0.119 کم‌ترین تاثیر را دارد. همچنین سرمایه رابطه‌ای با وزن 0.210 بیشترین تاثیر را در بین ابعاد سرمایه فکری و سرمایه سازمانی با وزن 0.130 کم‌ترین تاثیر را دارد.
ابعاد سرمایه فکری با اشتراک دانش ارتباط مستقیم و معناداری داشته و سرمایه فکری ارتباط معناداری با اشتراک دانش دارد. به علاوه، سرمایه فکری منجر به بهبود اشتراک دانش کارکنان می‌شود. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن فرضیه‌ها ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدارى ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮى و ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ؛ بدین معنی که متغیر مدیریت داﻧﺶ ﺑﺮ ﻛﺴﺐ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ در شرکت بیمه ایران تاثیر مثبت و معنی‌داری می‌‌گذارد.
نتیجه‌گیری: سازمان‌های برخوردار از مدیریت سرمایه فکری اصولاً عملکرد بهتری نیز دارند.لذا، سازمان‌ها باید تلاش بیشترى در جهت ایجاد تمایل و توانمند ساختن کارکنان خود براى به اشتراک‌گذارى دانش و کسب مزایای رقابتی انجام دهند. توسعه و بهبود سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری و مدیریت دانش در سازمان، نه تنها مستلزم بهبود ارتباطات و تعاملات مبتنی بر اعتماد میان اعضای سازمان بوده، بلکه نیازمند ساختار و فناوری مطلوب و مناسب هر سازمان است. بنابراین، سرمایه اجتماعی می‌تواند به عنوان یکی از قابلیت‌های سازمان به‌شمار آید و در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه‌های فکری و مدیریت دانش سازمان کمک بسیار نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge Management and Intellectual Capitals on Achieving Competitive Advantage and Ranking it with AHP Method (Case Study: Iran Insurance Company)

نویسندگان [English]

  • Vadood Javan Amani 1
  • Hamid Akbari 2
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD. Student, Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research is to investigate the impact of knowledge and intellectual capital management in gaining competitive advantage and its prioritization using the AHP method in Iran Insurance Company.
Methodology: The research method is descriptive-survey type. To collect data, the library method (reading documents) and field method (questionnaire) were used. The statistical population of this research was selected from 3000 Iranian insurance company employees. To determine the size of the statistical sample, Morgan's table is used, according to the size of the statistical population; the number of the statistical sample was estimated to be 341 people. The value of Cronbach's alpha for the variables of knowledge management, intellectual capital, and competitive advantage was obtained as 0.956, 0.926, and 1.250, respectively, which indicates the high reliability of the questionnaires. Hypotheses were investigated using the structural equation model and Lisrel and SPSS software. Meanwhile, all hypotheses were confirmed.
Findings: The results obtained from the analysis of statistical data at the significance level of 0.05 indicate the existence of the effect of knowledge management and intellectual capital in gaining a competitive advantage. The result of prioritization also shows that knowledge distribution with a weight of 0.246 has the most effectiveness among the dimensions of knowledge management and knowledge maintenance with a weight of 0.119 has the least effect. Also, relational capital with a weight of 0.210 has the most impact among the dimensions of intellectual  capital,  and  organizational  capital  with  a  weight  of  0.130  has  the  least  effect.
According to the results, dimensions of intellectual capital have a direct and significant relationship with knowledge sharing, and intellectual capital has a significant relationship with knowledge sharing. In addition, intellectual capital leads to improved employee knowledge sharing. The results of the hypothesis test confirm the positive and significant relationship between intellectual capital and competitive advantage. This means that the variable of knowledge management has a positive and significant effect on gaining a competitive advantage in Iran's insurance companies.
Conclusion: Organizations with intellectual capital management generally perform better. Therefore, organizations should make more efforts to create the desire and empower their employees to share knowledge and gain competitive advantages. The development and improvement of social capital, intellectual capital, and knowledge management in the organization not only requires the improvement of communication and interactions based on trust between the members of the organization but also requires the structure and appropriate technology of each organization. Therefore, social capital can be considered as one of the capabilities of the organization and help a lot in the creation and sharing of knowledge in the intellectual capital and knowledge management of the organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Intellectual Capital
  • Competitive Advantage
  • Organization Performance
  • Iran Insurance Company

Abker, A., Mohamed, A. & Ibrahim, S. (2019). The Effect of knowledge Management on Innovation Capabilities in the Sudanese Industrial Firms. Asian Journal of Management, 10(2), 2321-5763.

Adam, M.S. & Urquhart, C. (2009). No man is an island: Social and human capital in IT capacity building in the Maldives. Information and Organization, 19(1), 1-21.      
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.infoandorg.2007.11.002.

Akbari, M., Farkhunde, M. & Ayagh, Z. (2018). Investigating the effect of competition in the product market on financial performance by moderating the quality of information disclosure: companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Asset Management and Financing, 7(1), 29-44. DOI: 10.22108/amf.2018.108951.1236. [in persian]

Akbarzadeh, Z., Mehrmanesh, H. & Hashemzadeh Khorasgani, G. (2013). Analysis of the effect of innovation capability on entrepreneurship with the approach of sustainable competitive advantage in small and medium industries (Kaveh Industrial Town). Business Management, 6(23), 123-148. [in persian]

Aliqli, M., Bazaei, Q. & Asghari Masuleh, S. (1390). The role of knowledge management in gaining competitive advantage. Business Management, 3(9), 269-240. [in persian]

Askool, S. & Nakata, K. (2010a). A conceptual model for acceptance of social CRM systems based on a scoping study. AI and Society, 26(3), 205–220.

Balogun, O., Hawisa, H. & Tannock, J. (2004). Knowledge management for manufacturing: The product and process database. Journal of Manufacturing Technology Management, 15(7),
575-584. DOI: https://doi.org/10.1108/17410380410555826.

Bennett, R. & Gabriel, H. (2007). Organizational Factors and Knowledge Management within large marketingdepartment: an empirial study. Journal of Knowledge Management, 3(3), 212-225.

Cerdan, M. (2017). Strategic Knowledge management, innovation and performance. International Journal of Information Management, 31, 502-509.

Crook, K., Kamasak, R. & Bulutlar, F. (2011). The influence of Knowledge sharing on innovation. European Business Review, 22(3), 306-317.

Danesh, F., Kazemi Alishahi, H., Rahimi, S. & Sohaili, F. (2019). The relationship between social capital and intellectual capital and knowledge management in Iranian insurance. Information Management Sciences and Techniques, 6(2), 155-122. DOI: 10.22091/stim.2020.4909.1349. [in persian]

Darabi, R., Nasiri, M. & Moulai Il-Zouleh, A. (2016). Investigating the impact of intellectual capital on knowledge management processes affected by organizational culture (case study: Mazandaran University of Medical Sciences). Health Management, 20(68), 65-74. [in persian]

Durrani, K. & Adiban, H. (2014). Investigating the relationship between knowledge management processes and the job performance of employees in higher education (a case study of Tehran University. Knowledge retrieval and semantic systems, 1(4), 1-25. [in persian]

Elda, R., Patrisia, D., Abror, A. & Linda, M. (2021). The Impact of Intellectual Capital and Knowledge Management on Competitive Advantage. Advances in Economics, Business and Management Research, 177, 480-487. DOI: http://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.210616.075.

Farhadyar, A., Farhadyar, F., Dehghan Chobar, A. & Eskandrian, M. (2019). Investigating the impact of intellectual capital and entrepreneurial strategy on company performance with regard to the mediating role of competitive advantage (case study: Sahar Food Industry Company). Management and Accounting Studies, 6(4), 263-248. [in persian]

Ghafouri, A., Thabit A. & Anuri, A. (2019). Investigating the relationship between intellectual capital and financial performance based on the mediating role of knowledge sharing. New research approaches in management and accounting, 4(28), 1-14. [in persian]

Hajizadeh, P. & Sardari, A. (2017). The effect of knowledge management on improving the innovative performance of the organization with an emphasis on the mediating role of organizational learning (case study: Quaid Basir Petrochemical Production Holding). Strategic Management of Organizational Knowledge, 1(2), 63-93. [in persian]

Handayani, Y.S. & Karnawati, Y. (2020). Achieving Competitive Advantage Through Intellectual Capital. In: International Conference on Business Economics and Social Science, 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.013.

Hashemi, S.H., Akradi, K. & Yousefi, M. (2015). Investigating the impact of human resource management on knowledge management and organizational innovation. Knowledge retrieval and semantic systems, 2(8), 1-20. [in persian]

Hoffman, J.J., Hoelscher, M.L. & Sherif, K. (2005). Social capital, knowledge management, and sustained superior performance. Journal of Knowledge Management, 9(3), 93-100.

Huang, Y.C. & Wu, Y.C.J. (2010). Intellectual capital and knowledge productivity: the Taiwan biotech industry. Management decision, 48(4).           
DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00251741011041364.

Ibarra-Cisneros, M.A., Hernández-Perlines, F. & Rodríguez-García, M. (2020). Intellectual capital, organisational performance and competitive advantage. European Journal of International Management, 14(6), 976-998. DOI: http://dx.doi.org/10.1504/EJIM.2020.110585.

Indiyati, D. (2016). An Influence of Knowledge Management to the Intellectual Capital and the Effect to the Competitive Advantage. Sains Humanika, 8(1-2). 
DOI: http://dx.doi.org/10.11113/sh.v8n1-2.826.

Jalali, M.J., Afrazeh, F. & Nezafati, N. (2017). Design and application of comprehensive knowledge management system software in the Ministry of Roads and Transport of the Islamic Republic of Iran. In: Tehran: The Fifth International Conference on Industrial Engineering. [in persian]

Kadiournia, M.M. & Miladian, H. (2016). The competitive advantage of the organization's intellectual capital. Tehran: Sokhoran. [in persian]

Kamasak, R. & Bulutlar, F. (2010). The influence of knowledge sharing on innovation. European Business Review, 22(3), 306-317.

Karasneh, A.A. (2020). Revitalizing the BSC through knowledge management: The mediating role of intellectual capital. Journal of Public Affairs, 22:e2359. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/pa.2359.

Keshavarz Afshar, R., Kashwari, A. & Sohrabi, Sh. (1400). Identifying and prioritizing the factors affecting the maturity of knowledge management in Iran's government organizations. Interdisciplinary studies of strategic knowledge, 11(45), 296-271.          
DOR: 20.1001.1.24234621.1400.11.45.10.1 . [in persian]

Khairandish, M., Dostkam, K. & Hosseini, Y. (2011). The role of technological factors in the success of knowledge management in the organization. Military Management, 11(44), 88-69. [in persian]

Khodadad Hosseini, S. & Lajavardi, M. (2018). Investigating the impact of information technology, knowledge management and organizational learning on organizational performance. Resource Management in Police Force, 7(1), 135-160. [in persian]

Liebowitz, J. (2001). Knowledge Management and its links to artificial intelligence. Expert Systems with Applications, 20, 1-6.

Mathews, J. & Ligori, A. (2021). Title: Cultivating Intellectual Capital for Competitive Advantage. Business Management Practices Emerging Trends, 3, 134-140.

Mazaheri, S. & Pourjafari, S. (2014). Explaining the key elements of intellectual capital and knowledge management with the aim of creating a competitive advantage in the ECR model with an emphasis on the NPD new product development process. In: Tehran: 7th National Conference and 1st International Conference on Knowledge Management. [in persian]

Mian, A. (2009). Managing knowledge in project- based organization: a cultural perspective. Acta Wasaevisa. Retrieved from: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-278-6.pdf.

Nikkhah Takme Dash, Y., Hosseini, S. & Karmi, A. (2018). The effect of knowledge-based human resource management on innovation performance in small and medium-sized Iranian exporting companies. International Business Management, 2(4), 1-21. [in persian]

Nonaka, I. & Krogh, G. (2009). Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory. Organization Science, 20(3), 481-683. DOI: http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1080.0412.

Pazuki, A. (2019). Strategic management with knowledge management approach. Tehran: Sharifzadeh publishing house. [in persian]

Quink, U. (2008). An exploration of knowledge management and intellectual capital in a nonprofit organisation context. Doctoral dissertation. Queensland University of Technology.

Rahimi, A. (2016). Investigating the effect of knowledge management on financial performance with the mediation of organizational learning. Educational Management Innovations, 12(48), 7-21. [in persian]

Rakhshani, J. & Ghaibi, B. (2014). An overview of the concept of knowledge management in the organization. In: Tehran: International Conference on Management and Economy in the 21st Century. [in persian]

Sahat, S., Mazloumi, N. & Fakhimi Mohammadpour, H. (2014). The relationship between organizational innovation and competitive advantage in insurance companies. Insurance Journal, 30(2), 1-34. [in persian]

Salili, S.S., Hamidizadeh, M., Qareche, M. & Haji Karimi, A. (2018). The functions of marketing knowledge management on empowering competitive advantages. Business Management Studies, 11(21), 425-403. [in persian]

Syahchari, D. & Sahban, M. (2019). The Impact of Intellectual Capital and Knowledge Management on Competitive Advantage. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 10(8), 261-272.

Yang, J. (2010). Knowledge management opportunities for cycle time reduction. International Journal of Innovation and Learning, 1(2), 192–207.

Yonita, R., Yem, S. & Linda, M.R. (2019). Business Performance: Impact of Intellectual Capital and Knowledge Management. International Journal of Economics and Management Studies, 6(12), 223-226. DOI: http://dx.doi.org/10.14445/23939125/IJEMS-V6I12P125.

Zahedi Yazdi, M., Ramezan, M. & Hajighasemi, R. (2019). Prioritizing the Components of Intellectual Capital in Technology-based Organizations Using the FGAHP Method. International Academic Journal of Organizational Behavior and Human Resource Management, 6(1), 1-23. DOI: https://doi.org/10.9756/IAJOBHRM/V6I1/1910001.

Zaretkar, S. & Kas Aghaei, N. (2019). The effect of organizational capability on performance with the mediating role of competitive advantage in Iran Insurance Joint Stock Company, Tehran. Human Resource Management Development and Support, 56, 154-127. [in persian]

اکبرزاده، ز.، مهرمنش، ح.، هاشم‌زاده خوراسگانی، غ. (1393). تحلیل اثر قابلیت نوآوری بر کارآفرینی با رویکرد مزیت رقابتی پایدار در صنایع کوچک و متوسط (شهرک صنعتی کاوه). مدیریت کسب و کار، 6(23)، 148-123.
اکبری، م.، فرخنده، م.، ایاغ، ز. (1398). بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی با تعدیل‌کنندگی کیفیت افشای اطلاعات: شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی، 7(1)، 44-29.
DOI: 10.22108/amf.2018.108951.1236
پازوکی، ع. (1399). مدیریت استراتژیک با رویکرد مدیریت دانش. تهران: انتشارات شریف‌زاده.
جلالی، م.ج.، افرازه، ف.، نظافتی، ن. (1397). طراحی و بکارگیری نرم‌افزار سیستم جامع مدیریت دانش در وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی‌ایران. در: تهران: پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع.
حاجی‌زاده، پ.، سرداری، ا. (1397). تأثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد نوآورانه سازمان با تأکید بر نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: هولدینگ تولید محصولات پتروشیمی قائد بصیر). مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 1(2)، 93-63.
خداداد حسینی، س.، لاجوردی، م. (1398). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 7(1)، 160-135.
خیراندیش، م.، دوستکام، ک.، حسینایی، ی. (1390). نقش عوامل فناورانه در موفقیت مدیریت دانش در سازمان. مدیریت نظامی، 11(44)، 88-69.
دارابی، ر.، نصیری، م.، مولایی ایل ذوله، ع. (1396). بررسی تاثیر سرمایه فکری بر فرایندهای مدیریت دانش متاثر از فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران). مدیریت سلامت،۲۰(۶۸)، 65-74.
دانش، ف.، کاظمی علیشاهی، ح.، رحیمی، ص.، سهیلی، ف. (1399). رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6(2)، 155-122.
DOI: https://stim.qom.ac.ir/article_1639.html
درانی، ک.، ادیبان، ه. (1394). بررسی رابطه فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان در آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه تهران. بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 1(4)، 25-1.
رحیمی، ا. (1396). بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی با میانجی‌گری یادگیری سازمانی. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 12(48)، 21-7.
رخشانی، ج.، غیبی، ب. (1394). مروری بر مفهوم مدیریت دانش در سازمان. در: تهران: کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21.
زراعت‌کار، س.، کاس آقائی، ن. (1399). تأثیر قابلیت سازمان بر عملکرد با نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت سهامی بیمه ایران ‌شهر تهران. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 56، 154-127.
سلیلی، س.س.، حمیدی‌زاده، م.، قره‌چه، م.، حاجی‌کریمی، ع. (1398). کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت‌های رقابتی. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 11(21)، 425-403.
صحّت، س.، مظلومی، ن.، فخیمی محمد‌پور، ح. (1394). رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه. پژوهشنامه بیمه، 30(2)، 34-1.
علیقلی، م.، بازایی.، ق.، عسگری ماسوله، س. (1390). نقش مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی. مدیریت کسب و کار، 3(9)، 269-240.
غفوری، ا.، ثابت ع.، انوری، ع. (1399). بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد مالی بر اساس نقش میانجی اشتراک دانش. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(28)، 14-1.
فرهادیار، ع.، فرهادیار، ف.، دهقان چوبر، ع.، اسکندریان، م. (1399). بررسی تأثیر سرمایه فکری و استراتژی کارآفرینی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی مزیت رقابتی (مطالعه موردی: شرکت صنایع غذایی سحر). مطالعات مدیریت و حسابداری، 6(4)، 263-248.
کدیورنیا، م.م.، میلادیان، ح. (1396). مزیت رقابتی سرمایه‌های فکری سازمان. تهران: سخنوران.
کشاورز افشار، ر.، کشاورزی، ع.، سهرابی، ش. (1400). شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های موثربر بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی ایران. مطالعات بین‌ رشته‌ای دانش راهبردی، 11(45)، 296-271.
DOR: 20.1001.1.24234621.1400.11.45.10.1
مظاهری، س.، پورجعفری، س. (1394). تبیین عناصر کلیدی سرمایه فکری و مدیریت دانش با هدف خلق مزیت رقابتی در مدل ECR با تاکید بر فرایند توسعه محصول جدید NPD. در: تهران: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش.
نیک‌خواه تکمه داش، ی.، حسینی، س.، کرمی، ا. (1398). تأثیر مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط صادرکننده ایرانی. مدیریت کسب و کار بین‌المللی، 2(4)، 21-1.
هاشمی، س.ح.، اکرادی، ک.، یوسفی، م. (1395). بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 2(8)، 20-1.
CAPTCHA Image