بررسی قابلیت های شرکت های داخلی دارای محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی با قابلیت استفاده در حوزه فعالیت های کتابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22091/stim.2021.7040.1597

چکیده

هدف: از کتابخانه‌ها و کتابداران به عنوان پیشتازان دسته‌بندی و عرضه یافته‌های مکتوب در علم و فناوری انتظار می‌‌رود که از جدیدترین فناوری‌‌ها استفاده کنند. با توجه به قابلیت‌‌های رو به گسترش فناوری‌‌های مبتنی بر هوش‌مصنوعی، هدف اصلی این پژوهش بررسی قابلیت استفاده از محصولات/ نرم‌افزارهای ایرانی که مبتنی بر هوش‌مصنوعی کار می‌کنند در کتابخانه‌‌ها و نرم‌افزارهای کتابخانه‌‌ای می‌‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش کمی به روش تحلیلی و توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه پژوهش بعد از اعمال شرایط ورود و خروج در نهایت عبارت شد از 21 شرکت فعال در زمینه تولیدات نرم‌افزاری هوش‌مصنوعی. ابزار گردآوری اطلاعات چک‌لیست محقق ساخته بوده است که شامل دو بخش، اطلاعات دموگرافی شرکت‌ها و سوالات پژوهش بوده و پایایی آن با آلفای کرونباخ 84/0، تایید گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بیشترین حوزه‌های فعالیت شرکت‌های مذکور پردازش متن، تصویر و صوت بوده است و محصولات این شرکت‌ ها قابلیت کاربرد در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای را دارند.
نتیجه‌گیری: بهره‌گیری از هوش‌مصنوعی در حوزه نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در ایران علم نوپا و رو به رشدی است و شرکت-های مرتبط با این حوزه برای طراحی و تولید نرم‌افزارهای بومی سازگار با زبان رسمی کشور در حال طی مسیرهای پیشرفت و توسعه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the capabilities of domestic companies with products based on artificial intelligence with usability in the field of librarianship activities

نویسندگان [English]

  • Mohhamad Hassan Azimi 1
  • Fatemeh Hosseinizadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Department of Knowledge & Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objective: Considering the growing capabilities of technologies based on artificial intelligence, the main purpose of this study was to investigate the usability of Iranian products/software based on artificial intelligence in libraries and It is library software.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and analytical and descriptive-survey in terms of quantitative method. The research community, after applying the entry and exit conditions, finally consisted of 21 companies active in the field of artificial intelligence software products. The data collection tool was a researcher-made checklist that included two sections, company demographic information and research questions, and its reliability was confirmed with Cronbach's alpha of 0.84.
Findings: The research findings showed that most of the fields of activity of the mentioned companies were text, image and audio processing and the products of these companies can be used in library software.
Conclusion: Utilization of artificial intelligence in the field of library software in Iran is a nascent and growing science and companies related to this field to design and produce native software compatible with the official language of the country are on the path of progress. And development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artificial intelligence
  • Libraries
  • Software Companies
  • library services
  • Library Softwires
  • Iran
CAPTCHA Image