بررسی تاثیر مکانیسم های فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان با نقش دوسوتوانی فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

10.22091/stim.2021.7053.1599

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف، تعیین تاثیر مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با نقش دوسوتوآنی فناوری اطلاعات انجام شد.
روش‌شناسی: این تحقیق از نظر نوع کاربردی، به صورت کمی بوده و از نظر روش تحقیق نیز یک تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارشناسان شرکت هلدینگ تدبیر به تعداد 215 نفر می باشد که با استفاده جدول کوکران تعداد 138 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب خواهند شد. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه دوسوتوآتی فناوری اطلاعات، چابکی سازمانی و مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات ژن و همکاران (2021) استفاده گردید. روایی آن به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد.داده‌های به دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: تحلیل داده‌ها نشان داد که مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات با ضریب تاثیری برابر 899/0 و مقدار معناداری 659/24 بر دوسوتوآنی فناوری اطلاعات تاثیر دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ابعاد مختلف مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات بر اکتشاف و بهره برداری از فناوری اطلاعات در هلدینگ تدبیر تاثیر داشته و از سوی دیگر، اکتشاف و بهره برداری از فناوری اطلاعات بر چابکی هلدینگ تدبیر تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of information technology mechanisms on organizational agility with the dual role of information technology

نویسندگان [English]

  • mojtaba ariyanfar 1
  • hajieh rajabi farjad 2
1 Master student of Public Administration, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University,, Tehran Research Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Human Resources Management. Amin Police University
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to determine the effect of IT governance mechanisms on organizational agility with the dual role of information technology.
Methodology: This research is quantitative in terms of application type and in terms of research method is a descriptive-survey research. The statistical population of the research, managers and experts of Tadbir Holding Company is 215 people, 138 people will be selected by stratified random method using Cochran's table. The main data collection tools were the DOSToATI questionnaire of information technology, organizational agility and governance mechanisms of information technology of Gene et al. (2021). Its validity was calculated and confirmed in form and content and its reliability was used using Cronbach's alpha. The obtained data were analyzed using structural equation modeling and Smart PLS software.
Results: Data analysis showed that IT governance mechanisms with an impact factor of 0.899 and a significant value of 24.659 have an effect on information technology duality.
Conclusion: The results showed that different dimensions of IT governance mechanisms affect the exploration and exploitation of information technology in Tadbir Holding and on the other hand, the exploration and exploitation of information technology affect the agility of Tadbir Holding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT governance mechanisms
  • Organizational Agility
  • IT duality
  • holding
  • Tadbir
CAPTCHA Image