بررسی تاثیر مکانیسم‌های فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان با نقش دوسوتوانی فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: کارکنان شرکت هلدینگ تدبیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

10.22091/stim.2021.7053.1599

چکیده

هدف: تحقیقات در مورد منابع و توانایی‌‌های فناوری اطلاعات که شرکت‌ها را قادر می‌‌سازد، در بازار با تغییر سریع، چابک باشند، نوپاست. ایجاد چابکی از طریق فناوری اطلاعات، یک فرآیند طولانی مدت و کار دشواری برای هر بنگاهی است. پژوهش حاضر با هدف، تعیین تاثیر مکانیسم‌‌های حاکمیت فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با نقش دوسوتوانی فناوری اطلاعات انجام شد.
روش‌‌شناسی: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و به صورت کمّی بوده و از نظر روش تحقیق نیز یک تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارشناسان شرکت هلدینگ تدبیر به تعداد 215 نفر می‌باشد که با استفاده جدول کوکران تعداد 138 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار اصلی جمع‌‌آوری اطلاعات، پرسشنامه دوسوتوانی فناوری اطلاعات، چابکی سازمانی و مکانیسم‌‌‌های حاکمیت فناوری اطلاعات ژن و همکاران (2021) بود. روایی پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که ابعاد مختلف مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات (حاکمیت ساختاری، حاکمیت فرآیندها و حاکمیت رابطه‌ای) بر اکتشاف و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات در هلدینگ تدبیر تاثیر داشته و از سوی دیگر، اکتشاف و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات بر چابکی هلدینگ تدبیر تاثیر دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان استنباط نمود که فراهم نمودن چابکی هلدینگ تدبیر نیازمند آن است که ابعاد مختلف مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات همراه با مولفه‌های دوسوتوانی فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Information Technology Mechanisms on Organizational Agility with the Ambidexterity Role of Information Technology (Case Study: Employees of Tadbir Holding Company)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ariyanfar 1
  • Hajieh Rajabi Farjad 2
1 Master's student, Public Administration, Faculty of Economics and Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Human Resource Management, Faculty of Organizational Resources, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: Although a growing body of literature examines the role of information systems organizational agility in improving firm performance, research on the resources and capabilities of information technology in firms is lacking in the changing marketplace. Creating agility through information technology is a long and difficult process for any organization. The present study was conducted with the aim of determining the impact of information technology governance mechanisms on organizational agility with the ambidexterity role of information technology.
Methodology: This research is applied quantitative in terms of type, and in terms of research method, it is descriptive survey research. The statistical population is 215 managers, and experts of Tadbir Holding Company, of which 138 people were selected by the stratified random method using Cochran's table. The main tool for data collection was the information technology questionnaire, organizational agility, and information technology governance mechanisms by Gen et al. (2021). Its face and content validity and reliability were calculated and confirmed using Cronbach's alpha. The obtained data were analyzed using a structural equation model and Smart PLS software.
Findings: The results showed that different dimensions of information technology governance mechanisms (structural governance, process governance, and relational governance) had an impact on the exploration and exploitation of information technology in Tadbir Holding, and on the other hand, the exploration and exploitation of information technology on the agility of the holding has an effect.
Conclusion: According to the findings of the research, it can be concluded that providing the agility of Tadbir Holding requires planning to pay attention to various aspects of information technology governance mechanisms along with the ambidexterity components of information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology Governance
  • Organizational Agility
  • Information Technology Ambidexterity
  • Tadbir Holding Company
باقری، م. (1399). تدوین استراتژی فناوری اطلاعات (IT) بر اساس رویکرد حاکمیت شبکه‌‌ای در شرکت آب و فاضلاب استان تهران. در: تهران: سیزدهمین کنفرانس بین‌‌المللی مدیریت استراتژیک.
بیگ‌‌زاده، ی.، ناصری‌‌زاده، ص. (1398). بررسی رابطه بین حاکمیت فناوری اطلاعات با کسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی. در: تهران: دومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران.
رمرودی، م.، مرادقلی، ف. (1399). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته در حاکمیت. در: چهارمین کنفرانس بین‌‌المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش‌رو.
طوطیان اصفهانی، ص.، خدایاری، ف.، رمزیار، ل. (1397). شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابکی سازمان تأمین اجتماعی. مطالعات منابع انسانی، 8(29)، 52-30.
کشاورززاده، س.، عبدی، ب. (1397). ارائه الگوی معماری حاکمیت خوب فناوری اطلاعات بر اساس چارچوب معماری سازمانی زکمن. در: تهران: نخستین کنفرانس بین‌‌المللی پارادایم‌‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی.
وحدت، د.، شمس، ف.، ناظمی، ا. (1396). رویکردی برای سنجش شکاف هم‌سویی راهبردی و حاکمیت فناوری-اطلاعات در حوزه سرویس‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها مبتنی بر یک روش تلفیقی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی). پژوهش‌‌های مدیریت عمومی، 10(35)، 129-105.
CAPTCHA Image