مقایسه دیدگاه کتابداران و کاربران کتابخانه‌در مورد وضعیت مدیریت دانش مشتری در این کتابخانه‌ها: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران

10.22091/stim.2021.7066.1601

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه دیدگاه کتابداران و کاربران از میزان بکارگیری مدیریت دانش مشتری در کتابخانه‌های عمومی استان همدان است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کاربران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان همدان است. در این پژوهش با توجه به اینکه تعداد کتابداران زیاد نبودند کل آن‌ها با استفاده از روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه نیز در میان کاربران با استفاده از فرمول کوکران برابر با 382 نفر به دست آمد. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته هر کدام با 22 گویه استفاده شد. روایی ابزار گردآوری داده‌ها با استفاده تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای ابعاد مختلف هر دو پرسشنامه از 7/0 بزرگ‌تر شد و مورد تأیید قرار گرفت. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون تی دو نمونه‌ای مستقل در نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 22 استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که از نظر میزان بکارگیری مؤلفه دانش درباره مشتری و دانش از مشتری در کتابخانه‌های عمومی استان همدان میان دو گروه کتابداران و کاربران تفاوت معنی‌داری وجود دارد. اما از

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the views of librarians and users of public libraries of Hamadan province on the customer knowledge management in this library

نویسندگان [English]

  • Mehri Shahbazi 1
  • Ali Akbar Khasseh 2
  • Zohreh Mottaghi 3
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 MSc. Student, Department of Knowledge and Information Science in Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to review and compare the views of librarians and users on the use of customer knowledge management in public libraries in Hamadan province.
Method: The method of the present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of this study includes all users and librarians of public libraries in Hamadan province. The total number of these libraries, according to the Statistical Research Office of the Provincial Public Libraries, is equal to 113 libraries (100 institutional libraries and 13 participatory and independent libraries) with 170 librarians and 67,339 active members. In this study, due to the large number of librarians, all of them were selected as a sample using the census method. The sample size among users using the Cochran's formula was equal to 382 people. Two researcher-made questionnaires with 22 items were used to collect data. In order to analyze the data, t-test of two independent samples was used in SPSS software version 22.
Findings: The results of data analysis showed that there is a significant difference between the two groups of librarians and users in terms of the use of the component

کلیدواژه‌ها [English]

  • librarians
  • customer knowledge management
  • customer knowledge
CAPTCHA Image