تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22091/stim.2022.7126.1614

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی به عنوان یک ضرورت در سازمان‌‌های پژوهش‌محور می‌‌باشد.
روش‌‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کمّی با هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی می‌‌باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران میانی و پایه جهاد دانشگاهی بوده و بر اساس جدول مورگان، نمونه 148 نفری با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی- هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن با روش چند متغیره مدل‌‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS24 و AMOS انجام شده است.
نتایج: هریک از ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان پژوهش‌محور جهاد دانشگاهی، با توسعه مدیریت دانش رابطه مستقیم و بالایی دارند. تأثیر بُعد سازگاری با توسعه مدیریت دانش بیش از سایر ابعاد می‌‌باشد.
نتیجه‌‌گیری: با توجه به اینکه بار عاملی مقداری مثبت است، بین ابعاد فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق‌‌پذیری و مأموریت) و توسعه مدیریت دانش رابطه مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد. بنابراین، با حمایت و توسعه بیشتر ابعاد فرهنگ سازمانی و ایجاد زیرساخت‌ها در جهاد دانشگاهی می‌توان به اجرای بهتر توسعه مدیریت دانش دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Culture Dimensions on the Development of Knowledge Management in Academic Center for Education, Culture and Research

نویسندگان [English]

  • Kaveh Lotfikia 1
  • Mohammadreza Kabaranzad Ghadim, 2
  • Jalal Haghighat Monfared 3
  • Taimoor Marjani 3
1 PhD. Student, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This paper aims to study the effect of organizational culture dimensions on
the development of knowledge management in ACECR as a necessity in research-based organizations.
Methodology: The present study is a quantitative one with an applied purpose in terms of descriptive-correlational data collection. The statistical population consisted of middle and basic managers of ACECR and based on Morgan table, a sample of 148 people was selected by the non-random-purpose sampling method. The data collection tool was a questionnaire and its analysis was performed using a multivariate structural equation modeling method using SPSS and AMOS software.
Findings: Each dimension of organizational culture in ACECR research-oriented organization has a direct and high relationship with the development of knowledge management. The effect of the adaptation dimension on the development of knowledge management is more than in other dimensions.
Conclusion: Considering that the factor loading is a positive value, there is a direct, significant, and positive relationship between the dimensions of organizational culture (involvement in work, adaptation, adaptability, and mission) and the development of knowledge management. Therefore, by further supporting and developing the dimensions of organizational culture and creating infrastructure in ACECR, better implementation of knowledge management development can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Knowledge Management
  • Academic Center for Education
  • Culture and Research (ACECR)
  • Research-Oriented Organization
آشنا، م.، عسگری، ن. (1392). نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4)، 22-1.
امین بیدختی، ع.، مکوند‌‌حسینی، ش.، احسانی، ز. (1390). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان. راهبرد، 59، 216-191.
خادمی‌‌زاده، ش.، فرج‌‌پهلو، ع.، محمدی، ز. (1398). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی (نمونه پژوهش: دانشگاه شهید چمران اهواز). مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 6، 137-111.
خاکی، غ.ر. (1386). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
رابینز، ا. (1390). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها. کاربردها. ترجمه ع. پارسائیان و س.م. اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ هفدهم.
رشیدعلیپور، ز.، انصاری، م.، سیدجوادین، ر. (1398). بررسی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی (نمونه پژوهش: شرکت شیر پگاه. مدیریت دانش سازمانی، 2(4)، 113-151.
رمضانیان فهندری، ه.، خطیبی، س.ع. (1399). رابطه فرهنگ سازمانی با اقدامات مدیریت دانش در نظام قضایی کشور (نمونه پژوهش: دادگستری شهرستان مشهد). مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 3(11)، 70-47.
زاهدی، م.، اخوان، پ.، حسنوی، ر. (1395). ارائه مدل سنجش میزان تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه‌های فکری در یک مرکز دانش بنیان. مدیریت فردا، 46(15)، 18-37.
زریباف، م.، موحدی، م.م.، معتمدی، م.، اسفندیاری، م. (1385). تبیین مدل مفهومی کارایی مدیریت دانش و ارائه راهکار برای به‌‌کارگیری آن در سازمان‌‌های ایران. مجلس و پژوهش، 53، 104-87.
سجادی سینی، م.، حسینی، ع.، شفقت، ک. (1386). بررسی عوامل موثر بر پیاده‌‌سای مدیریت دانش در بخش‌های دولتی. در: تهران: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش.
قاسمی، ج.، اسدی، ع. (1389). تحلیل عاملی عوامل موثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 24(1)، 22-13.
لطفی‌‌کیا، ک.، کاباران‌‌زاد قدیم، م.، حقیقت‌‌منفرد، ج.، مرجانی، ت. (1400). مدل بومی مدیریت دانش در سازمان‌های پژوهش‌محور: مورد مطالعه جهاد دانشگاهی. رساله دکتری. تهران: دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
میرحیدری، ا.، عابدی ، ا.، هویدا، ر.، سیادت، ع. (1391). فراتحلیل تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های ایران. رویکردهای نوین آموزشی، 7(2)، 77-96.
نفری، ن.، مهدی‌‌لوی تازه کندی، ع.، ملاعباسی، ح. (1395). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 4(3 )، 157-180.
CAPTCHA Image