تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاددانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی، تهران، ایران.

10.22091/stim.2022.7126.1614

چکیده

هدف: بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی به عنوان یک ضرورت در سازمان های پژوهش محور می باشد.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کمّی با هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده توصیفی - همبستگی می باشد. جامعة آماری آن را مدیران میانی و پایه جهاددانشگاهی تشکیل داده و بر اساس جدول مورگان، نمونه 148 نفری با روش نمونه گیری غیر تصادفی - هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن از روش چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام شده است.
یافته ها: هریک از ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان پژوهش محور جهاددانشگاهی با توسعه مدیریت دانش رابطه مستقیم و بالایی دارند. تأثیر بعد سازگاری با توسعه مدیریت دانش بیش از سایر ابعاد می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه بار عاملی مقداری مثبت می باشد، بین ابعاد فرهنگ سازمانی (درگیرشدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و مأموریت) و توسعه مدیریت دانش رابطه مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد. بنابراین با حمایت و توسعه بیشتر ابعاد فرهنگ سازمانی و ایجاد زیرساخت‌ها در جهاد دانشگاهی می‌توان به اجرای بهتر توسعه مدیریت دانش دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational culture dimensions on the development of knowledge management in ACECR (Academic Center for Education, Culture and Research)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Kabaranzad Ghadim, 1
  • kaveh lotfikia 2
  • Jalal Haghighat Monfared 1
  • Taimoor Marjani 3
1 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, ACECR Research Studies Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: To investigate the effect of organizational culture dimensions on the development of knowledge management in ACECR as a necessity in research-based organizations.
Methodology: The present study is a quantitative one with an applied purpose and in terms of descriptive-correlational data collection. Its statistical population consisted of middle and basic managers of ACECR and based on Morgan table, a sample of 148 people were selected by non-random-purpose sampling method. Data collection tool was a questionnaire and its analysis was performed using multivariate structural equation modeling method using SPSS and AMOS software.
Findings: Each dimension of organizational culture in ACECR research-oriented organization has a direct and high relationship with the development of knowledge management. The effect of adaptation dimension with the development of knowledge management is more than other dimensions.
Conclusion: Considering that the factor load is a positive value, there is a direct, significant and positive relationship between the dimensions of organizational culture (involvement in work, adaptation, adaptability and mission) and the development of knowledge management. Therefore, by further supporting and developing the dimensions of organizational culture and creating infrastructure in ACECR, better implementation of knowledge management development can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of organizational culture
  • development of knowledge management
  • ACECR
  • research-based organization
  • Knowledge Management
CAPTCHA Image