ارائه یک سیستم تصمیم‌یار برای مقاوم‌سازی بخش بانکی با رویکرد تاب‌آوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی- مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم، قم، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

4 گروه حسابداری ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.

5 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22091/stim.2021.7138.1616

چکیده

هدف: بانکداری یکی از حوزه‌های اثرگذار در اقتصاد از منظر تامین مالی، کنترل نقدینگی و بهبود فضای کسب‌و‌کار است. بانکداری با تحریم‌های بسیاری مواجه بوده است. مقاوم‌سازی بانکداری نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد. تحقیق به دنبال مقاوم‌سازی این حوزه با رویکرد تاب‌آوری است.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از منظر هدف، اکتشافی بوده و به دلیل استفاده از روش‌های کمی، دارای روش‌شناسی کمی چندگانه است. جامعه پژوهش، خبرگان بانکی هستند. نمونه‌گیری، قضاوتی بوده و حجم نمونه 15 نفر می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها هم از آزمون بینم، دیمتل و کداس استفاده شد. از آزمون بینم برای غربال اولیه، دیمتل برای غربال ثانویه و از کداس برای اولویت‌بندی عوامل نهایی استفاده شد.
یافته‌ها: در ابتدا 22 عامل موثر روی تاب‌آوری بانکی شناسایی شد. عوامل مذکور با کاربست آزمون بینم غربال شدند. 13 عامل با ضریب معناداری بالای 5 درصد حذف شد و 9 عامل باقیمانده با بکارگیری دیمتل تحلیل شدند. 5 عامل دارای خالص اثر مثبت بوده و اثرگذار ارزیابی شدند. نهایتا 5 عامل مذکور با کاربست کداس اولویت‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: عوامل آینده‌نگری، مشارکت راهبردی با فین‌تک‌ها و وجود سیستم تحلیل ریسک به ترتیب بیشترین اولویت را در تاب‌آوری بانکی دارند. پیشنهادات کاربردی پژوهش بر مبنای این عوامل توسعه یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A decision-support system for strengthening the banking sector with an emphasis on resiliency

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Partovy 1
  • Mohammad Hasan Maleki 2
  • Hossein Jahangirnia 3
  • Reza Gholami Jamkarani 4
  • Seyed Kazem Chavoshi 5
1 PhD Candidate, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, University of Qom, Qom, Iran.
3 Accounting Department, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
4 Accounting Department, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
5 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, Kharazami University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The banking is one of the most influential areas in the economy in terms of financing, liquidity control and improving the business environment. The banking has faced many restrictions in recent years. Strengthening this sector has an important role in the development of the economy. The study seeks to strengthen this area with a resilient approach.
Research Methodology: This research is exploratory from the perspective of purpose and has multi-method quantitative methodology due to the use of quantitative methods. The population of research is experts of the banking system. The sampling method was judgmental. The sample size was 15 people. Binominal test, Dematel and Codas were used for primary screening, secondary screening and final prioritization, respectively.
Results: 22 factors influencing the banking system's resilience were initially identified. The desired factors were screened using Binominal test. 13 factors with a significance coefficient above 5% were excluded and the remaining 9 factors were analyzed using the dematel. 5 factors were evaluated as effective. Finally, the 5 factors were prioritized using the Codas.
Conclusion: Future thinking, strategic partnership with fintechs and the existence of a risk analysis system have the highest priority in banking resilience. proposals were developed based on these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision support system
  • Strengthening
  • Banking Industry
  • Resilience
  • Decision Making
CAPTCHA Image