مقایسه دیدگاه پژوهشگران حوزه فنی- مهندسی و علوم انسانی در ارتباط با اهمیت معیارهای ارسال مقاله به نشریه و میزان ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه ژورنال‌یاب رایسست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز ؛ مربی، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران

2 دانشیار،علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 دانشیار، مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22091/stim.2022.7827.1727

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف مقایسه دیدگاه پژوهشگران حوزه فنی- مهندسی و علوم انسانی در ارتباط با اهمیت معیارهای ارسال مقاله به نشریه و میزان ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه ژورنال‌یاب رایسست انجام شده است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها پیمایشی است. گام اول مطالعه، مبتنی بر پرسشنامه محقق‌ساخته و دیدگاه پژوهشگران و گام دوم بر اساس سیاهه وارسی مشتمل بر عناصر متنی مقالات و نظر متخصصان موضوعی/ داوران انجام شده است.

نتایج: یافته‌ها نشان داد معیارهای بررسی کارشناسانه/ داوری، ربط موضوعی مقاله با دامنه موضوعی نشریه و داشتن ضریب تاثیر، از دیدگاه پژوهشگران در هر دو حوزه مورد بررسی، دارای بیشترین میزان اهمیت و قدمت نشریه در رتبه آخر قرار داشت. همچنین سنجش میزان ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه، بر اساس نظر متخصصان نشان داد در بیش از 85 درصد پرس-وجوها، نشریه پیشنهادی برای مقاله مورد نظر کاملا مرتبط است و تفاوت معنی‌دار آماری بین نظر متخصصان/داوران در این دو حوزه وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: با توجه به امکان پالایش نتایج پیشنهادی بر اساس معیارهای دارای اولویت، بنظر میرسد استفاده از این سامانه‌ می-تواند به عنوان ابزار کمکی برای پژوهشگران مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the views of researchers in the field of engineering and humanities about the importance of criteria for submitting an article to the journal and the degree of thematic relevance of the proposed results of the RICeST Journal Finder

نویسندگان [English]

  • narjes Vara 1
  • Mahdieh mirzabeigi 2
  • Hajar Sotudeh 3
  • Seyed Mostafa Fakhrahmad 4
1 PhD Candidate; Knowledge and Information Science Department; School of Education & Psychology; Shiraz University; Shiraz, Iran
2 Mirzabeigi, PhD in Knowledge and Information Science; Associate Professor; School of Education & Psychology; Shiraz University; Shiraz, Iran;
3 PhD in Knowledge & Information Science; Professor; School of Education & Psychology; Shiraz University; Shiraz, Iran
4 PhD in Computer Engineering; Associate Professor; Department of Computer Science and Engineering & IT; Shiraz University; Shiraz, Iran
چکیده [English]

compare the views of researchers in two field about the importance of criteria for submitting an article to the journal and the degree of thematic relevance of the proposed results of the RICeST Journal Finder.

The research is a survey in terms of applied purpose and data collection method. The first step of the study is based on a researcher-made questionnaire and the views of researchers and the second step is based on a checklist containing the textual elements of articles and the opinion of subject experts.

Criteria of Peer review,, relevance of the article with the scope of the journal and having IF from the perspective of researchers in both groups, were the most importance and the age of the journal was last. Measuring the thematic relevance of results suggested by system using the opinions of experts showed that in more than 85% of the queries, the proposed publication for the article is completely relevant. There is no statistically significant difference between the opinions of experts in these two areas.

Results: Given the possibility of refining the results based on other priority criteria, it seems that the use of these systems can be useful as a tool for researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Related Journal
  • Article Publishing
  • Journal Selection Criteria
  • Researchers
  • RICeST
  • Journal Finder
CAPTCHA Image