مقایسه دیدگاه پژوهشگران حوزه فنی- مهندسی و علوم انسانی در ارتباط با اهمیت معیارهای ارسال مقاله به نشریه و میزان ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه ژورنال‌یاب رایسست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز؛ مربی، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 دانشیار، مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22091/stim.2022.7827.1727

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه دیدگاه پژوهشگران حوزه فنی- مهندسی و علوم انسانی در ارتباط با اهمیت معیارهای ارسال مقاله به نشریه و میزان ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه ژورنال‌یاب رایسست است.
روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی بوده و در دو گام انجام شده است. ابتدا با توجه به نبود پرسشنامه‌ای استاندارد، ضمن مطالعه متون، معیارهای مهم و مشترک مد نظر پژوهشگران دو حوزه مورد مطالعه، استخراج و پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته متشکل از 13 معیار تهیه شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصان علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی انجام بررسی گردید. سپس به منظور شناسایی میزان اهمیت معیارها و همچنین ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه، از نظر متخصصان موضوعی (داور) در دو حوزه از سراسر ایران بهره برده شد.
نتایج: یافته‌‌ها نشان داد معیارهای بررسی کارشناسانه/ داوری، ربط موضوعی مقاله با دامنه موضوعی نشریه و داشتن ضریب تاثیر، از دیدگاه پژوهشگران در هر دو حوزه مورد بررسی، دارای بیشترین میزان اهمیت و قدمت نشریه در رتبه آخر قرار داشت. همچنین سنجش میزان ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه، بر اساس نظر متخصصان نشان داد که در بیش از 85 درصد پرس‌‌وجوها، نشریه پیشنهادی برای مقاله مورد نظر کاملاً مرتبط است و تفاوت معنی‌‌دار آماری بین نظر متخصصان/داوران در این دو حوزه وجود ندارد. لازم به توضیح است که ارزیابی میزان ربط موضوعی نتایج، پس از بهبود چالش‌های موجود در سامانه ژورنال‌‌یاب رایسست، انجام شده است.
نتیجه‌‌گیری: با توجه به افزایش تعداد نشریات علمی و دشواری انتخاب نشریه مرتبط جهت ارسال مقاله و همچنین امکان پالایش نتایج پیشنهادی بر اساس معیارهای دارای اولویت از دیدگاه پژوهشگران، به نظر می‌رسد در مجموع استفاده از سامانه‌های پیشنهاددهنده نشریه می‌‌تواند به عنوان یک ابزار کمکی مفید واقع شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Researchers' Views in the Technical- Engineering and Humanities Fields about the Importance of Criteria for Submitting an Article to the Journal and the Degree of Thematic Relevance of the Proposed Results of the RICeST Journal Finder

نویسندگان [English]

  • Narjes Vara 1
  • Mahdieh Mirzabeigi 2
  • Hajar Sotudeh 3
  • Seyed Mostafa Fakhrahmad 4
1 PhD. Student, Department of Knowledge and Information Science, Shiraz University; Instructor, Regional Information Center for Science and Technology, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.
4 Associate Professor, Department of Computer Science and Engineering & IT, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aims to compare the researchers' views in two fields about the importance of criteria for submitting an article to the journal and the degree of thematic relevance of the proposed results of the RICeST Journal Finder.
Methodology: The research is a survey in terms of applied purpose and the data collection method and was done in two steps; First, due to the lack of a standard questionnaire, while studying the literature, important and common criteria for the researchers of the two fields were extracted and a researcher-made questionnaire consisting of 13 criteria was prepared. The face and content validity of the questionnaire was done by 10 experts in information science and epistemology. Then, in order to identify the importance of the criteria as well as the thematic relevance of the system's proposed results, subject matter experts (reviewers) in two fields from all over Iran were used.
Findings: Criteria of Peer review, thematic relevance of the article with the thematic scope of the journal, and having an impact factor from the perspective of researchers in both groups, were the most important and the age of the journal was the least. Measuring the thematic relevance of the results suggested by the system using the opinions of experts showed that in more than 85% of the queries, the proposed publication for the article is completely relevant. There is no statistically significant difference between the opinions of experts in these two areas. It is necessary to explain that the evaluation of the thematic relevance of the results was done after improving the existing challenges in the RICeST journal finder.
Conclusion: There are many Journals in various scientific fields, so authors are facing challenges to find the most appropriate journal to publish their research findings. The results showed that the importance of the criteria of selecting the journal, from the viewpoint of national researchers, is consistent with the findings of international studies. However, considering the mental variables of researchers in different conditions, it is not possible to consider a single factor category to choose a journal to publish a manuscript; However, the possibility of refining the results, based on the priority criteria of the researchers has been introduced the use of Journal finder systems as an auxiliary tool that can be found more quickly and easily to a list of related publications. Among the other factors that can be examined objectively and are important, regardless of the author's priorities and limitations, is the thematic connection of the manuscript with the journal to which the manuscript is to be sent and published, which is the basis of the performance of the Journal finder systems. In general, according to the obtained results, the authors can use the RICeST journal finder at the national level to obtain relevant journals to publish the manuscript.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article
  • Researchers
  • RICeST
  • Journal
  • Scientific Publications
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور (14/02/1400). قابل دسترس در: https://journals.research.ac.ir/
پرتال نشریات علمی و پژوهشی کشور (14/02/1400). قابل دسترس در: https://journals.msrt.ir/
حسین‌زاده، پ.، میرزابیگی، م.، ستوده، ه. (1400). اثربخشی مجله‌های پیشنهادی سامانه توصیه‌گر مجلات الزویر. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
صراف‌زاده، م. (1396). نشریات جعلی را بشناسیم. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 3(3)، 2-14.
DOI: 10.22091/stim.2017.2354.1157
موسوی چلک، ا.، یمین فیروز، م.، ریاحی، ع. (1397). ارزیابی کمّی و کیفی تولیدات علمی نمایه شده جمهوری اسلامی ایران در اسکوپوس، حوزه پرستاری طی سال‌های 1395-1379. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12(4)، 71-61.
ورع، ن.، میرزابیگی، م.، ستوده، ه.، فخراحمد، س.م.، مظفری، ن. (1400). تأثیر کمبود و پراکندگی داده بر اثربخشی نتایج سامانه ژورنال‌یاب رایسست: مطالعه موردی حوزه فنی و مهندسی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، زود آیند. قابل دسترس در:
https://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?prepub=1&slct_pg_id=167&sid=1&slc_lang=fa
CAPTCHA Image